SkyscraperCity banner

81 - 92 of 92 Posts

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Nog een mooi artikel gevonden over het masterplan van de Stationsomgeving Noord met een render van de parkhal.
Sint-Niklaas stationsomgeving: Van breukzone naar koppelstuk tussen de voorstad en het stadscentrum


Ontwerp Campuspark Sint-Niklaas Noord

De stationsomgeving in Sint-Niklaas vormt, net als in vele andere steden, een breukzone in de stad. De lineaire spoorweginfrastructuur creëert niet alleen een fysieke barrière tussen de voorstad en het stadscentrum, het noorden en het zuiden. Er is er ook een sterk contrast tussen de stationsomgeving aan de stadszijde en wat tot voor kort leek te worden beschouwd als de minderwaardige achterkant. De vraag hoe het station en de bijhorende infrastructuur niet langer scheidend maar verbindend kan werken staat centraal in de conceptstudie over het gebied.

Ontwikkelingskansen aan de ‘achterkant’ van het station

Enkele jaren geleden onderging de stadszijde met behulp van een eerdere projectsubsidie al een drastische gedaanteverwisseling. Naast een vernieuwd, gebruiksvriendelijk stationsplein werden een aantal bovenlokale functies toegevoegd zoals het Koopcentrum, het entertainmentcomplex Siniscoop en kantoorruimte. Het verschil met de overzijde van het spoor valt hierdoor des te meer op. De treinreiziger die het station langs deze zijde verlaat komt terecht in een niemandsland, gekenmerkt door druk auto- en busverkeer, lange rijen fiets- en autostaanplaatsen, en een aantal eerder anonieme, in zichzelf gekeerde publieke voorzieningen. De achterliggende woonwijk Groot Kloosterland heeft weinig ruimtelijke kwaliteiten en de verbinding met het station is minimaal.

Dit jarenlang genegeerde gebied komt pas opnieuw onder de aandacht wanneer er zich min of meer gelijktijdig een aantal herontwikkelingskansen voordoen. Zo is er de oude slachthuissite die door het verdwijnen van het slachthuis om een nieuwe invulling vraagt. Even verderop bevinden zich de schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) die hun beste tijd hebben gehad. De uitgestrekte, onderbenutte terreinen bieden uitgebreide mogelijkheden voor functievermenging, verdichting en meer intensieve ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor een braakliggend privaat terrein waarvan de eigenaar al verschillende jaren vragende partij is om er een bouwproject te realiseren. Maar net als de eigenaars van de andere terreinen botste hij tot voor kort op de stedenbouwkundige voorwaarden, waardoor geen bestemmingswijziging mogelijk was.

Vandaag erkent de stad Sint-Niklaas het strategisch belang van het noordelijk stationsgebied en de directe omgeving. Met behulp van de conceptsubsidie wordt gestreefd naar een project waarbij de drie sites deel zullen uitmaken van een veel ruimere, meer geïntegreerde ontwikkelingsvisie. De twee belangrijkste uitgangspunten die de stad voorop stelt, zijn de verdere uitbouw van de stationsomgeving als ‘A-locatie’ en een verbeterde ruimtelijke integratie van de noordelijke woonbuurten in de rest van de stad.

Concreet betekent dit dat de reeds bestaande, bovenlokale functies in het stationsgebied verder zullen worden uitgebreid. Enkele recent gebouwde projecten aan de noordzijde, zoals de kantoren van de Federale Overheid, de VDAB en de evenementenhal Bau-huis zijn al een voorafspiegeling van deze nieuwe visie. In de toekomst zullen nog meer, op elkaar afgestemde ontwikkelingen het bovenlokale karakter van het station verder versterken. Bovendien wordt het stationsgebied geherdefinieerd als ‘middenterm’ tussen de voorstedelijke woongebieden en de binnenstad. Naast economische valorisatie wordt dus werk gemaakt van een opwaardering waar ook het groeiend aantal (voor)stadsgebruikers baat bij zullen hebben. Dit vertaalt zich in de aandacht voor stedelijk groen, kwaliteitsvolle openbare ruimte en betere voetgangers- en fietsverbindingen.

Coproductie creëert nieuwe mogelijkheden

Maat ontwerpers staat in voor de ruimtelijke analyse, het ontwerpend onderzoek en de visievorming. Voor het luik participatie en coproductie laten zij zich bijstaan door Sofie Vandelannootte. Het haalbaarheidsonderzoek en de uitwerking van de publiekprivate samenwerking gebeurt door Catrinus Tuinstra. Bij de opstart van het project wordt extra tijd geïnvesteerd in overleg met lokale actoren. Dat verloopt via rondetafelgesprekken over thema's als school, groen, mobiliteit en woonwijk waarop in hoofdzaak belanghebbende partijen worden uitgenodigd. Door inspirerende referentieprojecten te tonen en potentiële ontwerpscenario's te bespreken worden de verschillende mogelijkheden van het gebied verder onderzocht. Samen rond de tafel zitten zet de uiteenlopende partijen aan om verder te denken dan hun eigen site. Deze aanpak maakt dat het project meer is dan de optelsom van een aantal afzonderlijke vastgoedprojecten en dat er belang wordt gehecht aan de realisatie van maatschappelijke meerwaarde. Ook werden op deze manier de mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik verkend. Zo ontstaat bijvoorbeeld het voorstel om de parkeerruimte van het GO! buiten de schooluren mee te laten gebruiken door de bezoekers van het nieuw aan te leggen park of het Bau-huis. Ook grotere ruimtes van de school, zoals de turnzaal en de polyvalente zaal zouden op vrije momenten door de buurt kunnen worden gebruikt als ontmoetingsplek of vergaderzaal.

Verbinden van gescheiden werelden

De vraag hoe het station en de bijhorende infrastructuur niet langer scheidend maar verbindend kan werken staat centraal. In het stationsproject komt deze ambitie op verschillende manieren tot uiting. In de eerste plaats ziet de stad Sint-Niklaas kansen om de voor- en de achterkant, het noorden en het zuiden beter met mekaar te verbinden door een nieuwe duidelijke toegang tot het station te voorzien, samen met verschillende doorsteken en een ruim, groen, dynamisch voorplein. De opwaardering van de achterkant van het station tot een nieuwe centraliteit sluit aan bij de geplande, nieuwe woonprojecten, in totaal goed voor 1400 bijkomende woningen, die hoofdzakelijk in het noorden van de stad zullen gesitueerd zijn.

Ten tweede wil de stad zowel bovenlokale als wijkgebonden functies toevoegen in het stationsgebied. Aanvullend op de recent toegevoegde bovenlokale functies, wordt gemikt op kantoren of publieke functies. Op het vlak van buurtfuncties wordt gedacht aan een nieuwe sporthal, bijkomende kinderopvang en een ontmoetingsplek. Daarnaast zou de noodzakelijke vernieuwing van de gebouwen van het GO! worden aangegrepen om de ruimtelijke inpassing van de school in de wijk te verbeteren. Hiervoor wordt de piste van herlocatie, dieper in de wijk onderzocht. Op die manier zou er op de huidige scholenterreinen, vlakbij het spoor, strategisch gelegen ruimte vrijkomen voor de ontwikkeling van bovenlokale functies. Tot slot ziet de stad het stationsproject ook als een gelegenheid om de zogenaamde ‘stenen’ stad en voorstad beter te verbinden met de omliggende groen- en waterstructuren.

Ontwikkeling van de ‘bouwvelden’: een oefening in schuiven, ruilen en delen

Het ontwerpteam vertrekt van een grondige en kritische lezing van het bestaande. Het voorgestelde project kan dan ook worden opgevat als een oefening in het opnieuw samensmeden, herorganiseren en optimaliseren van wat al aanwezig is. Het bijkomende programma van eisen, dat in overleg met de stad en de belanghebbende partijen bepaald is, wordt op een zorgvuldige manier ingepast in de lokale context. Het samenspel tussen de bebouwde en de open ruimte, en de zoektocht naar verschillende variaties op dit thema, structureert het ontwerp. Drie duidelijk afgebakende bouwvelden met elk hun eigen karakter en sfeer markeren de nieuwe ontwikkelingen. Ze brengen een zekere orde in het voorheen versnipperde en gefragmenteerde stationslandschap. Wat vroeger restruimte was, krijgt zo opnieuw betekenis.

Nieuw stationspark maakt van de noordelijke stationsomgeving een volwaardig stadsdeel

De grootste troef van het project voor de noordelijke stationsomgeving is het nieuwe stationspark. Het park zorgt niet alleen voor meer groen in de buurt en de opwaardering van de noordelijke stationsomgeving, het wordt ook actief ingezet als bindmiddel tussen de diverse nieuwe ontwikkelingen en de ruimere omgeving. Het gaat niet om een park in de klassieke betekenis, maar eerder om een pluriforme en wijdvertakte, groene open ruimte met verschillende sferen, betekenissen en gebruiken. Naast het genoemde ‘buurtpark’ en ‘campuspark’ vormen ook nog de ‘ontmoetingsweide’, het ‘bermpark’ en het ‘wijktraject’ belangrijke onderdelen.

Nieuwe vervoersverbindingen

De conceptstudie voorziet betere fiets-, voetgangers en openbaar vervoersverbindingen tussen de nieuwe en bestaande woonwijken, het park en de stationsingang. De huidige parkeer- en verkeersdruk wordt weggenomen door een aparte ontsluiting voor de bovenlokale functies en de invoering van eenrichtingsstraten om doorgaand verkeer in de wijk te beperken. Centraal in het nieuwe ‘campuspark’ komt er een fiets- en wandelas die ter plaatse van het huidige Bau-huis een verbreding krijgt. De noordelijke stationsomgeving krijgt ook een ‘non-stop fietsroute’ ingepast. Dat is een initiatief van de Provincie waarbij langs de sporen tussen Gent en Antwerpen een snelle fietsverbinding zal worden gerealiseerd. Tegelijkertijd sluit deze route aan op de bestaande lokale fietspaden en de noordelijke stationstoegang.

Voorstad krijgt eigen gezicht

Met dit project voor de herontwikkeling van de noordelijke stationsomgeving presenteert de achterkant van het station zich niet langer als achterkant, maar als een volwaardige voorkant. De voorstad krijgt een eigen gezicht en wordt niet langer beschouwd als tweederangsgebied. Alles is in stelling gebracht om het versnipperde, ondergebruikte en verouderde stationsgebied om te vormen tot een kwaliteitsvolle woon-, werk en leefomgeving. De fase waarbij de overgang van project naar implementatie moet worden waar gemaakt is aangebroken. Verschillende discussies tussen de betrokken partijen zijn lopende. In vervolg op het traject dat via de conceptsubsidie is opgestart, wordt momenteel met hetzelfde ontwerpteam het project herbekeken. Het belooft een moeilijk evenwichtsoefening te worden tussen het bewaren van de ruimtelijke kwaliteiten van het oorspronkelijk ontwerp en het zoeken naar bijkomende hefbomen voor een financieel haalbaar project.
Bron: thuisindestad.be
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Minder goed nieuws ondertussen in de Stationsstraat. De groei stagneert. Er zijn enkele winkels in het hogere segment gesloten en er zijn enkele in het lagere segment bijgekomen. De vernieuwing heeft alleszins zijn verdienste met een daling van 39% naar 20,34% nu. Dat er nu een kleine terugval is, is volgens mij logisch. Met de vernieuwing van de straat hebben er veel zelfstandigen een zaak geopend. Deze kunnen niet allemaal overleven.

Een grote winkel als trekker had kunnen helpen om de laatste leegstand weg te werken. Jammer dat hiervoor de Mediamarkt er niet is gekomen. Nu gaat het maar met kleine stapjes...

LEEGSTAND STIJGT WEER NA VERTREK KWALITATIEVE ZAKEN UIT WINKELSTRAAT
Opleving Stationsstraat kent terugval


Enkele panden in de Stationsstraat staan opnieuw te huur. - Joris Vergauwen

De herleving van de Stationsstraat in Sint-Niklaas is tot stilstand gekomen. Het voorbije half jaar is de leegstand zelfs opnieuw lichtjes gestegen. Recent gingen een reeks kwalitatievere zaken dicht en kwamen winkels uit het goedkopere segment in de plaats, in tegenstelling tot wat de stad had gehoopt. Binnenkort opent er zelfs voor het eerst een pitabar in de winkelstraat.

De heropening van de vernieuwde Stationsstraat in oktober 2013 bracht een frisse wind in de winkelstraat, die het al enkele decennia moeilijk gehad had. Zeker toen in december 2013 de straat verkeersvrij werd, sloeg het enthousiasme van de koopjesjagers over op investeerders. Tegen april 2014 was de leegstand spectaculair gedaald: van 39 naar 18,8 procent. Maar vandaag lijkt de hype rond Stationsstraat voorbij. In het eerste deel van de Stationsstraat zijn er recent enkele kwalitatieve winkels gesloten, in andere winkels is er een totale uitverkoop bezig. In het derde deel van de straat, aan concertzaal De Casino, zijn er dan wél weer enkele winkelpanden ingenomen de laatste tijd. Vandaag zijn er 94 winkelpanden ingevuld en staan er 24 te huur. Dat waren er een jaar geleden 22. De leegstand bedraagt vandaag 20,34 procent.

Negatief beeld

"We kunnen dus stellen dat er ongeveer een status quo is tegenover vorig jaar. We merken wel dat er veel verloop is, wat ook nog wel even zal blijven duren. Winkels komen en gaan. Maar zolang een vertrekker wordt gecompenseerd door een nieuwkomer is het niet te zorgwekkend. Er zijn momenteel vooral in het eerste deel van de straat enkele winkels gestopt, terwijl er in het derde deel bijkomen. Het was anderzijds verwacht dat er na de hype van de nieuwe winkelstraat een mindere periode zou volgen. Daar moeten we nu tegenaan gaan", stelt centrummanager Filip Van Bel. "En er is misschien ook een wat negatief beeld door de bordjes 'Te Huur' aan de panden. Dat zijn eigenlijk te grote borden, die langs een grote baan horen te staan en niet in een winkelstraat. We hebben daar immokantoren al over aangesproken."

Pitabar

Bij de handelaars is niet iedereen meer even optimistisch als vorig jaar. "Er is wel veel volk in de straat, maar het is niet altijd het juiste kooppubliek", klinkt het. Sommige zaken richten zich nu ook nadrukkelijker met een goedkoper aanbod op een ander publiek. Net dat wilde de stad vermijden, in de concurrentiestrijd met het Waasland Shopping Center. De Stationsstraat moest een winkelstraat worden met een kwalitatief, eigenzinnig en gevarieerd aanbod, met winkels die mikken op beleving en uitstraling. De mogelijke komst van een pitabar lijkt daar niet meteen in te passen. "Wij kunnen dat moeilijk sturen. We proberen eigenaars en immokantoren te stimuleren. Soms laten ze hun pand liever leegstaan dan aan een minder kwalitatieve zaak te verhuren, soms is dat anders. Er mag wat meer horeca komen, zeggen sommigen. Maar weinig eigenaars willen horeca in hun pand. Zij vinden dat minder stabiele huurders en voor horeca heb je meer vergunningen nodig. Er zijn nu wel gesprekken aan de gang, onder meer met een koffiebar en een pitabar. Ook van twee modezaken is er interesse. En daarnaast gaat een firma twee langdurig leegstaande panden opfleuren en inrichten om pop-ups te verwelkomen."

Ketens

De centrummanager ziet verder twee tendensen. "De winkels uit het hoogste en het laagste segment doen het nog goed. Het middensegment, met onder meer de ketens, heeft het moeilijker. Daarnaast zijn ook definitief de muren van internet shopping gesloopt. Ook daar moeten we rekening mee houden."

Wat de Reinaert Galerij betreft, is er nog steeds geen goed nieuws. "We hebben geprobeerd om iets met pop-ups te doen, maar de eigenaars zijn te verdeeld en dan houdt het op."

JORIS VERGAUWEN
Bron: hln.be

Waarom geen Albert Heijn in stadscentrum?

De mogelijke komst van supermarktketen Albert Heijn naar de Kapelstraat recht tegenover het Waasland Shopping Center lijkt alweer geen goeie zaak voor de winkels in het stadscentrum. "Ik heb veel gesprekken gehad met de mensen van Albert Heijn. Maar zij willen alleen een winkel van meer dan 2.000 vierkante meter en een grote parking. 'Net zoals de Alma-supermarkt aan Vijfstraten', zeiden ze me. En dan zijn er in het stadscentrum geen opties", aldus schepen voor Middenstand Carl Hanssens (N-VA). "Een winkel zoals in het centrum van Beveren, dat zouden ze nu niet meer doen. We hebben het dus gevraagd, maar ze willen niet naar de stad komen."
Bron: hln.be
 

·
Registered
Joined
·
939 Posts
die straat is verdoemd tja Ik zie het op de lange termijn een 2de offeranda of abdij straat worden
Dat zou ik op zich niet eens zo erg vinden, in de offerandestraat is het altijd druk en ik vind dit nog een leuke straat ook, het moet niet allemaal Zara, H&M en JbC zijn. Het stadsbestuur wil de lagere klassen( lees noord-Afrikanen) misschien niet in het centrum hebben door chiquere winkels aan te trekken maar die verf blijkt niet te pakken.
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Ik denk dat het eerder middenstanders in de hogere klasse (zoals een Timmermans) zijn die deze winkels niet willen. Je ziet dit ook op de Facebook-pagina van de straat. Enkel nieuwe winkels in het hogere segment worden er vermeld. Er is een studie in het verleden uitgevoerd door WES om aan te tonen dat een straat in het hogere segment mogelijk is in Sint-Niklaas maar ik heb altijd mijn bedenkingen bij zo'n studies of ze niet vooringenomen zijn..

Voor het middensegment heb je in Sint-Niklaas het koopcentrum. Dan schiet er nog enkel het lagere en hogere segment over. Vraag is of ze de Stationsstraat kunnen vullen door zich enkel op 1 segment te richten. Momenteel heb je de 2. In het gedeelte van de Markt tot de Casinostraat vind je het hogere segment en van de Casinostraat tot het Stationsplein het lagere segment. Deze winkels vestigen zich hier omdat er al de Zeeman, Wibra en C&A waren en ook de rommelmarkt in de buurt is. Laat het voor mij maar verder evolueren zoals nu... Het lagere segment kan dan verder groeien rond het Stationsplein. Het hogere segment kan het eerste deel van de Stationsstraat verder vullen.
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Nieuws over het masterplan Stationsomgeving Noord op TV Oost met nieuwe renders:
http://www.tvoost.be/nl/2015-06-17/sint-niklaas-noordkant-station-krijgt-facelift/

Dit staat er op de website van de stad:
Een plan voor de kwalitatieve ontwikkeling van de noordelijke stationsomgeving

Het masterplan Stationsomgeving Noord hertekent de noordelijke stationsomgeving tot een kwaliteitsvolle woon-, werk- en leefomgeving. Een nieuwe scholencampus, woonontwikkelingen én een groot stadspark verbinden het stadscentrum en het station met de stadsrand.De stationsomgeving als breuklijn


De stationsomgeving in Sint-Niklaas vormt, net als in vele andere steden, een breukzone in de stad. De lineaire spoorweginfrastructuur creëert niet alleen een fysieke barrière tussen het stadscentrum en de stadsrand. Er is er ook een sterk contrast tussen de stationsomgeving aan de stadszijde waar al sterk werd ingezet op vernieuwing en nieuwe dynamiek en wat tot voor kort leek te worden beschouwd als de minderwaardige achterkant van het station. De vraag hoe het station en de bijhorende infrastructuur niet langer scheidend maar verbindend kan werken staat centraal in de conceptstudie over het gebied die de stad de afgelopen twee jaar liet uitwerken. Via een conceptsubsidie van het stadsvernieuwingsfonds werd het studiebureau Maat-ontwerpers aangesteld om de visie uit te werken en een kwalitatief plan op te maken voor de noordelijke stationsomgeving.De noordzijde van het station als stadsvernieuwingsproject

Enkele jaren geleden onderging de stadszijde al een drastische gedaanteverwisseling. Naast een vernieuwd, gebruiksvriendelijk stationsplein werden een aantal bovenlokale functies toegevoegd zoals het commercieel centrum, het entertainmentcomplex Siniscoop en kantoor- en winkelruimte. Het verschil met de overzijde van het spoor valt hierdoor des te meer op. De treinreiziger die het station langs deze zijde verlaat komt terecht in een niemandsland, gekenmerkt door druk auto- en busverkeer, lange rijen fiets- en autostaanplaatsen, en een aantal eerder anonieme, in zichzelf gekeerde publieke voorzieningen. De achterliggende woonwijk Groot Kloosterland heeft weinig ruimtelijke kwaliteiten en de verbinding met het station is minimaal.

Het gebied kwam onder de aandacht wanneer er zich min of meer gelijktijdig een aantal herontwikkelingskansen voordeden. Zo is er de oude slachthuissite die door het verdwijnen van het slachthuis om een nieuwe invulling vraagt. Even verderop bevinden zich de schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) die hun beste tijd hebben gehad. De uitgestrekte, onderbenutte terreinen bieden uitgebreide mogelijkheden voor functievermenging, verdichting en meer intensieve ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor een braakliggend privaat terrein waarvan de eigenaar al verschillende jaren vragende partij is om er een bouwproject te realiseren. Maar net als de eigenaars van de andere terreinen botste hij tot voor kort op de stedenbouwkundige voorwaarden, waardoor geen bestemmingswijziging mogelijk was.

Vandaag erkent de stad het strategisch belang van het noordelijk stationsgebied en de directe omgeving. Met behulp van de conceptsubsidie wordt gestreefd naar een project waarbij de drie sites deel zullen uitmaken van een veel ruimere, meer geïntegreerde ontwikkelingsvisie. De twee belangrijkste uitgangspunten die de stad voorop stelt, zijn de verdere uitbouw van de stationsomgeving als ‘A-locatie’ en een verbeterde ruimtelijke integratie van de noordelijke woonbuurten in de rest van de stad.Een nieuw park en tal van andere ingrepen

Een nieuw stadspark speelt in op de grote groenbehoefte in dit deel van de stad en wordt tegelijkertijd ingezet als bemiddelaar en link tussen twee verschillende werelden: een nieuwe rustige woonomgeving (als impuls voor de bestaande wijk) enerzijds en een dynamische bovenlokale stationsomgeving (aan de noordzijde van het station) anderzijds. De voorgestelde ontwikkeling voor de sites ten noorden van het station verzacht de huidige barrière tussen stadscentrum en de noordelijk gelegen stadsrand. Het stadsvernieuwingsproject vermijdt zo het ontstaan van twee hard gescheiden werelden.

Het project steunt op volgende (ruimtelijke) principes:

- PARK. Een park van meer dan 4 hectare integreert drie specifieke parkkarakters: het bermpark, de ontmoetingsweide en een wijktraject.

- TWEE DYNAMIEKEN. Nieuwe ontwikkelingsruimte speelt in op twee dynamieken: enerzijds een bovenlokale dynamiek (kleinschalige kantoren, bovenlokale publieke functies) aansluitend op het station, anderzijds een wijkgebonden dynamiek met wonen, school en buurtfuncties, ingepast in de wijk.

- SCHOOL IN DE WIJK. De bestaande verouderde scholencampus, die een barrière vormt tussen de woonwijk en het station wordt gesloopt ten voordele van een duurzame nieuwbouw. De nieuwe scholencampus van het GO! wordt gekoppeld aan de wijkgebonden dynamiek en wordt ingepast op de locatie van het huidige Jan Breydelplein.

- BIJKOMENDE WONINGEN IN DE WOONWIJK. Aanpalend aan de school wordt de slachthuissite uitgebouwd als hedendaagse aanvulling op de bestaande woonwijk. Ook in het binnengebied aan de Herdersstraat worden bijkomende woningen ingepast.

- BOVENLOKALE ONTWIKKELING. Het inpassen van de volledige scholencampus in de wijk maakt ter hoogte van het station ruimte vrij voor bovenlokale functies. Hier komt ruimte voor nieuwe woningen, voor diverse bovenlokale functies en voor de uitbouw van de bestaande evenementenhal tot parkhal met diverse functies aan gekoppeld.

- STATIONSENTREE. Aan de noordzijde van het station komt een nieuwe, duidelijke toegang tot het station, met een ruim, groen en dynamisch voorplein.

- LINEAIR PARK. Een non-stopfietsroute langsheen de spoorwegbundel sluit aan op bestaande fietspaden en de noordelijke stationstoegang met integratie van een uitgebreide fietsenparking.

- BUSBAAN. Enkel een deel van de huidige busbaan (tussen Driekoningenstraat en de spoorwegonderdoorgang) wordt behouden. Ze is ingebed in het park- en bermenlandschap en loopt via de tunnel naar het busstation ten zuiden van het spoor. Het tweede deel van de Noordlaan verdwijnt ten voordele van een lig- en evenementenweide.

- WIJKTRAJECT. De bereikbaarheid van de stationsentree wordt vergroot door een nieuw traject rechtstreeks naar het station te voorzien dwars door de woonwijk. Aan het station komt een entreeplein dat overloopt in een parkstructuur die aansluit op de Rode Kruisstraat.

- NIEUWE MOBILITEITSSTRUCTUUR. De huidige verkeers- en parkeerdruk op de wijk wordt weggenomen. Bovenlokale functies worden rechtstreeks ontsloten via Driekoningenstraat – Slachthuisstraat. De verschillende lokale functies worden via eenrichtingsstraten ontsloten om doorgaand verkeer doorheen de wijk te beperken. Voor de nieuwe, toegevoegde ontwikkelingen wordt het parkeren binnen het eigen terrein georganiseerd.Het masterplan als startpunt voor het project

Met dit project voor de herontwikkeling van de Stationsomgeving Noord presenteert de achterkant van het station zich niet langer als achterkant, maar als een volwaardige voorkant. De stadsrand en wijk Groot Kloosterland in het bijzonder krijgt een eigen gezicht en wordt niet langer beschouwd als tweederangsgebied. Alles is in stelling gebracht om het versnipperde, ondergebruikte en verouderde stationsgebied om te vormen tot een kwaliteitsvolle woon-, werk en leefomgeving. De fase waarbij de overgang van project naar implementatie moet worden waar gemaakt is aangebroken. Voor de uitvoering van het project zet de stad Sint Niklaas in op twee sporen. Met de drie genoemde grondeigenaars (van de slachthuissite, site Herdersstraat en site gemeenschapsonderwijs) zal de stad concrete afspraken maken voor de vernieuwing van de wijk. Tegelijkertijd vraagt de stad ook subsidies aan om het park mee aan te leggen. Stap voor stap en project per project kan de conceptvisie zo gerealiseerd worden.
Bron: sint-niklaas.be
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Nog een artikel over het masterplan Stationsomgeving Noord.

VAN LELIJKE BUURT NAAR BRUISEND STADSDEEL MET NIEUW STADSPARK EN SCHOOL

Grijze noordkant station fleurt op


Zo zal de omgeving rond de noordelijke ingang van het station eruit zien.

De grijze, lelijke noordelijke stationsbuurt van Sint-Niklaas moet binnen enkele jaren een bruisend nieuw stadsdeel worden. Met het masterplan Stationsomgeving Noord heeft de stad de krijtlijnen vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling, met onder meer een nieuw stadspark, een nieuwe school en honderden nieuwe woningen.


Schepen Christel Geerts en stadsplanoloog Bart Van Lokeren aan de grijze schoolgebouwen, die in de nieuwe plannen allemaal worden afgebroken.

Na de vernieuwing van het Stationsplein en de komst van Siniscoop tien jaar geleden maakt de stad nu werk van een volledige metamorfose van de noordzijde van het station. Het contrast tussen het Stationsplein met de grijze, desolate buurt aan de andere kant van de sporen is vandaag erg groot. Wie uit het station wandelt langs de noordzijde, waant zich zelfs in een voormalig oostblokland. Vooral de grijze, uitgeleefde en betonnen schoolbunkers van het Gemeenschapsonderwijs doen er pijn aan de ogen.


Rond evenementenzaal 't Bau-huis komt een nieuw stadspark.

Subsidie: 60.000 euro

Het stadsbestuur kreeg twee jaar geleden een subsidie van 60.000 euro van de Vlaamse overheid om een masterplan op te maken voor de 'Stationsomgeving Noord'. En dat ambitieus plan voor het tien hectare grote gebied is nu klaar. Naast de scholensite omvat het ook de gronden van het vroegere en intussen afgebroken slachthuis en een kleiner deel aan de Herdersstraat. "We gaan voor een drastische gedaanteverwisseling van de vandaag zo troosteloze achterkant van het station. Zie het als onze versie van het Antwerpse Park Spoor Noord", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Christel Geerts (sp.a) en stadsplanoloog Bart Van Lokeren.


Aan de Noordlaan komt een fietspad langs de sporen.

Afbraak schoolgebouwen

Het Gemeenschapsonderwijs stemt er mee in om alle schoolgebouwen tegenover het station af te breken en een nieuwe kleuter- en lagere school te bouwen op het pleintje naast de site van het slachthuis. Tegenover het station komt ruimte voor bovenlokale, dynamische functies. Zo zou het onder meer mogelijk zijn om daar de hogeschool Odisee te herlokaliseren, als die beslist om na de verhuis van AZ Nikolaas een nieuwe locatie te zoeken. Maar ook een zorghotel of andere publieke initiatieven zijn er mogelijk. De ruimte rond evenementenhal 't Bau-huis wordt een 4 hectare groot stadspark. Naast de school wordt de slachthuissite uitgebouwd als woonwijk, net als het binnengebied aan de Herdersstraat. Er is plaats voor enkele honderden nieuwe woningen. Op vlak van mobiliteit verandert er ook veel. Enkel de busbaan van Driekoningen tot de tunnel onder de sporen blijft behouden. Het tweede deel van de Noordlaan maakt plaats voor een lig- en evenementenweide. Voor de noordelijke ingang van het station komt er dan weer een ruim en groen plein. En doorheen het gebied langs de sporen wordt een breed fietspad aangelegd dat de link maakt met de fietspaden richting Hulst en het fietspad langs de spoorlijn richting Lokeren. "Met dit ambitieuze plan kunnen we dit stadsdeel heel aantrekkelijk maken. Over enkele jaren spreken we niet meer van de minderwaardige achterkant van het station. De hele stationsomgeving zal een kwaliteitsvolle woon-, werk en leefomgeving worden", aldus schepen Geerts. De gemeenteraad moet volgende week het licht op groen zetten voor de uitwerking van dit masterplan. Tegen 2018 zou er kunnen worden gestart met de ontwikkeling.

JORIS VERGAUWEN
Bron: hln.be
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
^^ Er zijn een aantal zaken bijgekomen aan het Stationsplein (o.a. een pizza-zaak, een marketing-bureau, een interim-kantoor en een meubelzaak). Er staan ook nog veel panden leeg. De Stationsstraat doet het wel beter. Hier is nog leegstand maar dit is al op een normaler niveau.

Je kan hierover een reportage vinden van De Afspraak op Canvas:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.41981?video=1.2514076

Ook in de Reinaert Galerij is er een kleine heropleving. Zij mikken voornamelijk op popups. Aangezien de panden er klein zijn, is het hier goed geschikt voor.
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
MASTERPLAN KLAAR VOOR AMBITIEUS WOONPROJECT MET FEESTZAAL IN KERK
Zo gaat de Paterssite eruit zien


Het terrein krijgt vier toegangen voor wandelaars en fietsers naar de kloostertuin toe. Rond de tuin zie je de overdekte kloostergang (links en bovenaan).

Het masterplan voor de Paterssite in Sint-Niklaas is klaar. Het binnengebied met het verlaten klooster en de leegstaande kerk aan de Truweelstraat en de Leopold II-laan wordt omgevormd tot woonproject. De kerk zal dienst doen als buurt- en cultuurhuis annex feestzaal.


Een beeld van hoe de kerk eruit zou kunnen zien, met vooraan een café en rechts een blik op de kloostertuin.

Na de inspraakronde voor buurtbewoners vorig jaar ging een studiebureau aan de slag om een masterplan op te maken voor de Paterssite. Dat legt vast hoe het terrein ingevuld zal worden. Het plan vormt de basis waarmee ontwikkelaars en architecten aan de slag gaan. De stad kan de site een nieuwe toekomst geven met subsidies uit het Federaal Fonds voor Grootstedenbeleid, dat ook geld gaf voor de Sint-Rochussite en de VTS-site.

In het 6.230 vierkante meter grote binnengebied - ongeveer een voetbalveld groot - bevinden zich een kerk, een klooster, de kloostertuin, Zaal Familia, het vroegere bibliotheekfiliaal en een parking. Alleen de kerk en de kloostermuur blijven bestaan. Die zijn niet beschermd, maar staan wel op de inventaris van bouwkundig erfgoed. De rest van de gebouwen, ook het vroegere klooster, worden afgebroken.


Kloostergang
In de plaats komen 35 tot 40 woningen, rond de kloostertuin. Opvallend is de overdekte kloostergang rondom. "Zie het als een klooster 2.0, waarbij we het samenwonen rond een centrale tuin heruitvinden. Het doet ook wat denken aan een begijnhof, een oase van rust midden in de drukke stad", aldus het studiebureau. De centrale tuin krijgt een open karakter en is langs de vier hoeken toegankelijk voor de hele buurt. De stad wacht nog een kans af om ook via de Tabakstraat een doorgang te maken.

Van de woningen is een derde voorbehouden voor sociale woningen, wellicht huurwoningen. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor een collectieve woonvorm, waarbij de voorkeur uitgaat naar een concept voor senioren. Er komt ook een ondergrondse parking voor een 35-tal auto's.

Het meest opvallend wordt de toekomstige functie van de kerk. Die biedt ruimte aan vier zalen: een grote feestzaal in het schip van de kerk voor minstens 110 mensen, een café in het koor van de kerk voor minstens 60 mensen, een tuinzaal in de oude sacristie en een vergaderzaal in de orgelzaal. Het schip van de kerk wordt niet opgedeeld. De kerk kan zo ruimschoots de rol van Zaal Familia overnemen. Bij een groot feest kunnen de zalen ook als geheel functioneren. Bedoeling is om glaspartijen in de kerkmuren te plaatsen zodat het café een open karakter heeft. Welk soort evenementen er kunnen en welke niet, is nog niet bepaald, maar er zouden geen fuiven georganiseerd worden.

"De plannen zijn ambitieus, vernieuwend, duurzaam en uitnodigend voor de hele buurt. We hebben veel energie in inspraak gestoken. Dit plan schetst de grote lijnen. Het is aan de ontwerper om de plannen uit te werken", stelt schepen voor Stadsvernieuwing Christel Geerts (sp.a).


Parkeermogelijkheden
Over mobiliteit en de parkeermogelijkheden in de buurt, het gebruik van de kerk en de kostenramingen stelt de oppositie nog vragen. Het is aan de gemeenteraad om volgende week over het masterplan te oordelen.

JORIS VERGAUWEN
Bron: hln.be
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
CONFEDERATIE BOUW EN AANNEMERS ZETTEN TANDEN IN TRIESTIGSTE DEEL STATIONSSTRAAT

Eindelijk toekomst voor leegstaande winkelrij


De nieuwe hoek van de Stationsstraat, met het kantorencomplex van de Confederatie Bouw, zoals het er volgend jaar uit zal zien.

De hele rij leegstaande winkelpanden in het derde deel van de Stationsstraat krijgt eindelijk een nieuwe toekomst. In de plaats van die vroegere 'Media Markt'-panden breidt de Confederatie Bouw er fors uit met een nieuw kantorencomplex, terwijl drie aannemersbedrijven er tekenen voor winkelruimtes in combinatie met een aanzienlijk aandeel appartementen.


De huidige toestand tot voor enkele weken, voor de start van de afbraakwerken.

Om de Stationsstraat nieuwe impulsen te geven, ging het toenmalig stadsbestuur tien jaar geleden vol op de knieën voor de keten Media Markt. Een 'trekker' met naam en faam zou de winkelstraat er opnieuw bovenop helpen, maar dat draaide even anders uit. Jarenlang speelde Media Markt een heel discutabel spel in het laatste deel van de Stationsstraat, om uiteindelijk te vertrekken en de winkelstraat met een gigantische kankerplek op te zadelen.

Een nieuwe oplossing was ook niet makkelijk, want de stad had in 2009 met een ruimtelijk uitvoeringsplan de zone tussen Kleine Laan, Stationsplein en Stationsstraat de bestemming van 'zone voor grootwinkelbedrijf' gegeven, om zoveel mogelijk vrije baan te geven aan Media Markt. Een bestemmingswijziging kostte tijd en ondertussen verkommerden de winkelpanden tussen het Casinopark en het vroegere café Terminus.De Stationsstraat in de jaren 80, met verkeer in beide richtingen.

Midden volgend jaar
Bijna tien jaar na het Media Markt-debacle is er echter licht aan het einde van de tunnel. De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en het sociaal secretariaat Accuria zorgen er voor de meest opvallende ingreep, met de bouw van een nieuwe kantorencomplex in de plaats van het café Terminus en de twee volgende panden. Daarmee kan de Confederatie Bouw haar vestiging aan de Kleine Laan fors uitbreiden naar de Stationsstraat. "De nieuwbouw in de Stationsstraat zal ons toelaten om een verdere groei mogelijk te maken. We hebben zowat 3.000 m² extra vloeroppervlakte, waarvan een deel door Federale Verzekering wordt ingenomen. Alle medewerkers verhuizen naar de nieuwbouw. We kunnen hiermee ook voor bijkomende tewerkstelling zorgen door extra bedrijven op onze site aan te trekken", aldus Paul De Roover van Accuria, dat midden volgend jaar klaar wil zijn met de nieuwbouw.


Familie Zarba
De nieuwe inrit tot die grote site komt aan de Kleine Laan, net voor hotel New Flanders, en de uitrit komt aan de Broodstraat.

Daarnaast investeren ook drie aannemersbedrijven - Bouwbedrijf Pieters-Cerpentier, D'Eer en Dero Construct - in de resterende, verwaarloosde winkelpanden in dat deel van de Stationsstraat. Na de afbraak of renovatie van de bewuste panden behouden ze winkelruimtes op de gelijkvloerse verdieping, maar zorgen ze ook voor appartementen boven die winkels. Zo komt in het pand op nummer 118 een nieuwe kledingzaak van de bekende familie Zarba, die nu in de Mercatorstraat zit. Het pand krijgt hetzelfde uitzicht, alleen van buiten. "We behouden de voorgevel, maar de rest van het gebouw moet volledig vernieuwd worden na zovele jaren leegstand. Renoveren is zelfs onbegonnen werk. We zetten een complete nieuwbouw binnen het oude volume", aldus aannemer Johan Pieters.


"Mooi project"
Ook aannemer Johan D'Eer ziet opportuniteiten. "Wij pakken het pand van de vroegere winkel Q'uw-winkel aan. We willen het karakter en de authenticiteit van het pand benadrukken, maar met een opvallende inkom en vitrine. De 4 appartementen boven zullen nog dit jaar ingenomen zijn. Voor de winkelruimte van 250m² hebben de eerste geïnteresseerden zich al gemeld." Dero Construct tot slot voegt nummers 112 en 114 samen, voor een volledige nieuwbouw met één winkelruimte en 6 appartementen. "Dit is een mooi project voor de Stationsstraat, omdat we ook naar een meer gemengde functie willen gaan in de winkelstraat. We moeten niet alleen mikken op winkelen, maar ook op werken en wonen boven winkels. Daar liggen kansen, en dit is een heel goeie aanzet", aldus schepen voor Middenstand Carl Hanssens (N-VA).

Joris Vergauwen
Bron: hln.be
 

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts
Het panden waren in slechte staat maar het waren allen panden met hoge beeldbepalende waarde, de classicistische panden bezaten zelfs een hoge erfgoedwaarde. Door deze allen te slopen wordt er juist een triestige hoek gecreëerd. Gelukkig dat Zarba wel de voorgevel bewaard. Dat had bij de andere panden ook moeten gebeuren.

Maar goed, dat zijn fouten die in het verleden gemaakt zijn. Vooral door de soap rond de Mediamarkt en de planologische middelen die toen gegeven zijn om Mediamarkt mogelijk te maken.
 
81 - 92 of 92 Posts
Top