SkyscraperCity Forum banner

Seminarium “Stal nierdzewna w architekturze, budownictwie i konstrukcji”

2171 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  cudak
Jeśli kogoś to interesuje może się wybrać na spotkanie z Kuryłowiczem w Focus Filtrowa...

www.outokumpu.com/konferencja
1 - 2 of 2 Posts
14.04.2005 można by się wyrwać na godzinkę z firmy pod przykrywką rozmów z klientami :D . Formularz wysłałem . Zobaczymy ?
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top