SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 11204 Posts

·
Registered
Joined
·
281 Posts
Discussion Starter · #1 ·
http://piechocinski.blog.onet.pl/2,ID303973972,index.html

21 marca 2008
S 8 wyjazd z Warszawy -Drewnica Radzymin

Droga ekspresowa S8 odcinek: węzeł Drewnica – węzeł Radzymin
Opis zadania

W ramach opracowywanego Studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S17) do obwodnicy Radzymina analizowane były następujące przebiegi trasy S-8:

Wariant I – przebiega po nowym śladzie przez teren miast: Zielonka, Marki, Kobyłka i gminy Radzymin. Długość - 12,78 km.

Projektowana droga, początkowo biegnie przez tereny zurbanizowane, pomiędzy zabudową miasta Marki i Zielonka, a następnie przecina duży kompleks lasów Nadleśnictwa Drewnica. W dalszym przebiegu droga prowadzona jest przez tereny rolne. W rejonie ul. Bolesława Chrobrego omija od wschodu zabudowę miejscowości Nadma, odgina się w kierunku zachodnim i prowadzona jest skrajem dużego kompleksu leśnego Ciemne, pozostawiając po stronie zachodniej zabudowę miejscowości Słupno i włącza się w początek istniejącej obwodnicy Radzymina. Wariant ten nawiązuje do korytarzy rezerwowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wariant II (tzw. samorządowy) - Długość - 13,46 km. Różni się od Wariantu I przebiegiem na terenie gminy Radzymin (od węzła „Drewnica” do miejscowości Nadma przebieg jest wspólny dla wszystkich analizowanych wariantów).

Od miejscowości Nadmą w kierunku północnym trasa prowadzona jest przez środek kompleksu leśnego Ciemne i po zachodnim obrzeżu miejscowości Ciemne na estakadzie przecina Staw Pod Łabędziem, włączając się w obwodnicę Radzymina (przed skrzyżowaniem z drogą nr 635).

Wariant IIa - Przebieg w zasadzie taki sam jak w wariancie II. Zróżnicowanie występuje w rejonie obwodnicy Radzymina i dotyczy powiązań Radzymina z trasą S-8. W wariancie IIa nie przewiduje się węzła na trasie S-8 z ul. J. Piłsudzkiego w m Ciemne, której przebieg i funkcja pozostaną wg stanu istniejącego.

Wariant III – Długość - 13,76 km. Podobnie jak w Wariantach I i II różni się przebiegiem na terenie gminy Radzymin. Od miejscowości Nadma w kierunku północnym trasę poprowadzono przez tereny rolne po wschodniej stronie wsi Kozłówek, następnie w pasie pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi Ciemne
i Nowy Janków, dalej przez wschodni obszar miejscowości Ciemne, włączając
w obwodnicę Radzymina w rejonie miejscowości Dybów- Kolonia.

W analizie wielokryterialnej porównano warianty trasy z uwzględnieniem ocen: techniczno-ruchowej, przestrzennej, społecznej, środowiskowej, ekonomicznej, wykorzystania istniejącej obwodnicy Radzymina.

Jak pokazują wyniki oceny wielokryterialnej, warianty IIa, III i II uzyskały bardzo podobne wyniki. Na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, uwzględniając wyniki analizy wielokryterialnej, uzyskując opinie oraz stanowiska władz samorządowych
i zainteresowanych stron m.in. Nadleśnictwa Drewnica jako rozwiązanie preferowane na etapie ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano przebieg trasy wg wariantu III.Główne parametry techniczne drogi

Długość odcinka – 12,78 km ¸13,76 km (w zależności od wariantu)

Klasa drogi – S

Przekrój – docelowy przekrój normalny 2/3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu i pas awaryjny)

Dostępność całkowicie ograniczona (tylko przez węzły).

Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji

W dniu 8.11.2007r. zostal złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Zakładany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – marzec 2008r.

Ponadto wstępnie przyjęty harmonogram prac dla tego zadania przewiduje:

Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - 01.2009r.

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - 04.2009r.

Projekt budowlany - 03.2010r.

Pozwolenie na budowę - 05.2010r.

Realizacja 05.2010r. – 05.2012r.

Informacja o możliwych zagrożeniach

· nie uzyskanie decyzji administracyjnych w terminach przewidzianych
w harmonogramie (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna, decyzje dające prawo do terenu na cele budowlane, decyzja
o pozwoleniu na budowę),

· możliwe odwołania od decyzji administracyjnych na każdym etapie postępowania oraz konieczność rozpatrzenia odwołania przez organ odwoławczy,

· nie ujawnione w pełni problemy z pozyskiwaniem gruntu ( nieruchomości zabudowane, nieruchomości będące zakładami pracy, długi okres wydawania przez służby Wojewody decyzji o odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości).

Szacunkowy koszt realizacji

Szacunkowy koszt realizacji trasy – 661,0 mln zł łącznie z pracami przygotowawczymi.JANUSZ PIECHOCIŃSKI (13:13)
 

·
Registered
Joined
·
261 Posts
w tym wszystkim zastanawia mnie jedno
na stronach siskomu są plany
S8 od Warszawy do węzla Marki
S8 od węzla Drewnica do Radzymina
i S17 od węzla Drewnica do Zakrętu

a gdzie jest odcinek Marki Drewnica ??
W planach S17 jest narysowane że ten odcinek istnieje tylko zę nigdzie nie ma go w planach :(
 

·
senior assistant designer
Joined
·
1,423 Posts
Oidp odcinek Marki (Piłsudskiego) - Drewnica jest częścią projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy, czyli S17. Niedawno w Markach było posiedzenie w tej sprawie, budowa WOW ciągle się odsuwa ze względu na protesty Wesołej.
 

·
senior assistant designer
Joined
·
1,423 Posts
Może i przetargu nie ma, za to oidp GDDKiA wystąpiła o decyzje środowiskową i lokalizacyjną. Wygląda na to, że po 1,5 roku prac odcinek Marki - Radzymin jest bardziej zaawansowany niż WOW po 4 latach.
 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
Nie wszyscy byli za tym aby to zamknąć.
tym razem na pewno na to nie pozowlimy.
Na tym forum są wątki o inwestycjach które powstaną dopiero za 15-20 lat. A ten fragment ma szanse być skończony przed 2014 a może nawet wcześniej.
Mapka poglądowa analizowanych waiantów. Jako preferowany wskazano III

 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
Zwracam uwage na dwa elementy.

1) Jest tylko rezerwa pod węzeł Wołomin.
Powodem tego jest brak drogi z którą miał by być ten węzeł. Znaczy się ta droga jest ale na razie w planach - wojewódzka 635.
MZDW jak zwykle wykazało się refleksem szachisty i do 2013 nawet nie myśli projektować tej drogi.
Zato starostwo wołomińskie wzięło się do roboty i projektuje tą droge jako powiatową.
I prawdopodobnie droga powstanie razem z S8.
Obecnie wszystko wskazuje na to ze węzeł Wołomin będzie zbudowany jeśli będzie tam ta droga (takie są zapewnienia dyrektora GDDKiA Warszawa)

2) Oburzenie władz powiatu wzbudziło też to że projekt przewidywał dla takiego Radzymina aż 2 węzły a dla stolicy powiatu czyli Wołomina tylko rezerwe pod węzeł.
Nawet mieli pewną teorie na ten temat - nazwali jeden z węzłów w Radzyminie "JW construction"
 

·
Registered
Joined
·
281 Posts
Discussion Starter · #8 ·
1) Jest tylko rezerwa pod węzeł Wołomin.
Powodem tego jest brak drogi z którą miał by być ten węzeł. Znaczy się ta droga jest ale na razie w planach - wojewódzka 635.
Gdyby ten węzeł od razu nie powstał, to praktycznie cały Wołomin i Kobyłka wjazd na S8 mają tylko przez węzeł "Kobyłka" i wąską, lokalną ulicą Przyjacielską, która w zasadzie nie nadaje się do modernizacji.

Duży ruch wjazdowy/wyjazdowy z S8 będzie musiał iść albo ulicą Przyjacielską (klasy lokalnej) albo Mickiewicza (klasy zbiorczej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) i dalej przez centrum Kobyłki albo jakąś inną ulicą bardziej przystosowaną do tego celu, jednak ani w planie zagospodarowania ani w studium nic takiego na razie nie ma.
 

·
Registered
Joined
·
3,122 Posts
Mam nadzieję, że ktoś pomyśli i podzieli WOW na etapy w pierwszej kolejności realizując odcinek Marki – Zielonka (węzeł Zielonka 1) co pozwoliłoby domknąć tzw. Obwodnicę Etapową Warszawy.
Gdyby zrealizować jeszcze odnogę S8 do węzła Zielonka 2 to powstałby taka prowizoryczna obwodnica Marek oraz zafunkcjonowałaby obwodnica Zielonki w ciągu DW631.
 

·
senior assistant designer
Joined
·
1,423 Posts
Nikt się nie będzie bawił w takie podziały. GDDKiA idzie całymi odcinkami, a podzielenie niczego nie przyspieszy, wręcz spowoduje rozmnożenie dokumentacji i procedur, co pociągnie za sobą wydłużenie czasu prac projektowych.
 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
Jest uzgodnienie PWIS dla trasy S8 Drewnica (Marki) - Radzymin

Zawiadomienie

Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina.
Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wydał postanowienie, uzgadniające warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5 (wejście od strony al. Solidarności), pok. 711, tel. 0 22 695 67 00 oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu. Na ww. postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Głównego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
http://bip.mazowieckie.pl/pdf.php?id=7027
 

·
Registered
Joined
·
2,190 Posts
Jest ogłoszenie o rozprawie

Zawiadomienie

Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina.
Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina. Rozprawa odbędzie się w dniu 17 lipca 2008 r. o godz. 1200 w sali koncertowej Biblioteki Publicznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 15. Jednocześnie wzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów do Wojewody Mazowieckiego (Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Bankowy 3/5, Warszawa, pok. 714) oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 22 695 60 84 lub 695 67 00.
 

·
Autostradowy Leming
Joined
·
12,372 Posts
http://www.zw.com.pl/artykul/270274.html

Via Baltica utknęła pod Radzyminem

Konrad Majszyk 17-07-2008, ostatnia aktualizacja 17-07-2008 21:18

Jeszcze przed Euro 2012 drogowcy chcą zbudować drogę ekspresową między Markami i Radzyminem. To początek trasy w kierunku Litwy przez Rospudę.

Podczas wczorajszej rozprawy administracyjnej w Radzyminie szef mazowieckiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Dąbrowski przyznał, że przygotowania do budowy trasy S8 między Markami i Radzyminem trwają już dziesięć lat. I decyzji wciąż brak.

– Idealnego wariantu nie ma, ale czas się w końcu na jeden z trzech zdecydować. W ciągu dwóch miesięcy wydam potrzebną do budowy decyzję środowiskową – obiecał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

GDDKiA proponuje skierowanie trasy przez gminy Zielonka, Kobyłka i Wołomin, gdzie powstanie pięć bezkolizyjnych węzłów. Szczegółowy przebieg trasy jest na stronie www.siskom.waw.pl. Preferowany wariant trzeci będzie wymagał wyburzenia kilku domów, stodół i warsztatów – w Drewnicy, Zielonce, Radzyminie i Ciemnem. A to oznacza protesty.

– Droga ma przeciąć naszą wieś na pół. Ekrany akustyczne i bardziej szczelne okna to jałmużna, która nas nie interesuje – mówił sołtys wsi Ciemne Marek Chrostowski.

Trasę popierają za to mieszkańcy Marek, które droga S8 ma odciążyć. Dzisiaj przez pozbawione ekranów akustycznych centrum tego miasta przejeżdża codziennie 55 tys. pojazdów. Gdyby nadal zwlekano z budową S8, liczba aut w Markach wzrosłaby w ciągu kilku lat do 85 tys.

– Prawie 25 tys. mieszkańców cierpliwie czeka na tę drogę. Dłużej już nie wytrzymają korków, hałasu i wibracji – apelował burmistrz Marek Janusz Werczyński.

Droga S8 ma połączyć w latach 2009 – 2012 ostatni fragment Trasy Toruńskiej (obok centrum M1 w Markach) z obwodnicą Radzymina. Ten odcinek będzie miał 13,5 km długości i dwa razy po trzy pasy szerokości. Budowa trasy S8 musi być skoordynowana z powstawaniem drogi S17, czyli wschodniej obwodnicy Warszawy. Tę wstrzymał zaś kwietniowy werdykt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (uzgodnienia środowiskowe zostały unieważnione z powodu... nieczytelnego podpisu byłej minister rozwoju regionalnego Grażyny Gęsickiej).
 

·
Registered
Joined
·
1,448 Posts
No ładnie. To jutro siada nam transfer...

Rzeczywiście problemem jest odcinek od węzła z Trasą Toruńską do węzła Drewnica. Jest to element WOW, a ta utknęła w sądzie. Bez tego odcinka mogą sobie nawet przed 2012 rokiem zbudować obwodnicę Marek, ale ... wylot jej będzie w lesie.
Jest awaryjna możliwośc, by cały ruch spuścić w Żołnierską, ale... ta musiałaby wpierw być zmodernizowana, a to jest zadanie przekraczajace możliwości MZDW (to już odcinek pozamiejski drogi wojewódzkiej).
Jeśli obwodnica Marek powstanie przed Euro 2012, to będzie po niej tylko hulał wiatr.
 

·
Autostradowy Leming
Joined
·
12,372 Posts
Z biuletynu:

Zawiadomie

Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina.
Z a w i a d o m i e n i e Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Warszawa wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o rozpatrzenie zażalenia w trybie art. 132 Kpa odnośnie treści uzasadnienia w ramach postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 05.06.2008 roku, znak: ZNS.713-102-2/08.EG w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina.
 

·
Registered
Joined
·
512 Posts
Rzeczywiście problemem jest odcinek od węzła z Trasą Toruńską do węzła Drewnica. Jest to element WOW, a ta utknęła w sądzie. Bez tego odcinka mogą sobie nawet przed 2012 rokiem zbudować obwodnicę Marek, ale ... wylot jej będzie w lesie.
Jest awaryjna możliwośc, by cały ruch spuścić w Żołnierską, ale... ta musiałaby wpierw być zmodernizowana, a to jest zadanie przekraczajace możliwości MZDW (to już odcinek pozamiejski drogi wojewódzkiej).
Jeśli obwodnica Marek powstanie przed Euro 2012, to będzie po niej tylko hulał wiatr.
Zasadniczo to nie rozumiem problemu. Skoro można budować i będzie połączenie z Żołnierską to chyba wszystko w porządku. Droga będzie użytkowana przez osoby jadące TS->Wyszków, będzie szybsza niż obecna (odejdą światła w Nw. Słupnie), więc będzie wykorzystywana, a sprawą odcinka Drewnica-Media Markt można się zająć w stosownym czasie. Do czego zmierzam, jeśli teraz gdzy wszystko właściwie jest się tego nie zbuduje to drogi tej znów nie będzie latami. A i Marki powinny optować za budową - w końcu jak zbudują tę drogę to jak się tylko wyjaśni sprawa "podpisu" będą miały dobrą obwodnicę. Jeśli natomiast odcinka Drewnica-Radzymin się teraz nie zbuduje to co prawda po wyjaśnieniach WOW pewnie powstanie, natomiast okaże się, że obwodnica Marek "spadła z grafiku" tak np. na kolejne 5-10 lat. Z drugiej strony jeśli ów mający być budowany odcinek nie przejmie ruchu S8 a jedynie S8-DW637-TS to nie ma potrzeby by cokolwiek robić z Żołnierską i opóźniać tę budowę. Poza jedną rzeczą. Asfalt na DW637 trzeba musowo na dużej części drogi wymienić. Tyle dygresji. Tym razem na temat.
Pozdrawiam.
Arnise
 

·
Registered
Joined
·
1,448 Posts
^^ Chyba mnie nie za bardzo zrozumiałes co napisałem, a także nie rozumiesz problemu.

Ruch jaki jest w Markach to ruch z Trasy Toruńskiej i Radzymińskiej. Dla tego ruchu Trasa Siekierkowska i Żołnierska są mało przydatne.
Żołnierska obecnie pełni już rolę obwodnicy Marek i w miarę swoich skromnych możliwości przenosi ruch wylotowy na Białystok idący z południowych dzielnic Warszawy. Często zresztą przepustowość Żołnierskiej jest przekraczana.

Oczywiscie, jeśłi sprawa z WOW utknie w sądzie, a GDDKiA uzyska pozwolenia na obwodnicę Marek, to zbuduje to, co bedzie można. Jednak w takim przypadku obwodnica Marek będzie tylko obwodnicą Żołnierskiej. Do czasu zbudowania WOW Marki nie pozbęda się problemu ruchu przez środek miasta. Z kolei bez modernizacji odcinka Żołnierskiej nalezacego do MZDW, ciąg Trasa Siekirskowska - Marsa - Żołnierska - S8 bedzie słabo wydolny. Póki nie zostanie zbudowany łącznik S8 do Trasy Toruńskiej, to nowa wylotówka na Białystok będzie pustawa.
 
1 - 20 of 11204 Posts
Top