SkyscraperCity Forum banner

Dzięki za wszystkie głosy i uwagi

sklepienie

1145 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  damaged_one
Wygląda to jaik sklepienie nawy katedry....

See less See more
1 - 4 of 4 Posts
MMM...bardzo fajne duzo lepsze niż tamto ze sktuterami...10/10
dla mnie za mało tresci, faktycznie w jakims tam stopniu przypomina mi to sklepienie katedry, jednak zdjecie mnie nie przekonuje.

w takim razie 7pkt.
Kompozycja niestety leży, zdecydowanie za dużo ciemności na dole zdjęcia. Możnaby też chyba bez przeszkód pokusić się o lepszy kadr...
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top