SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

307972 Views 910 Replies 106 Participants Last post by  emhamvui
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 5 of 911 Posts
Tốc độ xây building nhanh hơn cao tốc hay đường xá, dẩn đến hệ lụy là 10 năm nay kẹt xe kinh khủng.
Đường xá thì không thấy nhiều, tốc độ xây building nhanh chóng mặt.
Kẹt xe không có hồi kết
Xây nhà không mà không có đường sao xe chạy vậy ta?
Công ty SSG có miếng đất vàng số 5 Lê quí Đôn ngon quá.
1 - 5 of 911 Posts
Top