SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 330 Posts

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Sieradz jest bardzo starym miastem Polski
za wikipedią:
Prawa miejskie od 1247 r. (jedno z najstarszych miast w kraju), następnie stolica księstwa do końca XV wieku. Upadek miasta powstrzymany dopiero pod koniec XIX wieku

Rewitalizacja
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W SIERADZU

Logo: http://www.sieradz.eu/pl/Rewitalizacja/rewitalizacja_logo

Projekt rewitalizacji Starego Miasta w Sieradzu został zgłoszony i umieszczony w 2007 r. w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”. Projekt realizowany jest przez Lidera – Gminę Miasto Sieradz oraz Partnerów: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Parafię Rzymsko-Katolicką P.W. Wszystkich Świętych w Sieradzu, Muzeum Okręgowe w Sieradzu oraz Miejski Dom Kultury w Sieradzu.
Finansowanie Projektu odbywa się poprzez zaangażowanie środków własnych Lidera i Partnerów, stosownie do zakresu planowanych przez poszczególne podmioty działań. Całość przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 41.890.000 zł.W ramach RPO przewidziane jest dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez refundację poniesionych kosztów do wysokości 71,7% wartości projektu.
Założeniem Projektu jest zainicjowanie procesu korzystnych przemian gospodarczych, przestrzennych i społecznych w celu przywrócenia obszarowi staromiejskiemu godnej rangi w strukturach Sieradza oraz nadania mu nowych funkcji kulturalno-turystycznych, opartych na bogatym dziedzictwie przeszłości.
Obecnie Stare Miasto w Sieradzu znajduje się na marginesie życia społecznego i gospodarczego, zdominowane przez zlokalizowane poza tym obszarem współcześnie wykształcone centra administracyjno-usługowe i handlowe. Stopniowa degradacja obszaru staromiejskiego w strukturach Sieradza spowodowana została brakiem inwestycji w poprawę funkcjonowania infrastruktury technicznej i drogowej oraz stanu technicznego obiektów. Znikome zaangażowanie środków finansowych w poprawę kondycji budowlanej obiektów, w tym zawłaszcza zabudowy mieszkalnej pociągnął za sobą negatywne skutki społeczne tworząc na Starym Mieście enklawy biedy oraz bierną postawę mieszkańców obszaru wobec działań prorozwojowych. Wszystkie te czynniki boleśnie odcisnęły się na najcenniejszych walorach Starówki, wynikających z bogatego dziedzictwa kulturowego, powodując spadek zainteresowania tym obszarem zarówno społeczności lokalnej jak i przyjezdnych.
Korzystając z możliwości wykorzystania funduszy unijnych Gmina Miasto Sieradz wraz z Partnerami podjęła wyzwanie zainicjowania procesu korzystnych przemian gospodarczych, przestrzennych i społecznych w celu przywrócenia obszarowi staromiejskiemu godnej rangi w strukturach Sieradza oraz nadania mu nowych funkcji kulturalno-turystycznych, opartych na bogatym dziedzictwie przeszłości.

Odnowiono już Fare
Fara przed remontem (http://www.kolegiata-sieradz.pl/) :W trakcie (http://sieradz-praga.pl/Galeria_Sieradza_Kosciol_Farny.htm) :I po remoncie (http://www.wiadomosci24.pl/artykul/nowe_oblicze_sieradzkiej_fary_51727.html): :cheers:

fot. Piotr Andrzejak

Do tego doszła jeszcze iluminacja, ale na razie fot brak :(
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Plac Teatralny


www.sieradz-praga.pl

Plac Jana Pawła II
Plac przed Teatrem Miejskim


Większa część placu związana z postacią papieża i mniejsza "świecka" część przeznaczona do wypoczynku i organizacji przedstawień teatralnych na zewnątrz jak i przedstawień ulicznych czy plenerów malarskich, rzeźbiarskich itp. - Pomnik Jana Pawła II ma być klamrą spinającą dwie części placów. Świecką, reprezentowaną przez teatr i sakralną, reprezentowaną przez klasztor. Te dwa obiekty same też nawiązują do osoby papieża.

Teatr do zainteresowań Jana Pawła II aktorstwem i literaturą. Papież, jeszcze jako Karol Wojtyła występował przecież w Teatrze Rapsodycznym. Klasztor to znów odwołanie do duchowości i kapłaństwa Jana Pawła II. Elementem "świeckości" ma być także fontanna znajdująca się tuż przy wejściu do teatru - mówi Gwis. Nawiązanie do aktorskich zainteresowań papieża i jego sfery duchowej to jednak nie koniec symboliki nowego placu. Będzie on podzielony ciągiem dla pieszych, który w kształcie łuku przecinał będzie cały plac. Patrząc z góry łuk w połączeniu z ułożeniem i kolorem kostki brukowej wraz z elementami zieleni tworzyć będzie "rybę", nawiązując tym samym do symboliki chrześcijańskiej. "Płetwa ryby", tuż przy ulicy Dominikańskiej, będzie tworzyć przedpole dla pomnika. Wraz z łukiem alei ma on prowadzić ludzi do pomnika i dalej do teatru. Łuk ma również w naturalny sposób stworzyć spiralne podwyższenie dla pomnika Jana Pawła II, tak aby postać papieża była należycie wyeksponowana. Plac według projektantów ma być stałym miejscem wędrówek sieradzan. Z tego też względu przeznaczony będzie przede wszystkim do ruchu pieszego. Ruch kołowy ma mieć znaczenie drugorzędne. Nie oznacza to jednak, że na plac nie będzie można wjechać samochodem. - Podział placu łukiem, na którym znajdują się pomnik i fontanna wydziela w naturalny sposób dwie strefy - strefę od strony klasztoru - pieszą oraz strefę komunikacji samochodowej i parkowania.

Dom opieki nad dziećmi (opiekują się nad nimi Siostry Urszulanki) a dalej po lewo Teatr
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Tak wygląda rynek i Stare Miasto w Sieradzu teraz


oczywiście na rynku jest parking :bash::eek:hno:

a za pare lat
z www.umsieradz.pl

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU STAROMIEJSKIEGO

Koncepcja zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Sieradzu jest efektem rozstrzygniętego w lipcu 2008 r. konkursu na realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Sieradzu”. Zwycięzca konkursu - „Kosik” Autorska Pracownia Architektury z Wrocławia, na podstawie wykonanej pracy konkursowej, otrzymał zadanie opracowania ostatecznej koncepcji zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Sieradzu, dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz opracowanie materiałów przetargowych i prowadzenia nadzorów autorskich nad realizacją zadań obejmujących przebudowę Rynku Starego Miasta oraz ulic: Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej. W koncepcji tej uwzględniono uwagi zgłoszone przez organizatora konkursu, Sąd Konkursowy, a także mieszkańców miasta Sieradza. Te ostatnie zostały zebrane podczas przeprowadzonej ankiety.


Tab. 1. Analiza historyczna


Tab. 7. Wizualizacja – Rynek


Tab. 5. Zagospodarowanie terenu

tutaj są jeszcze inne wizualizacje
http://www.umsieradz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1345&Itemid=259
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
STAN ZAAWANSOWANIA PRAC

Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2007-2013. Przygotowanie projektu do realizacji wymaga zebrania licznych materiałów i danych oraz wykonania szeregu opracowań i dokumentów. Do chwili obecnej wykonano:

1.Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013;
2.Wstępne Studium Wykonalności Projektu;
3.Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych wytypowanych do modernizacji i rewaloryzacji w obrębie Starego Miasta;
4.Dokumentację techniczną zagospodarowania otoczenia kościoła farnego;
5.Dokumentację techniczną renowacji klasztoru;
6.Monografię badań archeologicznych na potrzeby tworzonego Parku Kulturowego w obrębie Wzgórza Zamkowego;
7.Ostateczną koncepcję zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego;
8.Dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadań obejmujących przebudowę Rynku Starego Miasta oraz ulic: Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej.

Przygotowanie projektu do realizacji przebiega równolegle z jego realizacją:

1.Ukończono prace polegające na przygotowaniu do użytkowania socjalnego budynku mieszkalnego
przy ul. Polna 2

Socjalny budynek mieszkalny przy ul. Polna 2 przed i po rewitalizacji:


2.Wykonano termomodernizację zabytkowego budynku Teatru

Plac i budynek teatru przed i po rewitalizacji :


3.Zagospodarowano część przestrzeni wokół kościoła farnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych.
4.Przeprowadzono renowację wirydarza klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu.

 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
www.siedemdni.pl
Rewitalizacja starego miasta
Michał Sitarek

Najwcześniej we wrześniu tego roku rozpocznie się rewitalizacja sieradzkiego rynku. Rewitalizacja ma objąć też pozostałą część miasta. Póki co, trwa zdobywanie niezbędnych pozwoleń, opracowywanie dokumentacji
i ankietowani są sieradzanie.

Po zakończonej rewitalizacji Rynek w Sieradzu i jego najbliższe otoczenie mają być zupełnie innymi miejscami. Centralnym punktem Rynku ma być fontanna, od której będą rozchodzić się spirale (ułożone z różnokolorowej kostki), które prowadzić będą do trzech historycznych bram miasta. W miejscu, gdzie kiedyś stał ratusz, pojawi się miejsce na scenę. Po przeciwnej stronie placu zbudowany zostanie pawilon postawiony na wodzie. Całość uzupełni blisko 30 wodotrysków, z których większość tryskać będzie wprost z posadzki. Całość projektu rewitalizacji szacowana jest na 42 mln zł, z czego 30 mln pochodzić będzie z unijnej dotacji.
Jak na razie zrewitalizowany Rynek można oglądać tylko na wizualizacjach. Z placu znikły już wprawdzie drzewa, ale rozpoczęcia naprawdę poważnych prac można spodziewać się najwcześniej we wrześniu. – Myślę, że będzie to właśnie ten termin. Nie mamy jeszcze pozwoleń na budowę, a od tego zależy dalsze postępowanie – tłumaczy Jacek Walczak, prezydent Sieradza.
Póki co trwa więc zdobywanie niezbędnych pozwoleń i opracowywanie dokumentacji. Chodzi tu o ulice wychodzące i dochodzące do Rynku: Warszawską oraz Warcką, Kolegiacką i Kościuszki. Starostwo Powiatowe w Sieradzu jest właśnie na etapie rozstrzygania przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy i zagospodarowania wspomnianych ulic, wraz z budową kanalizacji sanitarnej (nie dotyczy to ul. Kościuszki).
Wspomniane ulice mają podobnie jak Rynek całkowicie zmienić swoje oblicze (pojawią się na nich m.in. kostka i płyty granitowe). Dodatkowo na ul. Warszawskiej zostanie odwrócony ruch. Docelowo będzie służyć do wyjazdu z Rynku, a nie tak jak teraz do wjazdu. Na ul. Warckiej, Kolegiackiej i Kościuszki (ma być częściowa zamknięta dla ruchu) pojawią się „bramy miejskie” nawiązujące do historycznych bram prowadzących do średniowiecznego Sieradza. Brama przewidziana jest także na ul. Zamkowej. Dokumentacja dotycząca wspomnianych ulic ma powstać do 10 grudnia tego roku.
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #7 ·
www.sieradz.eu

Zakres działań rewitalizacyjnych

Projekt zakłada prowadzenie działań rewitalizacyjnych w obrębie dwóch obszarów:

1. Starego Miasta obejmującego teren miasta lokacyjnego wyznaczonego przebiegiem nieistniejących już murów i obwałowań wraz z najbliższym otoczeniem;
2. Wzgórza Zamkowego – miejsce lokalizacji dawnej warowni wraz z częścią podgrodzia i przedpolem zamku.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie następujących zadań:

1. Rewitalizację obiektów w obrębie „Traktu Królewskiego”: - renowację XIV-wiecznego kościoła farnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół kościoła, - przebudowę nawierzchni Rynku oraz budowę obiektów, urządzeń i elementów małej architektury stanowiących wyposażenie placu, - renowację kamienicy i adaptację części na potrzeby Centrum Informacji Kulturalnej, - przebudowę i rozbudowę budynków Muzeum Okręgowego, - renowację XIII – wiecznego zespołu klasztorno–podominikańskiego, - termomodernizację zabytkowego budynku Teatru.

2. Renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz przygotowanie do użytkowania socjalnego budynku mieszkalnego, będących własnością publiczną;

3. Utworzenie parku kulturowego w obrębie Wzgórza Zamkowego;

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez: - nawiązanie do historycznych bram wjazdowych i fragmentów murów, - odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym oraz budową ciągów pieszo-rowerowych, - przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych wraz z budową i przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - przebudowę nawierzchni i wykonanie obiektów budowlanych związanych z jej wyposażeniem oraz zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury;

5. Budowę i uzupełnienie systemu monitoringu; 6. Promocję kulturalno–turystyczną; 7. Działania prospołeczne skierowane do mieszkańców rewitalizowanego obszaru.
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Aktualności

1. 28 luty 2009 r. - Przygotowano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadań obejmujących przebudowę Rynku Starego Miasta oraz ulic: Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej.

2. 23 grudnia 2008 r. - rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

3. 15 grudnia 2008 r. - zakończono kompleksową renowację wirydarza klasztoru Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu.

4. 15 grudnia 2008 r. - zakończono prace polegające na zagospodarowaniu części przestrzeni wokół kościoła farnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych.

5. 5 grudnia 2008 r. - podpisana została z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego - Zarządem Województwa Łódzkiego Umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 / zobowiązania do dostarczenia pełnej dokumentacji wniosku w celu realizacji projektu.

6. 28 listopada 2008 r. - Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienic frontowych i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Kolegiackiej 3, Dominikańskiej 5, Rynek 18 i Wodnej 3 na Starym Mieście w Sieradzu".

7. 24 listopada 2008 r. - Oddano do użytku socjalny budynek mieszkalny przy ul. Polna 2. Więcej informacji w artykule Lokale socjalne.

8. 24 listopada 2008 r. - wystartowała strona internetowa poświęcona projektowi rewitalizacji Starego Miasta w Sieradzu.

9. 13 października 2008 r. - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny w Sieradzu rozpoczęło prace polegające na kompleksowej renowacji wirydarza klasztoru. Więcej informacji można znaleźć na stronie Klasztoru.

10. 29 września 2008 r. - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych rozpoczęła prace polegające na zagospodarowaniu części przestrzeni wokół kościoła farnego.

11. 23 września 2008 r. – Podpisano umowę z „Kosik” Autorska Pracownia Architektury z Wrocławia na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadań obejmujących przebudowę Rynku Starego Miasta oraz ulic: Dominikańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Krótkiej.
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
www.sieradz.eu
Fara i otoczenie po remoncie:


Podominikański zespół klasztorny. Siedziba Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu (foto M. Mikołajczyk):ten zabytek to prawie ruina lecz jest szansa aby przywrócić go do lat świętości , dzięki Staraniom Sióstr i projekcie rewitalizacji starego miasta

Z lotu ptaka wygląda to pięknie co ? , :)
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)

2009-08-11
Klasztor pięknieje
Prace remontowe w najcenniejszym sieradzkim zabytku – podominikańskim klasztorze - idą pełną parą.

W pochodzącym z pierwszej połowy XIII wieku obiekcie, w którym obecnie mieszkają siostry Urszulanki, wymieniany jest dach i stolarka okienna. – Nad wszystkim czuwa konserwator zabytków. Dzięki pracom remontowym poprawi się estetyka klasztoru i przede wszystkim dach będzie wreszcie szczelny, co zabezpieczy budynki przed wilgocią i dalszym niszczeniem – wyjaśnia siostra Alina Kulik, przełożona sieradzkiego klasztoru.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło w tym roku remont klasztoru kwotą 750 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł dołożył Urząd Miasta Sieradza. Za pieniądze z miejskiego budżetu wymieniona będzie stolarka okienna. – Dotyczy to całego frontu klasztoru i częściowo jego części wschodniej. Wymiana stolarki okiennej cieszy ogromnie zwłaszcza w kontekście prowadzonego przez nas Domu Pomocy Społecznej, w którym dzięki nowym oknom będzie znacznie cieplej. Słowa podziękowania należą się władzom miasta i radnym, którzy co roku pamiętają o nas – mówi siostra Alina.

Prace remontowe w klasztorze mają potrwać do października. Już teraz jednak zgromadzenie przygotowuje się na kolejne inwestycje. Klasztor objęty jest bowiem projektem rewitalizacji pn. „Od elekcji królów do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”, liderem jest Miasto Sieradz.

W planach rewitalizacji jest:

-wymiana dachu na skrzydle wschodnim i adaptacja jego poddasza na pokoje gościnne i mieszkalne,
-urządzenie części muzealnej na pierwszym piętrze skrzydła zachodniego,
-wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
-założenie opaski przeciwwilgociowej wokół klasztoru,
-konserwacja estetyczna malowideł ściennych w krużgankach.

Do tej pory udało się przeprowadzić konserwację techniczną polichromii na ścianach krużganków oraz renowację wirydarza.

to moje zdjęcie wykonane 18 sierpnia
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
www.siedemdni.pl
SIERADZ :: Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe


Dzielnica Praga z chwilą utworzenia parku kulturowego objęta została szczególną ochroną
Fot. Michał Sitarek

Dzielnica pod ochroną

Michał Sitarek

Wzgórze Zamkowe i spora część przylegającej do niej dzielnicy Praga pod szczególnym nadzorem i ochroną. Radni miejscy postanowili w tym miejscu utworzyć Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe. Dobry wydawałoby się pomysł nie wszystkim jednak przypadł do gustu.

Park kulturowy to określony obszar powoływany w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Powoływany jest przez Radę Gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. W przypadku Sieradza powołany został w celu ochrony „wyjątkowych walorów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego zespołu przestrzennego grodu-zamku i podzamcza” – tyle mówi uchwała przyjęta na ostatniej sesji przez Radę Miejską w Sieradzu.

Granice utworzonego parku obejmują sieradzką Pragę (część ulicy Zamkowej, Rynek Praski, starorzecze Żegliny, Wzgórze Zamkowe, skansen). Na obszarze tym wznosiło się najpierw grodzisko, a później zamek oraz wczesnośredniowieczna osada. Grodzisko jak i teren dawnej osady wpisane są do rejestru zabytków (od maja 1965 r.) i są świadectwem wielowiekowych naniesień. Na terenie, a w zasadzie pod nim, kryją się relikty zabudowy grodu/zamku, rotundy, murów i wałów obronnych oraz drewnianej zabudowy średniowiecznej. Wartość historyczną przedstawia także oś kompozycyjna ulicy Zamkowej, która w średniowieczu zapewniała komunikację na linii gród/zamek – miasto, lokowane na skarpie w średniowieczu.

Utworzenie parku pociąga za sobą pewne konsekwencje. Nie można rozwijać już istniejącej lub wprowadzać nowej uciążliwej działalności. Wyeliminowany zostanie ruch ciężkich pojazdów. Nie można stawiać obiektów zakłócających kompozycję przestrzenną; nie wolno składować, magazynować i sortować odpadów oraz umieszczać wielkich reklam.

To właśnie wspomniane wyżej obostrzenia spowodowały, że uchwała dotycząca utworzenia parku kulturowego została przyjęta z oporami. Od głosu wstrzymało się ośmioro radnych, dwoje było przeciw. Za było dziesięcioro radnych. Wcześniej próbowano nawet uchwałę zdjąć z porządku obrad, co o mały włos się nie udało (zabrakło dwóch głosów).

Zgłaszający wątpliwości radni chcieli przede wszystkim wiedzieć, czy utworzenie parku nie doprowadzi do upadku już działających tam przedsiębiorstw i czy okoliczni mieszkańcy wiedzą o uchwale.

– Konsultacje społeczne były prowadzone i mieszkańcy wiedzą o tym. Utworzenie parku nie oznacza, że firmy już tam działające będą musiały zostać zlikwidowane. Park ma ochronić tę część miasta przed niewłaściwymi przekształceniami i wzmocnić proces rewitalizacji – tłumaczy Danuta Lipińska, kierownik zespołu do spraw rewitalizacji Urzędu Miasta w Sieradzu.

Mieszkańcy, z którymi udało nam się porozmawiać, różnie podchodzą do sprawy. Część z nich w ogóle o niej nie wiedziało, byli jednak i tacy (przeważali), którzy o utworzeniu parku wypowiadali się pozytywnie.

– Dzielnica ta ma charakter mieszkaniowy, niestety powstało tu kilka firm, których tu nie powinno być, rozjeżdżają nam drogi ciężkim sprzętem. Jeżeli fakt, że teren ten objęty jest parkiem kulturowym pomoże nam, to jak najbardziej jesteśmy za nim – mówi część mieszkańców.
MF | 09.11.2009SIERADZ :: Czekając na rozstrzygnięcie
Renowacja starówki

Michał Sitarek

6.972.746,29 zł – dzięki takiej kwocie przetarg na rewitalizację sieradzkiej starówki wygrało konsorcjum firm z Ząbkowic Śląskich i Sieradza. Wszystko wskazuje, że przy sprzyjających okolicznościach pierwsze prace w Rynku rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Rewitalizacja sieradzkiej starówki nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Zwycięzca przetargu wielkiej konkurencji nie miał, bo był jedynym chętnym na wykonanie prac. Konsorcjum firm: „Zbyl Bruk” z Ząbkowic Śląskich oraz „Mark-Bud” z Sieradza za wykonanie inwestycji zaoferowało niecałe siedem milionów złotych. Jak dowiedzieliśmy się w sieradzkim magistracie, jeśli aura pozwoli i nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności, być może prace na Rynku ruszą jeszcze w tym roku, a zakończą się w listopadzie 2010 r. Zakres prac, poza samym Rynkiem, obejmuje jeszcze ulice Rycerską, Ogrodową i Dominikańską. Wymieniona ma być nawierzchnia jezdni i chodników, na nowo urządzona zieleń, przebudowane będzie oświetlenie uliczne i media oraz pojawią się elementy małej architektury. Na Rynku pojawi się przeszklony pawilon, a wokół niego fontanny.

Magistrat informuje, że zrobi wszystko, by prace na starówce były jak najmniej uciążliwe. Pewnych utrudnień nie da się jednak uniknąć.

Rewitalizacja sieradzkiej starówki jest jedną ze sztandarowych inwestycji prezydenta Jacka Walczaka. W 2007 r. została umieszczona w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całość przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę blisko 42 mln zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez refundację poniesionych kosztów ma wynieść do 71,7 proc. wartości projektu.
MF | 09.11.2009
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Wizualizacja :
Wrzucam wizualizacje budynku kawiarni, który powstać ma na "zrewitalizowanej" płycie Starego Rynku w Sieradzu. Tym razem główny akcent na wnętrza - których dotąd nie widziałem na innych tego typu obrazkach.

PS. W wolnej chwili i przy ładnej pogodzie mógłby ktoś się przelecieć z aparatem i porobić starówce jakieś zdjęcia "przed" - tak na pamiątkę. Ja niestety prawdopodobnie Sieradz najwcześniej w lutym odwiedzę - pewnie już jakieś prace się zaczną. Pozdrawiamzdjęcie przed remontem
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #16 ·


SIERADZ :: Rewitalizacji ciąg dalszy


Co zmieni się w okolicach Wzgórza Zamkowego, dowiemy się najwcześniej wiosną tego roku
Fot. Michał Sitarek

Konkurs na wzgórze

Michał Sitarek

Sieradzki magistrat ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania obszaru Parku Kulturowego „Wzgórze Zamkowe” w Sieradzu. Do wygrania jest 15 tysięcy złotych za pierwsze miejsce i przede wszystkim możliwość opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację tej części miasta.

Przedmiotem konkursu są dwa zadania projektowe, obejmujące opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych. Pierwsze z nich dotyczy granic parku kulturowego „Wzgórze Zamkowe” i otuliny parku, tj. Wzgórza Zamkowego, osi kompozycyjnej ulicy Zamkowej, łączącej Wzgórze Zamkowe ze Starym Miastem, ulic i placów na terenie Przedmieścia Praskiego oraz starorzecza rzeki Żegliny. Drugie dotyczy opracowania projektu mebli urbanistycznych (kosze, ławki, słupki, donice i inne elementy małej architektury) i innych indywidualnych form wyposażenia przestrzeni publicznych.

Ogłoszony przez Urząd Miasta w Sieradzu konkursu ma na celu wyłonienie najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni publicznych i ogólnodostępnych w obrębie obszaru parku poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe oraz wskazanie działań inicjujących proces korzystnych przemian jakościowych w odniesieniu do otaczającej zabudowy oraz zagospodarowania i użytkowania terenów.

Wybrane prace konkursowe stanowić będą inspirację i wytyczne dla działań związanych z wdrożeniem i realizacją projektu rewitalizacji pn. „Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne (I nagroda – 15 tys. zł, II nagroda – 2 tys. zł, III nagroda – 8 tys. zł) oraz ewentualne wyróżnienia.

– W skład sądu konkursowego wchodzą wybitni architekci z naszego regionu, a także przedstawiciele Urzędu Miasta – mówi Cezary Szydło, wiceprezydent Sieradza

Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana za najlepszą, otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz opracowanie materiałów przetargowych i prowadzenia nadzorów autorskich nad realizacją zadań.

Prace konkursowe można składać do 4 maja tego roku. Rozstrzygnięcie nastąpi zatem najprawdopodobniej pod koniec wiosny. Same prace przy rewitalizacji tej części Sieradza, której dotyczy konkurs, zaczną się nie wcześniej niż w 2011 r.
MF | 20.01.2010
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #17 ·
www.nasze.fm


2010-02-16 12:27:49

Rynek 18 do remontu
Ten rok w Sieradzu ma upłynąć pod znakiem rewitalizacji Starego Miasta. Jednym z elementów tej wielkiej inwestycji ma być renowacja kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji Rynek 18. W zeszłym tygodniu otwarto oferty, ale pojawił się problem...

Wpłynęły 4 oferty, wszystkie były w naszych możliwościach finansowych. Mieliśmy zabezpieczone 3 miliony złotych, a oferty opiewały na 2.500.000 - 2.800.000 zł. We wszystkich ofertach stwierdziliśmy błędy rachunkowe, więc unieważniliśmy postępowanie przetargowe. Konkurs będziemy rozpisywać jeszcze raz. - mówi Cezary Szydło, wice prezydent Sieradza.

Zakres prac ma obejmować wykonanie kompleksowych prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych całej posesji.

Oprócz problemów z wyłonieniem wykonawcy, rozpoczęcie prac opóźnić może także pogoda. A czasu na wykonanie tego zadania nie jest dużo, bo termin upływa 31 sierpnia 2011 roku.

Renowacja kamienicy i oficyn wiąże się z przydzieleniem jej mieszkańcom na czas remontu mieszkań zastępczych.
 

·
Poza Radomiem
Joined
·
917 Posts
Sorry ale ze zgrozą obejrzałem projekty rewitalizacji płyty rynku. Czyżby w tak historycznym mieście miał powstać taki klocek- kawiarnia w rynku? A gdzie nawiązanie do historycyzmu? Kto pozwolił na taki kubizm???!!! A czy w trakcie prac porządkowych będzie badana archeologicznie powierzchnia rynku aby odsłonić fundamenty ratusza? Widzę że ten projekt opracował ktoś nie znający się zbytnio na historii miasta:eek:hno:
 

·
Banned
Joined
·
10,366 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Sorry ale ze zgrozą obejrzałem projekty rewitalizacji płyty rynku. Czyżby w tak historycznym mieście miał powstać taki klocek- kawiarnia w rynku? A gdzie nawiązanie do historycyzmu? Kto pozwolił na taki kubizm???!!! A czy w trakcie prac porządkowych będzie badana archeologicznie powierzchnia rynku aby odsłonić fundamenty ratusza? Widzę że ten projekt opracował ktoś nie znający się zbytnio na historii miasta:eek:hno:
Tak powstanie tam ten obiekt . Kiedyś na rynku stało coś podobne do ratusza , ale to było dawno temu , chyba w czasie 2 wojny zostało zrównane z ziemią (tego na 100% nie wiem). Myślę że przyczyną nie odbudowania tego ratusza są pieniądze . Wiadomo że było by znakomicie gdyby ten plan wykonano lecz wyjdzie jak wyjdzie. Dla jednych historyczna zabudowa łączy się z nowoczesnością a dla drugich nie. Może zdarzy się cud (choć nie wierze)
że wkroczy konserwator i coś zareaguje .
Raczej będą prace badawcze , ale jak firma budowlana będzie chciała szybko skończyć to potraktuje to jako zbędną rzecz , dlatego konserwatorze mam nadzieje że w tedy zareagujesz.
 
1 - 20 of 330 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top