SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

306946 Views 908 Replies 106 Participants Last post by  saigon-HCM city
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 909 Posts
Mấy dự án như thế này nằm gần bờ sông có phải tốt không. Toàn nằm tút bên trong.
1 - 1 of 909 Posts
Top