SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

307733 Views 909 Replies 106 Participants Last post by  saigon-HCM city
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 2 of 910 Posts
Cái cù lao này mà xây thành khu mua xắm du lịch trên bến dưới thuyền đậm chất sông nước miền nam thì có thể trở thành địa điểm hấp dẫn du lịch mới ở SG.

Cái đảo nhỏ ở Trường Thọ này nên xây tổ hợp Science Park gồm các viện bảo tàng khoa học tự nhiên, xã hội, công nghệ, thứ mà thành phố cũng như cả nước đang thiếu. Khu này cũng có thể thêm rạp chiếu phim, mua sắp và giải trí khác. Vị trí quá đẹp và cũng sạch cho mục đích công cộng.
1 - 2 of 910 Posts
Top