SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

306994 Views 908 Replies 106 Participants Last post by  saigon-HCM city
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 909 Posts
Dự án này bánh vẽ thôi, chủ đầu tư lạ hoắc mới nghe tên lần đầu :lol:
Dự án này ký hợp đồng thiết kế với Nikkei thì chạy thật đó bạn ạ:nuts::nuts::nuts::nuts:
1 - 1 of 909 Posts
Top