SkyscraperCity Forum banner

Scheveningen krijgt historische kustlijn terug

2198 Views 4 Replies 5 Participants Last post by  Gyz
Van de website van de gemeente Den Haag:

"Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte op de nieuwe boulevard van Scheveningen. Maar ook het zo gewaardeerde rondje boulevard met de auto blijft mogelijk. Dat blijkt uit het voorlopig ontwerp voor de boulevard tussen de Scheveningse Slag en het Noordelijk Havenhoofd. ‘Het wordt een flaneergebied waar je gezien wilt worden.’de nieuwe kustlijn van scheveningen, zoals voorgesteld in het voorlopig ontwerp voor de boulevard tussen Scheveningse Slag en Noordelijk Havenhoofd. De nieuwe boulevard moet het land beschermen tegen de rijzende zeespiegel. Hiervoor is een extra waterkering nodig in de vorm van een dijk. Hiervan is straks niets meer te zien omdat de dijk in de boulevard wordt weggewerkt. De gemeente grijpt de noodzaak om de zeewering te versterken aan om tegelijkertijd de boulevard te vernieuwen en aantrekkelijker te maken.

Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op de visie van de Spaanse architect en stedebouwkundige Manuel de Sola-Morales. Opvallend is de golvende lijn van de nieuwe boulevard die het verloop van de oude duinen volgt.

In het ontwerp komt éénrichtingsverkeer richting haven tussen de Scheveningse Slag en de Vissershavenweg. Tussen de Vissershavenweg en het noordelijk havenhoofd komt tweerichtingsverkeer. Parkeren kan tussen de keerlus van lijn 11 en de haven. Daar is ruimte voor 403 parkeerplaatsen. Er verdwijnen ruim 600 parkeerplaatsen. De afspraak is dat het verlies aan parkeerplaatsen gecompenseerd moet worden.
Hiervoor zijn twee particuliere initiatieven in ontwikkeling; een parkeergarage op het Circusplein met 467 plaatsen en een aan de Badhuiskade met 200 plaatsen.
Verder kijkt de gemeente of er bij het Noordelijk Havenhoofd nog 200 plaatsen kunnen komen.

Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) is enthousiast over het ontwerp. ‘Het wordt een flaneergebied waar je gezien wil worden. Een plek waar je de zee weer beleeft.’

Het voorlopig ontwerp wordt opgenomen in het Ontwerp Verbeteringsplan Versterking Zeewering Scheveningen. Het Hoogheemraadschap Delfland neemt hierover waarschijnlijk 12 juli een besluit. Daarna legt de provincie het plan ter inzage. Ondertussen werkt de gemeente het voorlopig ontwerp uit tot een definitief plan. Ook de klankbordgroep Boulevard met belanghebbenden uit Scheveningen speelt hierbij een rol.

De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Rui mtelijk Ordening vergadert woensdag 9 mei over het ontwerp. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad tot uitvoering van het plan. Naar verwachting begint de aanleg van de nieuwe boulevard begin 2009."
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
Als ze ook gelijk alle gebouwen aan de boulevard slopen, behalve het Kurhaus natuurlijk, kan het nog best leuk worden daar :)
Ziet er goed uit. Hopelijk komt er ook hoogwaardige betegeling. Nu kan het nog de gevreesde 30-30 betonklinker worden. De impressie is vaag.
Klinkt allemaal erg positief! Dit staat in Cobouw:

BINNENLAND | 05-05-2007 00:00 | Suzanne van den Eynden

Nieuwe boulevard Scheveningen loopt golvend langs de duinen

DEN HAAG - De kustlijn van Scheveningen gaat terug naar de oorsprong. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Scheveningse boulevard, waarmee het Haagse college van B en W heeft ingestemd, loopt golvend langs de duinen en krijgt daarmee een natuurlijk verloop.

Naast het bieden van bescherming tegen de stijgende zeespiegel, voorziet het ontwerp van de Spaanse architect Manuel de Sola-Morales de Haagse badplaats van een plek om te wandelen, fietsen en flaneren.
Het gaat om het gedeelte tussen de Scheveningse Slag en het Noordelijk havenhoofd. Ter versterking van dit zwakke gedeelte van de kust worden een stenen damwand en zeewering geplaatst, met daar overheen zand. Daarop wordt de nieuwe boulevard aangelegd, die 40 tot 50 centimeter hoger ligt dan de huidige boulevard en niet in een rechte lijn loopt, maar de krommingen van de duinen volgt.
Ter hoogte van de Keizerstraat, een van de zwakste plekken, komt bovendien een plein te liggen. Het strand wordt opgehoogd.
“Op het voetgangersgedeelte van de boulevard worden hoogteverschillen aangebracht, om wandelaars verschillende zichtlijnen op zee te bieden”, licht een woordvoerder van de gemeente Den Haag toe.
Van de Scheveningse Slag naar de Vissershavenweg komt eenrichtingverkeer. Tussen de Vissershavenweg en het Noordelijk Havenhoofd kunnen auto’s in beide richtingen blijven rijden.

Parkeergarage
Door het plan gaan zeshonderd parkeerplaatsen verloren. Deze worden gecompenseerd in de vorm van een parkeergarage onder het Circustheater, die 467 plekken moet opleveren. Aan de Badhuiskade worden mogelijk tweehonderd parkeerplaatsen gerealiseerd. Beide zijn particuliere initiatieven.
De kosten voor de zeewering bedragen 42,6 miljoen euro. Het Rijk trekt 21 tot 28 miljoen euro uit voor het plan. Het plan Morales, wat de gemeente Den Haag aan de zeewering toevoegt met als doel Scheveningen wat extra kwaliteit mee te geven, kost 26,3 miljoen euro. De aanleg van de nieuwe boulevard start in 2009.
See less See more
Ziet er goed uit. Hopelijk komt er ook hoogwaardige betegeling. Nu kan het nog de gevreesde 30-30 betonklinker worden. De impressie is vaag.
die oersaaie 30x30 tegel was ook het eertse wat mij te binnen schoot bij het zien van die impressie. Laten we hopen dat de architect een leuk tegeltje meneemt uit Spanje...
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top