SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

308142 Views 910 Replies 106 Participants Last post by  emhamvui
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 911 Posts
Sài Gòn đẹp quá Sài Gòn ơi. Em ở Hà Nội, có yêu một cô trong Sài Gòn, dự định năm sau vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng rồi xin việc lại từ đầu rồi, hi vọng Sài Gòn sẽ đối xử tốt với tui :p
tay trắng cũng được miễn phải khỏe và trâu, súng to ko lo chết đói mà. :lol::lol::lol::lol::banana::banana::banana::banana:
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 911 Posts
Top