SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 48 Posts

·
Registered
Joined
·
7,390 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Биосферният резерват край с. Сребърна е разположен на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от Силистра, на площ от 600 ха. Обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Славата му е свързана, от една страна, с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica, а, от друга страна, с уникалните и разнообразни видове водоплаващи птици в него. Едни от най-интересните видове, които обитават езерото, са къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), малка белочела гъска (Anser erythropus), патици (Anatidae), мустакат синигер (Panurus biarmicus), голяма бяла чапла (Ardea alba), ням лебед (Cygnus olor), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и други. Плаващите тръстикови острови са друго интересно нещо, което може да се види в езерото Сребърна. Тези островчета, наричани от местното население „кочки”, никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното движение на водата. Това улеснява живота на птиците, които населяват езерото, защото те правят своите гнезда върху тези подвижни острови.

Заради редките и изчезващи видове птици през 1983 г. езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. През 1965 година резерватът е включен в списъка с най-значими влажни зони в Европа, а десет години по-късно, през 1975 година, е обявен за влажна зона по Рамсарската конвенция, която е международно споразумение, засягащо опазването на биоразнообразието. Освен това резерватът е включен и в световната мрежа на биосферните резервати по програмата „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО, а също и в списъка на орнитологично важните места в Европа.

Към резервата има изграден природонаучен музей, в който могат да бъдат видени препарирани обитатели на езерото. Друга интересна атракция представлява възможността туристите да наблюдават птиците посредством видеокамера, поставена в езерото. Около резервата е направена и екопътека, където посетителите могат да се насладят на приятната гледка от специално построените наблюдателни площадки или да си починат в беседките за отдих.
 

·
Registered
Joined
·
7,390 Posts
Discussion Starter · #18 · (Edited)
А сега малко от снимки от вътрешността на селото.

Паметната могила посветена на загиналите сребърци при опожаряването на селото от румънците.
 

·
Registered
Joined
·
7,390 Posts
Discussion Starter · #19 · (Edited)
В другия парк, пак в центъра, се издига обелиск в чест на загиналите по време на Втората Световна война. Паметникът е построен през 1965г. За построяването му са отчуждени 4 къщи с дворните места. Висок е 10 метра, парковото пространство около него е 1380 кв.м. 

·
Registered
Joined
·
7,390 Posts
Discussion Starter · #20 · (Edited)
Централният площад на селото


През 1987 година с дарение на братята Цоневи - Иван, Васил и Коста (актьорът), се построява битова чешма, в която са застъпени мотиви от българската традиция за селски чешми - в основното тяло е вмъкнат елемент от кобилицата. Чешмата е (беше) с три бронзови чучура, с медна плоча в горния десен ъгъл (откраднаха я) и няколко паркови табуретки наоколо. Изградена е от железобетон, облицована е с варовик, вдигната за срок от един месец и остойностена на 5 000 лева.


 
1 - 20 of 48 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top