SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

308139 Views 910 Replies 106 Participants Last post by  emhamvui
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 911 Posts
Flycam video toàn cảnh dự án Vincity quận 9 nhìn từ trên caoNguồn: Youtube "LAND GO NOW" - "The Infiniti at Riviera Point"
1 - 1 of 911 Posts
Top