SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
3,127 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Jestem prawie pewny, że nie miałem na tyle nieba, żeby obciąć dół. Nie chciałem też zwężać kadru za bardzo, że te ławeczki (?) miały czym oddychać po bokach.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top