SkyscraperCity banner

1 - 20 of 224 Posts

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #1
Здравейте,

След няколгодишно забавяне стартира проекта за реставрация и консервация на средновековния град намиращ се наблизо и предшественик на Севлиево.

Първата статия по темата в "Строителство Градът" е от 2009г. :

Готова е устройствена концепция за културен паметник край Севлиево
Документът регламентира опазване на наследството в крепостта Хоталич

Силвия Златкова
1842 прочитания

Археологическата ценност крепостта Хоталич попада в землището на с. Кормянско, в местностите Джевизли бунар, Крушевското и Калето

Предишна снимка 1 2 3Следваща снимка
Община Севлиево има изготвен концептуален план за опазване на античната и средновековна крепост "Хоталич" във фаза предварителни проучвания.
Разработката е дело на "Арк проект" ООД.

Ясна е необходимостта от регламентиране на дейностите по опазване на културното наследство в археологическата ценност крепостта "Хоталич" и като първа стъпка тя трябва да се развие в две основни паралелни посоки - развитие на археологическите проучвания, консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценности и създаване на туристическа инфраструктура и социализация на археологическия резерват, каза за "Строителство Градът" главният архитект в община Севлиево Йорданка Христоскова.
На следващ етап е задължително създаването на план за управление, който ще осигури устойчивост на мерките за опазване на културното наследство, препоръчват авторите на концепцията.

Разработката набелязва необходимите действия - допълнителни сондажни проучвания за изясняване на въпроси, свързани с конфигурацията на цитаделата и за проверка на строителната периодизация на вече разкрити структури.
Тези проучвания могат да дадат необходимите резултати за съставяне на дългосрочна и финансово обезпечена програма за археологическо проучване, елемент от общия план за управление на археологическата ценност.

По отношение на консервационните и реставрационните дейности първоначално е задължително изготвянето на програма за консервация, реставрация и експониране (важна част от плана за управление), включваща и реконсервация на вече извършените работи, която ще спомогне за преустановяване на практиката на аварийните мерки за опазване и аварийната консервация и ще осигури постепенната и поетапна реализация на дейностите, предвидени с необходимата проектна документация, паралелно с проучвателните работи по археологическия обект.

Като първи етап проектът предлага да се изготви документация за консервация, реставрация и експониране на три обекта, подбрани по степен на завършеност на археологическите проучвания и като ключови елементи от цялостната композиция на средновековния град Хоталич: източна крепостна стена и порта, западна крепостна стена, западна църква в подградието.
Спецификата на археологическия обект, особеностите на терена и съществуващия достъп предполагат условно разделяне на елементите на туристическата инфраструктура в две основни зони: подградие и цитадела.
В зоната на подградието (автомобилно достъпна по полския път), в най-югозападната му част, където са приключили теренните археологически проучвания, се създава основното посетителско ядро – информационен център с прилежащите му обслужващи площи и експониране чрез реконструкция на три средновековни еднопространствени жилища. Предвиденият за строителство терен е самостоятелен имот с площ 807 кв.м със силен наклон в посока юг, което дава възможност за застрояването му със сграда на две полувкопани нива със "зелен покрив", оптически вписваща се в ланшафта, същевременно отворена с широк панорамен поглед на юг, към долината.
Полувкопаният "горен" етаж е с подход от изток, от пътя, и съдържа приемна зона, състояща се от приемно фоайе (щанд за сувенири, автомати за напитки и пр.) и зала (изложби, семинари, ритуали, обучение и др.) и обслужваща зона – санитарни възли и административни, складови и технически помещения. Полувкопаният "долен" етаж е достъпен само от юг и е предвиден за заведение за хранене с необходимите обслужващи площи.
Конструкцията на сградата е смесена – стоманобетон и метал, покривът е затревен, материалите за обработка на видимите фасади (източна в едно ниво и южна в две) са стъкло, камък и дърво. В близост до информационния център са предвидени паркоместа и площи за маневриране на автомобили и автобуси.

За онагледяване бита на жителите на Хоталич проектът предлага да се реконструират три средновековни къщи. Експозиционният участък е подбран в най-северозападния край на подградието и в близост до информационния център. При разкрити над 90 подобни едноделни жилища, които очевидно са били покрити с типичния за района цепен камък, без типологична хипотеза, може да се възпроизведе за посетителите пространството на обитаване през XIV век заедно с малка експозиция на предмети, намерени при разкопките.
В зоната на цитаделата (автомобилно достъпна по горския път), на север от крепостната стена, през пътя, се създава вторично посетителско ядро – едноетажна малка сграда, естествено вкопана в стръмния терен с изключително обслужващи функции (санитарни възли, административни, складови и технически площи). И тук е предвидена възможност за паркиране на автомобили и маневриране на автобуси.

Основните посетителски маршрути са пешеходни
Проектът предлага реконструкция на съществуващите пешеходни пътеки почти без промяна на наложилите се оптимални спрямо релефа и разположението на туристическите обекти трасета и изграждане на нови, повтарящи предполагаемата средновековна улична мрежа. Предвидена е и екстремна пешеходна пътека през гората в източната част на защитената територия, свързваща източния квартал на подградието с вторичния посетителски център и крепостта. Запазват мястото си и се обезопасяват основната панорамна площадка и подходът към нея. Съхранени са традиционните и са предвидени нови уширения на посетителските пътеки за кратък отдих на открито, панорамен поглед и наблюдение на защитени растителни и животински видове.

Материалите за настилки на пешеходните пътеки, стъпала и площадки за отдих са дърво и каменни фракции без имитация на средновековни градежи. Елементите на градинското обзавеждане – пейки, маси, перголи и др., се предлага да бъдат с прост дизайн от камък и дърво. Паркингите са настлани с каменни павета и плочи на тревна фуга, довеждащите пътища са асфалтови.

Проектът не засяга съществуващата богата на широколистни и иглолистни видове горска растителност. В зоните на посетителските ядра и местата за отдих и наблюдение е предвидено допълнително озеленяване с трева и характерни за региона като географско положение и надморска височина храсти и дървесни видове.
Всички тези дейности заедно с широка информационна кампания са част от програма за създаване на туристическа инфраструктура и социализация на археологическата ценност "Хоталич", акцентира арх. Христоскова.

Програмата трябва да обезпечи проектно набелязаните дейности, да изведе приоритетите и да осигури ресурсите за постепенната им реализация. Като първи етап заедно с настоящия концептуален план за опазване на недвижимото културно наследство на територията на крепостта "Хоталич" е изготвен предварителен проект за подробен устройствен план за изключване на терен (общинска собственост) от горския фонд и преотреждането му за нуждите на туристическата инфраструктура, който параметрира бъдещата застройка и подлежи на предварително съгласуване.
След одобряването и процедирането на окончателния проект за ПУП е необходимо да се изготви проектна документация за конкретните обекти.

Следващ етап е създаването на план за опазване и управление на археологическия резерват "Хоталич", който на базата на концептуалния план за опазване ще разпише режимите и специфичните правила и нормативи, програмите - дългосрочни и краткосрочни, за реализация на дейностите, организацията на управление, организацията на финансиране, системи за мониторинг, системи за контрол и др. мерки, гарантиращи устойчивост при проучването, съхранението и представянето на културното наследство.

За крепостта "Хоталич"
Градът крепост "Хоталич" се намира в централната част на Северна България, северозападно от Севлиево. Разположен е над пролома на река Росица, върху най-високата западна част и по южния склон на рид (Крушевската планина) с приблизителна ориентация изток–запад. Възникнал като византийска крепост, той е просъществувал и като средновековен град, съизмерим по площ със столиците на българската държава.
Археологическите проучвания са провеждани почти без прекъсвания в периода от 1979 до 2008 г. Разкрити са значителни части от укрепеното селище. Върху най-високата западна част на рида се разполага цитаделата, оградена от крепостен зид от цепен камък на хоросанова спойка. Към момента са разкрити повече от 900 м от крепостна стена и кули, порти и потерни. Стените са запазени до височина 3 м. Във вътрешността на цитаделата са разкрити останки от еднопространствена църква с нартекс и екзонартекс. Проучени са жилищни и стопански помещения и части от средновековен некропол. Южно и югоизточно от цитаделата се намира подградието на крепостта. Досегашните проучвания са показали наличието на четири квартала. Проучени са и две църкви с некрополи. Разкопани са около 90 сгради с предимно едноделен и двуделен план. Жилищата са полувкопани в склона и са изградени от цепен камък на глинена спойка. Някои от помещенията са определени като железарски работилници. Проучени са и пещи за битова керамика. Резултатите от археологическите проучвания на крепостта показват, че тя е възникнала в епохата на късната античност (IV - VI век) и е продължила съществуването си и през средновековния период (X – XIV век). Източно и югоизточно от крепостта е регистриран средновековен некропол. В близост до билото на рида в източна посока има видими стени от неизвестен за сега археологически паметник. Възможно е тези структури да са свързани функционално и хронологически с "Хоталич".
Археологическият паметник на културата "Антична и средновековна крепост "Хоталич" е обявен през 1967 г. с категория местно значение, по-късно през 1994 за паметника е определена категория "национално значение". В територията се допускат дейности, свързани с археологическо проучване, консервация, реставрация и социализация на паметника на културата. Всички дейности, свързани с благоустройството и социализирането на паметника на културата, се съгласуват с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности.
Цялата територия на археологическата културна ценност попада в границите на защитена зона ВС 0000275 "Язовир "Стамболийски" по "Натура 2000". За същата все още не са изработени предписания за опазване. Археологическата ценност крепостта "Хоталич" попада в землището на с. Кормянско, в местностите Джевизли бунар, Крушевското и Калето. Границите на територията, защитена и охранителна, обхваща земеделски земи и гори с обща площ 459.345 дка, от които защитена територия 132.490 дка и охранителна територия 326.855 дка.

Проект за близо 5.5 млн. за социализация на средновековния град
С проекта "Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич" община Севлиево кандидатства по оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, операция 3.1 "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура". Общата стойност на проекта е 5 487 600 лв. За онагледяване на бита на жителите на "Хоталич" проектът предвижда да се реставрират три жилищни сгради от XIV век, в които ще има малка експозиция на предмети, намерени при разкопките. Ще бъдат изградени източната и западната крепостна порта. Предвижда се реконструкция на съществуващите пешеходни туристически пътеки и изграждане на нови такива, както и направата на панорамни площадки. Ще бъде реконструиран път с дължина 3 км, свързващ Севлиево със средновековната крепост. Предвидено е изграждане на паркинг за леки автомобили и автобуси.
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #2
Едва през пролетта на 2013г. проектът стартира.


"Хоталич" превръща Севлиево в атрактивна туристическа дестинация

Силвия ЗЛАТКОВА

Предишна снимка 1 2 3Следваща снимка
В атрактивна туристическа дестинация ще се превърне Севлиево с реализацията на проекта "Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост "Хоталич", който общината реализира по оперативна програма "Регионално развитие".
Общата стойност на проекта е 4 153 601.66 лв., от които 3 982 057.91 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ и 171 543.75 лв. е собственото участие на община Севлиево.

Преди дни кметът на Севлиево д-р Иван Иванов заедно с областния управител на Габрово Мариян Костадинов и управителите на фирмите за строително-монтажни дейности ДЗЗД "Ефория" и ДЗЗД "Средновековно Севлиево" направиха символичната първа копка, с което дадоха официален старт на проекта. Водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Спас.

Проектът е на "Арк проект" Габрово с ръководител на колектива арх. Мария Хлебарова. Изпълнението по възстановяване, консервация, опазване и реставрация на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности е поверено на ДЗЗД "Ефория". В обхвата на интервенцията са включени следните обекти: "цитаделата" - Североизточна крепостна кула; Източна порта; Западна порта (потерна); Северна порта; "Болярска църква"; в "подградието" – два броя Западни църкви; Източна църква; реконсервация на три средновековни къщи в северозападния край на подградието.

ДЗЗД "Средновековно Севлиево" изпълнява строителството, реконструкцията и рехабилитацията на техническа инфраструктура до и в района на туристическата атракция и изпълнението на туристическа маркировка. Като резултат от изпълнението на дейностите ще бъден изграден път с дължина 3 км, паркинг, обслужваща сграда и ще бъдат поставени беседки, перголи и пейки, както и ще се направи частично озеленяване в близост до обслужващата сграда. Двата договора за възстановяване, консервация и строителство са на обща стойност почти 3 млн. лв. без ДДС.

Като цяло дейностите по проекта предвиждат реставрация и консервация на над 100 сгради и три църкви, обобщи инж. Виолета Парашкевова - ръководител на проекта. Ще се изгражда и нова сграда - информационен център с площ от 80 кв.м със зелен покрив, а за онагледяване бита на жителите на Хоталич е предвидена реставрацията на три средновековни къщи.

Очаква се възстановителните и консервационните работи, както и рехабилитацията на техническата инфраструктура да приключат до края на ноември. Финалът на проекта като цяло е през февруари следващата година.
 

·
Registered
Joined
·
375 Posts
^^ Завърши ли изграждането на парк Казармите, ако можеш качи някоя снимка, а също и на водния проект ако е започнал :cheers:
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #4
Гледката от хълма северозападно от Севлиево, на който се намира Хоталич е невероятна:


на югоизток към Севлиево:


на запад към прелялата река Росица:


на юг:


Снимките са правени с телефон
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #5
Довеждащият път от вилната зона на Севлиево до крепостта изглеждаше така:

 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #6
Първите ми снимки са от 29 май:"базата" в началото на строителството на пътя:


основите на административната сграда:
възстановка на къща 1:
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #8
Продължавам със снимки от 5 юни:

Прави впечатление ниското качество на използваните кофражни материали за административната сграда:
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #9
Снимки от 16ти юни:
По цялото трасе ще бъдат прекарани водопровод и електричество:
Извършени са сериозни изкопни работи:
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #10
Смело се изсичат пречещите храсти и дървета:
Остават им само 200м (целият път е дълъг 2,4км):
Западната църква в предградието:


Изглед към горната крепост (за сега скрита от дърветата):
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #11
Частично отляти основи на административната сграда:
В извън работно време не се забелязва нито един човек по целия обект, дори охрана.
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #12
^^ Завърши ли изграждането на парк Казармите, ако можеш качи някоя снимка, а също и на водния проект ако е започнал :cheers:
За съжаление беше реализиран само първият етап - парковата част и детските площадки (без спортните съоръжения, музея и т.н.).Тази пролет бяха засадени няколко стотин нови паркови дървета и храсти. За втория етап няма осигурено финансиране и остава за неизвестното бъдеще. Мои снимки нямам, но ще направя. По водния проект няма никакво движение.:eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #14
23 юни

Отнета е част от старата основа при връзката с асфалта:


Появява се "нова" техника:
Попаднали сме на тръбопровод:


кофражни платна с подръчни материали::nuts:
 

·
Registered
Joined
·
285 Posts
Последно знае ли се колко от обектите в крепостта ще бъдат реставрирани цялостно?Доколкото разбрах става въпрос само за 3 къщи, части от 2 порти и част от стената.

Гледката от там е невероятна. Ходил съм преди да започне реставрацията, но реално тогава нямаше много какво да се види. За да има интерес сградите трябва да се реставрират цялостно (разбира се след, като са приключили проучванията), като се използват същите технологии и тип материали, с които са били създавани.
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #18
За сега се изграждат само тези три обекта - музей и заведение и две къщи:По проект тази сграда трябва да е на два етажа и да е покрита със зелен покрив (затревяване):
Останки от една от множеството къщи в долния град:
Каменният градеж на горната къща е готов:
 

·
Registered
Joined
·
977 Posts
Discussion Starter #20
Здравейте отново:wave:

Въпреки тропическите дъждове които заляха града преди няколко дни, има известен напредък. Снимки от 10 юли:


Насипани са около 300м до разклона за горната крепост:
Ще бъдат подменени тръбите при премостването на двете дерета през които преминава пътя (старите са с Ф40, новите вероятно Ф60):


тук са съборени по склона няколко големи скални къса (по няколко куб. метра всеки от тях):
 
1 - 20 of 224 Posts
Top