SkyscraperCity Forum banner

[Shiraz] Hejrat Hotel & Shopping Center | Proposed

1857 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Aerithia
این پروژه در توقف گاه سابق سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه ساخته خواهد شد که بدلیل طراحی خاص و منحصرد بفرد آن به جاذبه ای بصری در منطقه تبدیل خواهد شد.
سایت مورد نظر در کنار خیابان ساحلی قرار گرفته است. این خیابان بعنوان یك شریانی عبوری بموازات رودخانه خشك شیراز كشیده شده و روزانه خیل عظیمی از سواره را جابجا می كند. این سایت دارای چشم انداز وسیع و مطلوب به ارتفاعات شمالی منطقه (باباكوهی، دروازه قران و گهواره دید) می باشد.
این پروژه در مجموعه پروژه های جذب سرمایه گذار شهردای محسوب می شود که به جذب سرمایه گذار عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
مکان استفاده از منابع طبیعی انرژی در ساخت ساختمان های جدید، یکی از گزینه هایی است که طی سالهای اخیر توجه مهندسان و شرکت های معماری را به خود جلب کرده است. از این رو در طراحی سعی در استفاده بهینه از نور و انرژی خورشید بوده است .


گستردگی زمین در جهت شرق به غرب و دید ناظر از سمت خیابان ، فرمی کشیده و منحنی شکلی را می طلبید که علاوه بر فرمی دعوت کننده و زیبا ، امکان استفاده بهینه از منظره ی اطراف و نور را فراهم می آورد .

فرم دیوار های خارجی و همچنین بازشوها به نحوی است که با ایجاد سایه از تابش مستقیم خورشید جلوگیری می کند و سایه و روشن زیبایی را در نمای ساختمان به نمایش می گذارد.

فرم این مجموعه از دو منحنی در هم گره خورده تشکیل میشود که در نهایت مرکز آن به رستورانی در طبقه هفتم منتهی شده که چون نگینی در مرکز حجم خودنمایی میکند.

در سایت مجموعه جاذبه هایی چون بازارچه ، آبنما ، فضای سبز و فضایی برای بازی کودکان تدارک دیده شده تا مراتب سرگرمی را برای میهمانان فراهم آورد.​


See less See more
6
1 - 2 of 2 Posts
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top