SkyscraperCity Forum banner

.

Sen o Górach

1822 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Smuggler
1 - 4 of 4 Posts
Słowacja? Łomnica , Koprowy
Po prawej Łomnica, po lewej podejście na Sławkowski.
Słabiutka jakość, prawy dolny róg przeszkadza. Z pewnością widok był piękny, ale mi się już przejadły takie pocztówkowe kadry. 6/10
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top