Skyscraper City Forum banner

?

1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
191 Posts
Minusy:
kompozycja (ewidentny brak równowagi na fotogradfii - prawy górna część), perspektywa, fortografię wykonałbym w kadrze pionowym przy innym kącie (warto pamiętać o zasadach kompozycji, które w tym wypadku są akurat całkiem ważne). Brak dbałości o 2-gi plan przy komponowaniu fotografii. Powinienes bardziej wyeksponować wieżę kościoła z krzyżem (np. umiejscawiając ją w mocnym punkcie na równi lub w opozycji ze znakiem mercedesa).
Podsumowując: fotografia ma potencjał, ale dobrze byłoby wykonać ją raz jeszcze.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top