Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 1006 Posts

·
Registered
Joined
·
1,167 Posts
Discussion Starter · #2 ·
และก็ขอเปิดตัวด้วยข่าวฉาวอร่างฉ่างเอ็กโชว์จากเว็ปของอีซ้อ7แอนเดะโกเต็ก

แปรรูปรถไฟไทย ยกสมบัติชาติให้เอกชนเขมือบ (1)

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 มิถุนายน 2552 18:48 น.

ใน ที่สุด การเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลกับสหภาพแรงงานการรถไฟฯ ก็ลดกระแสร้อนแรงจากการหยุดวิ่งรถไฟทั่วประเทศที่ปั่นป่วนกันทั่วบ้านทั่ว เมือง แต่ความพยายาม “แปรรูป” รถไฟฯ แบบซ่อนรูปคงไม่เลิกราโดยง่าย

ข้ออ้างเดิมๆ เรื่องการขาดทุน ขาดประสิทธิภาพ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ฝีมือของผู้บริหารการรถไฟฯ ที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยแล้ว การจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาใหม่โดยให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการการเดินรถทั้ง การโดยสารและขนส่งสินค้า และบริหารทรัพย์สินมหาศาลซึ่งถ่ายโอนออกมาจากการรถไฟฯ ยังส่อให้เห็นเจตนาแอบแฝงของกลุ่มก๊วนนายทุน-นักการเมืองที่ต้องการเข้ามา แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สมบัติสาธารณะ

ละคร น้ำเน่า เค้าโครงเรื่องแบบเดิมๆ วนเวียนกลับมาหลอนซ้ำซาก นับเนื่องจากแปรรูป ปตท. แปรรูป กฟผ. แปรรูป อสมท. หรือยุบทิ้ง รสพ. ซึ่งเนื้อในแฝงด้วยเจตนาถ่ายโอนสมบัติของสาธารณะ สมบัติของประชาชนทุกคน ไปเป็นของบริษัทเอกชน หรือให้เอกชนบริหารจัดการ แสวงหากำไรเข้ากระเป๋าพวกพ้อง

กรณีของการรถไฟฯ รัฐวิสาหกิจด้านขนส่งที่ถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีไว้เพื่อบริการประชาชน เป็นขุมทรัพย์ที่ฝ่ายการเมืองและกลุ่มทุนหนุนหลัง เพียรพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะเข้ามา “ช่วยบริหารจัดการ” โดยอ้างว่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทำกำไร เพื่อลดการขาดทุนที่สะสมมายาวนาน

ความจริงแล้ว “โสภณ ซารัมย์” รมว.คมนาคม “ยุทธนา ทัพเจริญ” ผู้ว่าการรถไฟฯ และ “ถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ” ประธานบอร์ดการรถไฟฯ ก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันจนแผนนี้สำเร็จไปครึ่งค่อน สามารถผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้จัดตั้งบริษัทลูกที่รับโอน ทรัพย์สินไปจากการรถไฟฯ และเปิดทางให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการทั้งการเดินรถ ขนส่งสินค้าและทรัพย์สิน แบบหวานหมูไปแล้ว หากไม่มีสหภาพแรงงานการรถไฟฯ ที่มีหัวขบวนชื่อ “สาวิทย์ แก้วหวาน” เข้ามาขวางไว้เสียก่อน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2552 ที่ผ่านมานั้น คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 1/2552 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) ประธานกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ เสนอ แล้วคณะรัฐมนตรี ก็มีมติ อนุมัติในหลักการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการตามที่ กนร.เสนอเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินรอง รฟท. ดังนี้

1. ให้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของ รฟท. โดยการจัดตั้งบริษัทเดินรถและบริษัทบริหารทรัพย์สินแยกจาก รฟท. โดยให้ รฟท. ดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดตั้งบริษัทลูก 2 บริษัท คือ บริษัทเดินรถและบริษัทบริหารทรัพย์สินที่ รฟท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ รฟท. พิจารณากำหนดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่เหมาะสม

(2) พิจารณาแบ่งแยกภารกิจ สินทรัพย์ และหนี้สินระหว่าง รฟท. และบริษัทลูกทั้ง 2 บริษัท รวมทั้งกำหนดกิจกรรมระหว่างกันและราคาให้เหมาะสม และเสนอให้ กนร.หรือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกครั้งภายใน 150 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ

(3) ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้บริษัทลูก 2 บริษัท เริ่มดำเนินการได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ


2. ให้ภาครัฐรับภาระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตของ รฟท. โดยให้กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ร่วมพิจารณาการรับภาระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท.

3. ให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ร่วมพิจารณาในการแก้ไขภาระหนี้สินของ รฟท. โดยใช้รายได้ของ รฟท. และบริษัทลูกจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังช่วยเหลือ

4. ให้คณะกรรมการ รฟท. พิจารณาเสนอกรอบอัตรากำลังที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ รฟท. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ที่กำหนดให้ รฟท. งดรับพนักงานใหม่ ยกเว้นตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเดินรถและตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิพิเศษ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนพนักงานที่เกษียณอายุ

5. ให้ รฟท. เร่งรัดเสนอแผนการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของ รฟท. และบริษัทลูกภายใน 180 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

(1) เห็นควรให้บริษัทบริหารทรัพย์สินทำหน้าที่จัดหาเอกชนเพื่อพัฒนาและบริหาร ที่ดินของ รฟท. โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่บริหารสัญญาเช่า (Management Agency) เท่านั้นและขอให้บริษัทฯ ระงับการพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer) อย่างเต็มรูปแบบ ในระยะที่ 2

(2) เห็นควรให้ รฟท. นำเสนอประมาณการทางการเงินที่ รฟท. จะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการฯ ของ รฟท.พร้อมกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทลูกทั้ง 2 แห่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

(3) ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความชัดเจนของผู้รับผิดชอบในส่วนของการลงทุนระบบ อาณัติสัญญาณว่าเป็นหน้าที่ของ รฟท. ที่ภาครัฐจะเป็นผู้รับภาระหรือบริษัทเดินรถเป็นผู้รับภาระเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

นอกจากนั้น ยังเห็นชอบให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 560 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจการเดินรถโครงการ ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถภายในปลายปี 2552 และการดำเนินงานของบริษัทบริหารทรัพย์สิน โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2552 จำนวน 140 ล้านบาท ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2552 และงบประมาณประจำปี 2553 จำนวน 420 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 งวด ๆ ละ 140 ล้านบาท ภายในต้นเดือนตุลาคม 2552 ต้นเดือนมกราคมและต้นเดือนเมษายน 2553

อีกทั้งยังเห็นชอบให้บริษัทลูกทั้ง 2 บริษัท ได้รับการยกเว้นกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล และโครงสร้างอัตรากำลังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งและร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

จากแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของ การรถไฟฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีข้างต้น สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูตามที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง เสนอคือจะจัดตั้ง บริษัทลูก 2 บริษัท คือบริษัทเดินรถ และบริษัทบริหารทรัพย์สิน ที่ร.ฟ.ท.ถือหุ้น 100% โดยภาครัฐจะรับภาระการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตของ ร.ฟ.ท.

ขณะ เดียวกัน รัฐจะเข้ามารับภาระหนี้สินสะสมที่มีประมาณ 72,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินเงินกู้ที่เกิดจาก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14,320 ล้านบาท ด้านรถจักร และล้อเลื่อน 12,331 ล้านบาท โครงการแอร์พอร์ตลิ้งค์ 22,345 ล้านบาท หนี้สินอื่นๆ (กู้เพื่อแก้ไขการขาดสภาพคล่อง) 23,854 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหาภาระบำเหน็จบำนาญ วงเงิน 156,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีพนักงานที่อยู่ในระบบบำนาญประมาณ 25,749 คน โดยเป็นพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว 12,349 คน พนักงานที่ทำงานอยู่ 13,400 คน โดยปี 2551 มีค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญประมาณ 2,777 ล้านบาท

ปัญหาสำคัญของร.ฟ.ท. คือ การประสบภาวะขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2517 อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรายได้ไม่สะท้อนกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากถูกควบคุมการจัดเก็บค่าโดยสาร จากรัฐบาลและไม่ได้รับการชดเชยผลการขาดทุนจากรัฐบาลในการดำเนินกิจการเชิง สังคม (PSO) ตามผลที่ขาดทุนจริง เป็นปัญหาสะสม ร.ฟ.ท.จึงต้องกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ ทำให้เกิดหนี้สะสมและดอกเบี้ย

ในขณะที่โครงสร้างองค์กรซับซ้อน การบริหารจัดการ หารายได้จากทรัพย์สิน ที่ดินจำนวนมากไม่มีศักยภาพ ขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำงาน ทั้งหัวรถจักร ระบบอาณัติสัญญาณ ขาดงบประมาณในการปรับปรุงรางที่มีอายุการใช้งานนาน ขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีมติครม.วันที่ 28 ก.ค. 2541 กำหนดให้ร.ฟ.ท.งดรับพนักงานใหม่เว้นแต่ตำแหน่งที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินรถ และตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิพิเศษ แต่ต้องไม่เกิน 5% ของพนักงานที่เกษียณอายุ

ทั้ง นี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ในระหว่างปี 2552-2561 ภาครัฐจะลงทุนให้เป็นจำนวน 191,314 ล้านบาท ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ โครงการปรับปรุงทาง โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีแดง ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะส่งผลให้ความจุของทางเพิ่มขึ้น และทำให้ภาคเอกชนสามารถจัดหารถจักรและรถพ่วงเข้ามาร่วมใช้ทางรถไฟได้ โดยจ่ายค่าใช้ทาง (Access Charge) ให้กับ ร.ฟ.ท.

โดย หากภายใน 10 ปี (2552-2561) ไม่ได้ดำเนินการตามแผน ร.ฟ.ท.จะมีรายได้จากการเดินรถ เพียง 79,683 ล้านบาท ภาครัฐต้องให้เงินอุดหนุนถึง 69,320 ล้านบาท และอุดหนุนในส่วนของ PSO อีก 40,000 ล้านบาท แต่หากดำเนินการตามแผนได้ รายได้จากการเดินรถจะเพิ่มเป็น 109,521 ล้านบาท ภาครัฐต้องให้เงินอุดหนุนลดลงเหลือ 48,426 ล้านบาท และอุดหนุนในส่วนของ PSO เพียง 25,376 ล้านบาท

สำหรับการตั้ง บริษัทลูกเดินรถ จะมีภารกิจในการบริหารการเดินรถประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ หน่วยธุรกิจแอร์พอร์ตลิ้งค์, หน่วยธุรกิจเดินรถโดยสาร, หน่วยธุรกิจเดินรถสินค้าและหน่วยธุรกิจการเดินรถไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีแดง โดยมีโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทเดินรถประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด (CEO) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละหน่วยธุรกิจ


โครงการ ขายฝันหากปรับโครงสร้างการรถไฟฯ ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้การรถไฟฯ มีรายได้ภายในสิบปีนับแสนล้าน ยังไม่แน่จะว่าเป็นเช่นดังว่าหรือไม่ แต่กลุ่มที่จะได้แน่ๆ ก็คือ เอกชนที่เข้ามารับบริหารจัดการเส้นทางโดยสาร การขนส่งสินค้า และบริหารทรัพย์สิน ที่เป็นที่ดินของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ 2 แสนกว่าไร่ และที่ดินเชิงพาณิชย์ที่ให้เช่ากว่า 3 หมื่นไร่

แล้ว เอกชนที่จะเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟฯ จะเอาที่ดินไปให้ใครเช่า และเช่าในราคาเท่าไหร่ มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไร กรณีห้างเซ็นทรัลเช่าที่ดินรถไฟฯ ที่สู้กันอย่างเข้มข้นระหว่างนักการเมือง ผู้บริหารการรถไฟฯ ที่อยากประเคนค่าเช่าราคาถูกให้เอกชน กับฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาชนที่ติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งเพิ่งจบลงเมื่อไม่นานมานี้ เป็นหนึ่งในหนังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000071516
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,746 Posts
เพราะประโยคนี้ใช่ไหม...

"และทำให้ภาคเอกชนสามารถจัดหารถจักรและรถพ่วงเข้ามาร่วมใช้ทางรถไฟได้"

หากคนอ่าน อ่านด้วยจิตที่ไม่อคติ ก็คงจะพอเข้าใจได้ว่า เมื่อสร้างทางคู่แล้ว มีความจุทางมากพอ ก็อาจจะเปิดให้เอกชานสามารถนำขบวนรถมาวิ่งให้บริการร่วมกันได้ โดยจ่ายค่าใช้ทางให้ รฟท.

แต่ด้วยจิตอคติของคนบางคน ทำให้มันถูกแปลความไปว่า "จะให้เอกชนมาเดินรถแทน"

อ่านมาร้อยกว่ารอบ ก็ยังไม่เห็นซักตัว ที่บอกว่าจะให้เอกชนมาเดินรถแทน
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
คมนาคมเล็งฟ้องเรียกค่าเสียหาย"สหภาพฯรฟท." จวกให้ข้อมูลเท็จทำให้จนท.หยุดงาน รัฐเจ๊งกว่า30ล้าน

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 23:00:07 น. มติชนออนไลน์กระทรวงคมนาคมเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสหภาพฯรฟท.หลังหารืออัยการสูงสุดได้ข้อสรุปสามารถกระทำได้ ซัดนำข้อมูลเท็จแจ้งพนักงานหยุดเดินรถทำรัฐเสียหายกว่า 30 ล. สหภาพฯขู่ไม่ทำตามข้อตกลงจะเคลื่อนไหวอีก


"มาร์ค"ย้ำรบ.ไม่แปรรูปรฟท.


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ย้ำอีกครั้งไม่มีการแปรรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)ในรัฐบาลนี้แน่นอน โดยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน ว่าแผนการฟื้นฟูรฟท. เป็นการปรับโครงสร้างบริหารภายใน เพราะถ้าแยกกิจการการดูแลโครงสร้างพื้นฐานจากการวิ่งรถและการพัฒนาทรัพย์สินอื่นๆน่าจะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และหากสมมติว่า มีการลงทุนเพิ่มเติม ก็จะต้องอยู่ในกรอบของโครงสร้างพื้นฐาน ขอย้ำอีกครั้งว่า ใครที่มีปัญหาหรือความไม่พอใจอะไร มาพูดคุยปรึกษาหารือได้อยู่แล้ว ภาครัฐยินดีรับฟัง และอยากให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการอะไร ซึ่งนำไปสู่ความเดือดร้อนของประชาชน


ผู้สื่อข่าวถามว่าความเข้าใจผิดของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.ร.ฟ.ท. )ในการแปรรูป เกิดจากอะไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าเป็นความห่วงใย ซึ่งได้ระบุว่าสมมติว่ารัฐบาลนี้ไม่ทำรัฐบาลชุดต่อๆไปอาจทำ จึงจะทำอย่างไรให้เกิดความมั่นใจได้ เมื่อถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานได้อย่างไร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าจะไปพูดถึงการป้องกันคงไม่ได้ เพราะแม้ไม่ทำเรื่องนี้ ต่อไปถ้าวันข้างหน้าคนอยากจะเข้ามาแปรรูป แต่สิ่งที่ยืนยันได้ คือ นโยบายรัฐบาลนี้ไม่มีเรื่องนี้แน่นอน แต่ก็เข้าใจความห่วงใย ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลว่า การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและตัวองค์กร ต้องมาช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้น


“ถ้าทำทุกอย่างนี้ ผมก็ว่าคงไม่มีใครจะคิดมาเปลี่ยนแปลง แต่ต้องยอมรับสภาพในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีของรถไฟ หรือรถเมล์ ก็ตามว่า มันถึงเวลาที่จะต้องมีความพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น”นายกฯกล่าว


ไม่สนตามหาคนอยู่เบื้องหลัง


เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตเบื้องหลังการหยุดงานประท้วงครั้งนี้หรือไม่ เพราะดูเหมือนการเจรจาจะยุติง่ายเกินไป นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า “จบลงเร็วก็ดีแล้ว สิ่งที่สหภาพการรถไฟต้องการคือการมีส่วนร่วม เมื่อมีสหภาพชุดใหม่ ก็เปิดโอกาสให้ แต่ผมเชื่อว่าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลน่าจะเข้าใจกันได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำนั้นเพื่อไม่ต้องขาดทุนตลอดเวลา และการบริการต่างๆที่มีปัญหา เสื่อมโทรมก็ต้องหาทางพลิกฟื้นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเชื่อว่าการขนส่งระบบรางจะเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนให้กับเศรษฐกิจ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการลดต้นทุนให้กับภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรก็ต้องทำตรงจุดนี้”


นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า รัฐบาลกับสหภาพไม่น่าจะมีปัญหาระหว่างกัน เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำให้การบริการของรถไฟดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้และพนักงาน เมื่อถามว่าเบื้องหลังการเคลื่อนไหวสร.ร.ฟ.ท.หรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็เป็นช่วงสั้นๆ หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก และรัฐบาลก็ต้องคิดว่า เวลาเกิดปัญหาการปิดถนน หรือหยุดบริการจะต้องทำอย่างไร แต่ต้องยอมรับว่า หลายๆเรื่อง เป็นปัญหาของการที่ผู้ให้บริการที่มีทักษะเฉพาะอยู่ ถ้าหากไม่ร่วมมือก็ทำอะไรยาก ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือ การจัดการบริการเข้ามาทดแทนเวลาที่เกิดปัญหา ได้ให้นโยบายไปแล้วว่า จะมีบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่อย่างไรได้บ้าง กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น


"โสภณ"นัด"สร.รฟท."ถก1ก.ค.


ด้านนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้จะเรียกสร.ร.ฟ.ท.เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทเดินรถแอร์พอร์ตลิงค์ หากปล่อยให้ล่าช้าจะส่งกระทบเป็นอย่างมาก อาจทำให้การเปิดบริการล่าช้าไปถึงเดือนเมษายน 2553 จากกำหนดเดือนธันวาคม 2552 เพราะหากร.ฟ.ท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ การจัดหาเอกชนมาดำเนินการจะต้องเข้าขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2535 ต้องยกร่างข้อกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา(ทีโออาร์) และประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ามายื่นข้อเสนอ มีขั้นตอนและใช้เวลามาก แต่หากเป็นในรูปบริษัทเดินรถก็ไม่จำต้องดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว สามารถจัดหาเอกชนมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเดินรถได้เลย


“ยอมรับเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้สร้างความเสียหายและผลกระทบกับรถไฟโดยตรง แต่เมื่อเรื่องจบลงด้วยดีก็ไม่มีอะไร หากต้องรอให้ 2 ฝ่ายคือคณะกรรมการ ร.ฟ.ท.และสหภาพฯหารือกันเสร็จก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กว่าจะได้ตั้งบริษัท พอตั้งแล้วก็ต้องหาผู้บริหาร ต้องใช้เวลานาน”


ชี้แอร์พอร์ตลิงค์ต้องใช้ทัน5ธ.ค.


นายโสภณกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการกำหนดว่าจะเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 และนายอภิสิทธิ์ก็ไปพูดในเวทีประชาคมโลกเกี่ยวกับการส่งเสริมให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นฮับ ซึ่งแอร์พอร์ตลิงค์จะช่วยเสริมเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้แอร์พอร์ตลิงค์สามารถเดินรถให้ได้ทันภายในวันที่ 5 ธันวาคมนี้


“ต้องหารือกันว่าเรื่องไหนทำได้ก่อนก็ทำไป เรื่องไหนทำไม่ได้ไปหารือกัน อย่างกรณีของการเดินรถโดยสารและรถสินค้าทั้ง 2 ฝ่ายต้องไปคุยกัน และหากในอนาคตเมื่อเขาเห็นความสำเร็จก็คงจะยินยอม แต่หากบริหารแบบบริษัท ยอมรับว่าสวัสดิการอาจจะลดลงบ้าง แต่ผลตอบแทนที่ได้จะสูงกว่าเดิม"นายโสภณกล่าว


เล็งฟ้องสหภาพฯเป็นตัวอย่าง


แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรณีสร.ร.ฟ.ท.หยุดงานประท้วง มีการหยุดเดินรถและประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้กับร.ฟ.ท.กว่า 30 ล้านบาท กระทรวงคมนาคมได้หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีความเห็นว่า ร.ฟ.ท.สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสร.ร.ฟ.ท.ได้ นอกจากนี้ สร.ร.ฟ.ท.ยังนำข้อมูลเท็จเกี่ยวกับมติครม.ไปแจ้งต่อพนักงานด้วยว่า จะมีการแปรรูปร.ฟ.ท. ทั้งที่ไม่ใช่ความจริง เพราะมติครม.ที่ออกมาไม่ได้มีเรื่องดังกล่าวเลย เพียงแต่ตั้งบริษัทลูก 2 บริษัท และทั้ง 2 บริษัท ร.ฟ.ท.ก็ถือหุ้น 100% ไม่ได้มีการนำเอกชนเข้ามาถือหุ้นแต่อย่างใด


“ในหลักการ ร.ฟ.ท.ต้องฟ้องร้องสร.ร.ฟ.ท.แต่การที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ ฝ่ายนโยบายคือฝ่ายการเมืองจะต้องไม่มีการประนีประนอม แต่ล่าสุดได้มีการประนีประนอมการฟ้องร้องก็ลำบาก และหากยังมีการประนีประนอมไปเรื่อย ๆ เรื่องก็จะยังไม่จบและร.ฟ.ท.ก็จะเสียหายไปเรื่อย ๆ พอสร.ร.ฟ.ท.ไม่ได้ดังใจก็หยุดงานประท้วงไม่ยอมเดินรถอีก จึงน่าจะมีการฟ้องร้องเพื่อไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างต่อไป”แหล่งข่าวระบุ


ปธ.บอร์ดยื่นแลกเปลี่ยนห้ามหยุด


นายถวัลรัฐ อ่อนศิระ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานคณะกรรมการ ร.ฟ.ท. กล่าวว่า การหารือวันที่ 29 มิถุนายน จะร่วมกับนายยุทธนารับฟังความเห็นจากสหภาพฯ หวังว่าจะหาทางออกร่วมกันได้ การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาจะทำให้การรถไฟมีรายได้มากขึ้น สุดท้ายก็ได้ประโยชน์กับพนักงานเอง ซึ่งสร.ร.ฟ.ท.ก็ไม่ขัดแย้งในส่วนนี้ แต่คัดค้านเรื่องการตั้งบริษัทเดินรถ ขณะเดียวกันที่ประชุมจะยื่นข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน โดยต่อจากนี้ไปสร.ร.ฟ.ท.ต้องไม่หยุดงานโดยไม่มีเหตุผล และให้ถือว่ามีความผิดหากหยุดงานในลักษณะนี้อีก เรื่องนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง


"สาวิทย์"ขอข้อมูล"บ.เดินรถ"ก่อน


ด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.ร.ฟ.ท. กล่าวว่ายังไม่ทราบว่าผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.จะนัดในวันที่ 29 มิถุนายน แต่ในส่วนของ สร.รฟท. จะต้องใช้เวลาการพิจารณารายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับแผนดังฟื้นฟูกล่าวประมาณ 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดแผนทั้งหมด ทั้งเรื่องจัดตั้งบริษัทลูก สวัสดิการของพนักงาน สินทรัพย์ที่ร.ฟ.ท. มีอยู่ เพื่อจะได้เสนอแนวทางต่อรัฐบาลและฝ่ายบริหารจัดการฟื้นฐานะของ ร.ฟ.ท.ต่อไป


ส่วนสาเหตุที่ครม.ชะลอมติแผนการฟื้นฟูร.ฟ.ท. จะกระทบการเปิดให้บริการโครงการแอร์พอร์ตลิงค์นั้น นายสาวิทย์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน ทางสหภาพฯทราบข้อมูลเพียงบางส่วนว่าจะมีการจัดเดินรถแอร์พอร์ตอย่างไร แต่ไม่มีรายละเอียดเรื่องตั้งบริษัทเดินรถ ไม่เห็นโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท หรือการจัดการบุคลากรในบริษัทแต่อย่างใด หากฝ่ายบริหารต้องการเร่งดำเนินการเรื่องใดก็ขอให้ส่งข้อมูลมาให้สหภาพฯ พิจารณาเป็นรายกรณีได้ เพื่อให้งานเดินหน้าได้ตามกำหนด


ขู่ไม่ทำตามเงื่อนไขเคลื่อนอีก


นายสาวิทย์กล่าวว่า ความล่าช้าของการเปิดใช้แอร์พอร์ตลิงค์ไม่ใช่ความผิดของสหภาพฯ แต่เป็นความผิดตั้งแต่ผู้รับเหมาที่ทำงานล่าช้าแล้ว ซึ่งขั้นตอนในเรื่องนี้หากเราทราบข้อมูลและหารือกับฝ่ายบริหารเรียบร้อย จะนำเสนอบอร์ดรถไฟฯ ก่อนเสนอให้ครม.รับทราบต่อไป คาดว่าในเดือนกรกฎาคมนี้คงได้ข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับแผนการฟื้นฟูการรถไฟฯ ทั้งหมด


นายสาธร สินปุร ประธานสหภาพแรงงานร.ฟ.ท. สาขานครราชสีมา กล่าวว่า สหภาพฯกลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้ว 100 % แต่ยังไม่มีความไว้วางใจ ยังยืนยันและพร้อมจะต่อสู้ หากรัฐบาลและฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการตามข้อตกลงของสหภาพฯ การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เพราะไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน


เสื้อแดงประกาศต้านสร.ร.ฟ.ท.ขณะเดียวกันมีกลุ่มคนเสื้อแดงชักธงรบประมาณ 100 คน นำโดยนายธีรภัทร วัชรพล หรือดีเจต้อย รวมตัวประท้วง สร.ร.ฟ.ท. ที่หยุดเดินรถประท้วงการแปรรูปเมื่อ 2 วันก่อน โดยกล่าวโจมตีว่าทำให้ประชาชนคนยากจนที่อาศัยนั่งรถไฟฟรีที่รัฐบาลจัดให้ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับรถโดยสารประเภทอื่น สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรากหญ้าหาเช้ากินค่ำ หากสร.ร.ฟ.ท.ใช้วิธีหยุดเดินรถ เพื่อกดดันรัฐบาลแล้วคนจนเดือดร้อนอีก คนเสื้อแดงจะประท้วงกดดันสร.ร.ฟ.ท.เช่นกัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่กลุ่มคนเสื้อแดงออกมาประท้วงสร.ร.ฟ.ท. ครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสร.ร.ฟ.ท.เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฝ่ายตรงข้ามกลุ่มคนเสื้อแดง


ปชช.หลายจว.ยังไม่กล้าใช้รถไฟ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเปิดให้บริการรถไฟหลังหยุดการเดินรถ 2 วัน ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถไฟเปิดให้บริการและบางส่วนไม่มั่นใจว่ารถไฟจะให้บริการได้ครบทุกขบวนหรือไม่


ส่วนที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ไปใช้บริการรถไฟบางตากว่าปกติ เนื่องจากบางส่วนยังไม่มั่นใจเวลาในการเดินรถจึงไปใช้บริการรถโดยสารประจำทางแทนชั่วคราว คาดว่าวันที่ 25 มิถุนายน การให้บริการจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะที่สถานีรถไฟนครราชสีมา ถนนมุขมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา ขบวนรถไฟท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่เวลา 06.10 น. มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไปใช้บริการแน่นขนัด


ปปช.ใช้จีไอเอสสอบ"เขากระโดง"


วันเดียวกัน นายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช. )ในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีบุกรุกที่ดินสาธารณะโดยการออกโฉนด นส.3และนส.3ก.จำนวน 22 แปลง ที่เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์โดยมิชอบ กล่าวถึการไต่สวนคดีนี้ว่า 2 สัปดาห์ก่อน ทีมงานของป.ป.ช.เพิ่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง คดีมีความคืบหน้ามากแล้ว ซึ่งจากคำร้องมีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วย แต่การทำงานของอนุกรรมการยังไม่คืบหน้าถึงขนาดตั้งข้อกล่าวหาหรือชี้ใครผิดถูกได้


แหล่งข่าวระดับสูงจากป.ป.ช.เปิดเผยว่า สำหรับการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินเขากระโดง จะเป็นครั้งแรกที่ป.ป.ช.ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาช่วยตรวจสอบ โดยจะใช้คดีเขากระโดงเป็นต้นแบบ ด้วยการใช้แผนที่จีไอเอส (Geographic Information System) หรือภาพถ่ายจากดาวเทียม เปรียบเทียบกับเอกสารอื่นๆเพื่อตรวจสอบว่าการออกโฉนดมีสิ่งผิดปกติหรือไม่


" ทั้งนี้ป.ป.ช.ได้ตั้งคณะทำงาน เป็นทีมเฉพาะกิจประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อาทิ ตัวแทนจากกรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมแผนที่ทหาร มีนายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเปรียบเทียบแผนที่ทางอากาศเป็นหัวหน้าทีม เข้ามาช่วยตรวจสอบคดีเกี่ยวกับเอกสารสิทธิและที่ดินโดยเฉพาะ"แหล่งข่าวป.ป.ช.ระบุ
 

·
Memory Time Approved
Joined
·
1,085 Posts
^^
กลัวแต่เป็นประเภท ไม่หนี ไม่หาย ไม่ย้าย ไม่จ่าย
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,746 Posts
^^ กลัวจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอ่ะสิครับ เฮ้อออ
สรุปก็คือ

ต้องเอาแผนไปกางให้สหภาพดูก่อน ว่าสหภาพจะได้กินผลประโยชน์จากบริษัทเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้อย่างที่พอใจ ก็อย่าหวังจะได้ตั้ง
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
สหภาพฯหยุดรถไฟขวางฟื้นฟู มวยล้มต้มคนดู-ชาวบ้านรับกรรม

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4117 ประชาชาติธุรกิจ


จู่ๆรถไฟหลายสิบขบวนได้หยุดให้บริการทั่วประเทศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เหตุผลที่ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) อ้างคือต้องการประท้วงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3 มิ.ย.2552 กรณีอนุมัติแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่ให้ จัดตั้งบริษัท 2 แห่ง คือบริษัท เดินรถ จำกัด และบริษัท บริหารทรัพย์สิน จำกัด

"เป็นการอนุมัติแผนโดยที่ไม่ผ่านการหารือกับพนักงาน ร.ฟ.ท.ก่อน ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน" นายสาวิทย์กล่าว

ฝ่ายการเมืองที่เห็นด้วยกับการสไตรก์ของสหภาพ ร.ฟ.ท.คนหนึ่งก็คือ น.ส.รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กทม. แต่โพลสำรวจความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ไม่พอใจการหยุดเดินรถไฟของสหภาพอย่างมาก

ผลการหยุดเดินรถไฟทำให้ชาวบ้านกว่า 2 แสนคนเดือดร้อน ขบวนรถสินค้าค้างอยู่ในสถานีหลายขบวน สหภาพรถไฟยื่นคำขาดว่า ถ้าไม่ทบทวนมติ ครม. 3 มิ.ย.จะหยุดเดินรถไฟไม่มีกำหนด

เผือกร้อนถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในเช้าวันอังคารที่ 23 มิถุนายน แต่คำตอบของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คือคำยืนยันว่า จะไม่เปลี่ยนแปลงมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2552 เรื่องแผนการฟื้นฟูกิจการรถไฟและสถานะทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย และขอยืนยันว่า ไม่ได้แปรรูป ร.ฟ.ท.แต่อย่างใด แต่แยกประเภทการบริการเป็น 3 ส่วน เป็นการฟื้นฟูระบบราง ระบบวิ่งรถ และทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท.

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ในขั้นตอนมติ ครม.เมื่อ 3 มิ.ย.2552 นั้น มีมติชัดเจน ไม่ให้เอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการมุ่งเอาผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนเข้ามาจัดการแสวงหาผลประโยชน์

ฮีโร่ที่ถูกส่งไปเจรจากับสหภาพ ร.ฟ.ท. คือ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีสาลิกาลิ้นทอง

ไม่น่าเชื่อว่าผลการเจรจาจะจบลงแบบง่ายๆ โดยมีมติให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ และให้เสนอกลับคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด และได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันที่จะเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 18.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. ทั้งหมดเป็นเพียง "ความเข้าใจผิด" ของสหภาพ

สำหรับความผิดของพนักงานที่หยุดงานประท้วงทำให้รัฐได้รับความเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้น ถ้าพนักงานของ ร.ฟ.ท.กลับเข้าทำงาน ตามปกติ ก็จะไม่มีการลงโทษแต่อย่างใด

หากวิเคราะห์เบื้องหลังการสไตรก์ครั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน เพราะจะว่าไปแล้วนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพ ร.ฟ.ท.ก็คือทายาทของนายสมศักดิ์ โกศัยสุข อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคยใช้วิธีหยุดเดินรถไฟมาแล้ว

ปัจจุบันนายสมศักดิ์นั่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ที่ยังมีอิทธิพลแน่นหนาอยู่ในสหภาพ ร.ฟ.ท. และที่สำคัญแกนนำในสหภาพ ร.ฟ.ท.หลายคนก็มีคอนเน็กชั่นกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์

คนวงในเชื่อว่าเกมนี้ต้องการสั่งสอนนายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม นายเนวิน ชิดชอบ และพรรคภูมิใจไทย

"มวยล้มต้มคนดูชัดๆ ถ้าแน่จริงยอมทำไม สหภาพต้องเดินหน้าทวงที่ดินรถไฟเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ จากตระกูลชิดชอบต่อไป" คนวงในการรถไฟฯกล่าว

แหล่งข่าวจาก ร.ฟ.ท.กล่าวว่า สาเหตุที่สหภาพออกมาคัดค้านแผนฟื้นฟูเนื่องจากเข้าใจว่านี่คือการแปรรูปการรถไฟฯ ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่เป็นการแปรสภาพการรถไฟจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น โดยตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหารจัดการ ขณะนี้การรถไฟฯยังเป็นบริษัทแม่กำกับดูแลและได้รายได้จากทั้ง 2 บริษัทนี้

"สาเหตุจริงๆ เพราะคนรถไฟกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะชินกับการทำงานแบบนี้ และสหภาพเกรงว่าจะเสียสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับ เมื่อมีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมา บริหารจัดการในส่วนของการเดินรถโดยสารและขนส่งสินค้า โดยมองว่าคนรถไฟเดิม จะถูกโอนไปอยู่ในบริษัทเดินรถนี้และสวัสดิการที่เคยได้จะได้ไม่เหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารการรถไฟฯกำลังดูรายละเอียดเรื่องสวัสดิการและไม่มีการถ่ายโอนคนรถไฟเข้ามา จะเปิดรับสมัครใหม่ทั้งหมด"

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า จะว่าไปแล้วโทษสหภาพที่จะมีความคิดแบบนี้ไม่ได้ เพราะแผนฟื้นฟูเดิมมีการจัดตั้งบริษัทลูก 3 บริษัท คือบริษัท เดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ บริษัท เดินรถสายตะวันออก และบริษัท บริหารทรัพย์สิน แต่สุดท้ายมาเปลี่ยนเหลือแค่ 2 บริษัท คือบริษัทเดินรถที่แยกธุรกิจออกมา 4 หน่วย คือเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ รถโดยสาร รถขนส่งสินค้าและรถไฟสายอื่นๆ เช่น รถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งทำให้สหภาพคิดว่ามีเจตนาไม่ดีและมีผลประโยชน์เกิดขึ้น

"อีกเหตุผลหนึ่งที่สหภาพออกมาค้านตอนนี้เพราะเพิ่งเปลี่ยนประธานคนใหม่เป็นคุณสาวิทย์ แก้วหวาน ซึ่งอยู่คนละขั้วกับสหภาพชุดเดิม และอยากจะแสดงพาวเวอร์ให้คนรถไฟเห็น ซึ่งจริงๆ แล้วแผนฟื้นฟูเริ่มทำมา 10 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2541 และรายละเอียดไม่ต่างจากเดิมมาก ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว เพราะหากรถไฟไม่ฟื้นฟูกิจการจะอยู่ในสภาพนี้ต่อไปเรื่อยๆ มีผลขาดทุนทุกๆ ปี"

แหล่งข่าวกล่าวว่า การที่ ครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูเนื่องจากต้องเร่งเปิดใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ซึ่งการรถไฟฯจะต้องตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริหาร ซึ่งในการเสนอแผนดำเนินการจะต้องเสนอแผนฟื้นฟูทั้งแพ็กเกจ แยกกันไม่ได้ ทำให้ ครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟฯเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เกมของนักการเมืองยุติไปแล้ว แต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนใครจะรับผิดชอบ...!

นายจำนง แก้วดำ อายุ 48 ปี เปิดเผยว่า ขับรถตุ๊กตุ๊กประจำที่สถานีรถไฟหาดใหญ่มานับ 10 ปี ครั้งนี้รายได้หายวับไปกับตา หลังจากปิดเดินรถไฟหาดใหญ่มา 2 วันเท่ากับปิดอาชีพตนเองไปเลย

"ทุกวันอย่างน้อยๆ ผมมีรายได้เข้าบ้านวันละ 600-700 บาท ไม่นับรวมค่าน้ำมัน ค่าเช่ารถ ก็พอเหลือกินเหลือใช้บ้าง แต่วันนี้ 50 บาทผมยังหาไม่เจอ ยิ่งมีประกาศบอกผู้โดยสารว่า รถไฟหยุดวิ่งยิ่งไม่มีคนมา ประกอบกับหาดใหญ่ในวันธรรมดานักท่องเที่ยวมาเลเซียไม่เข้าก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้ว มาครั้งนี้เท่ากับซ้ำเติมอีก อย่าให้ ชาวบ้านทำมาหากินสุจริตเดือดร้อนอีกเลย"

ขณะที่นายวิชัย รัตตมณี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เป็นการซ้ำเติมด้านการท่องเที่ยวขึ้นไปอีก เพราะนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เคยเดินทางท่องเที่ยวกับทางรถไฟก็หายไปหมด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวรถไฟสุดสายอันดามันต้องหยุดชะงักไปอย่างทันตาเห็น ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวยิ่งแย่ลงไปอีก

ทั้งหมดนั้นคืออีกฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการรถไฟภายใต้ความเชื่อมโยงกับเกมการเมือง และท้ายที่สุดประชาชน- ภาคธุรกิจก็ต้องรับความเสียหายกันอีกครั้งหนึ่ง

หน้า 1
 

·
Registered
Joined
·
27,838 Posts
BTW, Public outrages toward SRT Union as well as the Union within state eterprises have unified the media (mainstreams and new media) to go against them ... leaving ASTV as the only mouthpiece for SRT union to fight ... but it's a lost course ...

It is a matter to time SRT union will become pariah of the society ... need to make such a massive arrest and throw them to be rotten alive in prison cells.
 

·
Registered
Joined
·
1,357 Posts
จีนสนใจลงทุนระบบรถไฟไทย

ปักกิ่ง 25 มิ.ย.- นายกรัฐมนตรี หารือกับประธานบริษัท China Railway Engineering Corporation ในโอกาสเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ จีนสนใจลงทุนระบบรถไฟไทย ทั้งลงทุนเอง ร่วมลงทุน หรือให้คำปรึกษา พร้อมให้ความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและอบรมเจ้าหน้าที่

“มนชนก พัฒนพงศ์” ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ซึ่งติดตามภารกิจของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2552 รายงานว่า การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่สอง นายสือ ต้าหัว ประธานบริษัท China Railway Engineering Corporation ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของจีน ได้เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากนั้นนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์รายการ Yanglan One on One ซึ่งเป็นรายการที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

เมื่อเสร็จจากการให้สัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี จะชมงาน Roadshow "Thailand Caravan 2009" ซึ่งเป็นงานแสดงผลไม้ไทย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ไทย เพื่อแนะนำให้คนจีนรู้จักผลไม้ไทยมากขึ้น และช่วงเที่ยง นายอภิสิทธิ์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Lunch Talk Amazing Thailand Amazing Value ให้กับนักธุรกิจจีน และในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ไปยังนครเทียนจิน เพื่อเยี่ยมชมการวางผังเมือง เขตเมือง จินไห่ และเยี่ยมชมท่าเรือเกาะทาสี ตงเจียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี กับประธานบริษัท China Railway Engineering Corporation นั้น นายสือ ต้าหัว แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในระบบรถไฟของไทย เพราะทราบว่าประเทศไทยกำลังจะมีการลงทุนโครงการใหญ่เกิดขึ้นหลายโครงการ ซึ่งคิดว่าถ้าไทยและจีนสามารถร่วมมือกันได้จะเป็นประโยชน์ ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ระยะเวลาค่าใช้จ่าย ร่วมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลังจากสร้างเสร็จแล้ว นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ ได้เชิญให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาดูระบบรถไฟในประเทศไทย เพราะไทยกำลังจะปรับปรุงระบบรถไฟ และมีการลงทุนด้านการขนส่งอื่น ๆ ถ้าทางการจีนมีความสนใจ ทางไทยจะส่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาเจรจาในรายละเอียดต่อไป

นายสือ ต้าหัว ยังกล่าวว่า บริษัทไมได้ก่อสร้างเฉพาะทางรถไฟเท่านั้น แต่ยังก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้ เพราะพัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนี และทางบริษัท ยินดีที่จะร่วมมือกับไทยทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาลงทุนเอง ร่วมลงทุน หรือมาให้คำปรึกษาก็ได้ ถ้าได้ร่วมมือกัน ยินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเจ้าหน้าที่ให้กับคนไทยด้วย นอกจากนี้ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่ง ไปนครเทียนจิน ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวันนี้ มีความยาว 128 กิโลเมตร จะไม่มีรอยต่อ ทำให้รถไฟวิ่งได้เรียบ.-สำนักข่าวไทย

http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTEwMDgxMyZudHlwZT10ZXh0
 

·
Registered
Joined
·
1,357 Posts
ดูท่าทางนายกสนใจมากเหมือนกันแต่ถ้าจีนเข้ามาช่วงนี้
จะยุ่งไหม ที่เป็นอยู่ก็อีรุงตุงนัง
 

·
Registered
Joined
·
187 Posts
^^โอ้ย!อย่าพึ่งเข้ามาตอนนี้เลยครับ ขายหน้าเค้า ประเทศนี้มีแต่คนใหญ่คับเป้าทั้งนั้น
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
สหภาพแรงงาน หวังเปลี่ยนที่มาบอร์ดคุมที่ดินรถไฟ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 25/06/2009


สหภาพแรงงานรถไฟฯ หวังเปลี่ยนที่มา บอร์ด รฟท. คุมที่ดินขุมทรัพย์ทำเลทอง “จตุจัตร พหลโยธิน รัชดา มักกะสัน”

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.ร.ฟ.ท.) กล่าวถึงผลการหารือร่วมกับพล.ต.สนั่น ขจรประศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า สาเหตุที่การเจรจาเป็นไปได้เร็วเป็นเพราะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่ารัฐบาลจะยุติการดำเนินการตามมติครม. 3 มิ.ย. ที่เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินของร.ฟ.ท. เพราะไม่ได้ผ่านการรับรู้ หรือการมีส่วนร่วมของสหภาพฯ ถือว่าผิดขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งพล.ต.สนั่น รับปากว่าจะนำเรื่องนี้กลับไปดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอน โดยให้สหภาพฯเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ได้มีเรื่องการเมือง หรือมีเบื้องหน้าเบื้องแต่อย่างใด

นายสาวิทย์ กล่าวว่า แม้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายแปรรูปการรถไฟ หรือเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯก็ตาม แต่ในรายระเอียดในแผนฟื้นฟูฯดังกล่าวระบุชัดว่า ให้บริษัทลูก 2 บริษัท คือ บริษัทการเดินรถไฟ ที่ให้บริการเดินรถไฟเพื่อการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟ ซึ่งให้เข้าบริหารใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินของการรถไฟ ดำเนินการจดทะเบียนโดยใช้ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ภายใน 6 เดือน และหลังจากนั้นอีก 180 วัน จะต้องโอนทรัพย์สินของการรถไฟทั้งหมดเข้ามาอยู่ในความดูแลของทั้ง 2 บริษัท โดยไม่ต้องเสียภาษี สามารถควบคุมกำหนดเวลาเดินรถ และหลังจากนั้นจะเพิ่มบทบาทให้บริษัทเอกชนเข้ามาดูแลกำหนดอัตราค่าโดยสาร อัตราค่าระวางสินค้า

“ไม่รู้ว่าที่นายกฯบอกว่า ไม่มีการแปรรูปการรถไฟ ไม่รู้ หรือว่าไม่ได้ทำการบ้าน หรือพูดเพื่อต้องการลดแรงกดดันจากพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น เพราะลักษณะเช่นนี้ไม่เรียกว่าแปรรูป แล้วจะเรียกว่าอะไร เพราะในแผนฟื้นฟูฯกำหนดให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500 ล้านบาท มาดูแลทรัพย์สินของการรถไฟ ที่มีทั้งหัวรถจักร เครื่องจักร ทางเดินรถไฟ ที่ดินของการรถไฟ อสังหาริมทรัพย์ รวมมูลค่าหลายหมื่นล้าน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆ ก็คือ 2 บริษัท แม้รัฐบาลจะบอกว่าบริษัททั้ง 2 รัฐถือหุ้น 100 เปอร์เซ็น แต่ก็เป็นเพียงแค่คำลอยๆ เท่านั้น ไม่ได้มีระบุไว้ในแผนแต่อย่างใด”

นายสาวิทย์ กล่าวต่อว่า สหภาพฯเห็นด้วยกับการปฏิรูปการรถไฟ แต่ไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป ซึ่งการปฎิรูปสามารถทำได้ทันที เริ่มจากการยกเลิกที่มาของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย จากเดิมที่มาจากรัฐบาลแต่ตั้ง ให้มาเป็นการคัดเลือกจากสมาชิก เพื่อให้ได้บอร์ดที่มีความรู้ความสามารถ มาบริหาร เพราะที่ผ่านมาการรถไฟต้องขาดทุน เพราะขาดการเอาใจใส่จากผู้บริหาร ทั้งในเรื่องที่ไม่มีการปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ เช่นในเขต กทม.จำนวน 8 พันไร่ อาทิ ย่าน จตุจัตร พหลโยธิน รัชดา มักกะสัน ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลทอง แต่มีการเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราต่ำมาก ขณะที่พื้นที่ของการรถไฟที่ให้มีการเช่าทั่วประเทศ รวม 3.6 หมื่นไร่ แต่สามารถเก็บค่าเช่าได้เพียงปีละ 1 พันล้านบาทเท่านั้น ซึ่งที่ดินเหล่านี้มีนักธุกิจ นักการเมือง เข้ามาแสวงหาประโยชน์ รวมทั้งกรณีของการครอบครองที่ดินของการรถไฟบริเวณเขากระโดงของนายชัย ชิดชอบ ที่มีการเรียกร้องให้เพิกถอนสิทธิ์การถือครองที่ดินดังกล่าว

นายสาวิทย์ ยังกล่าวต่อว่า การขาดทุน 70,000 ล้านบาท ตามที่เป็นข่าวเพราะในจำนวนนี้มีประมาณ 26,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าชดเชย ที่รัฐบาลต้องจ่ายให้กับการรถไฟ จากการจำหน่ายตั๋วค่าโดยสารราคาต่ำ เพื่อลดภาระให้กับประชาชน ซึ่งค่าชดเชยดังกล่าวที่รัฐบาลไม่เคยจ่ายตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน ส่วนอีก 40,000 กว่าล้านนั้น เป็นการใช้งบประมาณจากการลงทุน เช่น โครงการทำรางรถไฟสายแอร์พอร์ตลิ้งค์ และ การลงทุนในเรื่องต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้สามารถได้ผลประกอบการคืนในอนาคต

รายงานข่าวยังระบุว่า มีความพยายามจากรัฐบาลทุกชุดในการแปรรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย เพราะในอนาคตบรรดาธุรกิจต่างๆ จะใช้วิธีขนส่งสินค้าทางรางรถไฟ ตามแผนการดำเนินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2554 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโลจิสติกส์ โดยเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางบกมาเป็นขนส่งทางรถไฟ ส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และยุโรป จึงต้องมีการดำเนินการปรับปรุงระบบรางรถไฟใหม่เพื่อรองรับแผนดังกล่าว
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Thailand-China to boost cooperation on rail system

The Nation 25/06/2009


The Thai government plans to work in deeper details with the Chinese government to develop the railway system in Thailand and connect it to the neighboring countries. Prime Minister Abhisit Vejjajiva made the remark after his formal meeting with Chinese Prime Minister, Wen Jiabao, in Beijing on Wednesday.

Abhisit told the press that both countries agreed to boost their cooperation to develop the rail transport system nationwide and also connect the system with those of Asean members.
 

·
Registered
Joined
·
5,621 Posts
เริ่มจากการยกเลิกที่มาของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย จากเดิมที่มาจากรัฐบาลแต่ตั้ง ให้มาเป็นการคัดเลือกจากสมาชิก เพื่อให้ได้บอร์ดที่มีความรู้ความสามารถ มาบริหาร
ตรงนี้นี่แน่ใจรึ
:lol:
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
พธม.เหนือล่างหนุน รส.รถไฟประท้วง/ชี้ผู้บริหารคิดแค่เซ็งลี้ที่ให้เอกชน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 มิถุนายน 2552 15:10 น.


พิษณุโลก – พันธมิตรฯเหนือล่าง ร่วมป้องผลประโยชน์ของชาติ หนุนสหภาพรถไฟ ประท้วงหยุดวิ่งหัวรถจักรต่อ หากยังไม่ถอนมติ ครม.แผนฟื้นฟูการรถไฟฯ ชี้ ผู้บริหารรถไฟไม่เคยคิดถึงระบบราง/ลอจิสติกส์ หรือแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูง คิดแค่ยกที่เซ็งลี้เอกชน

น.ส.จีรนันท์ อินทสุรวงศ์ (เจ๊นันท์) แกนนำพันธมิตรฯเหนือล่าง เปิดเผยว่า พันธมิตรฯเหนือล่างมีมติสนับสนุน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ ประท้วงหยุดการเดินรถไฟทั่วประเทศต่อไป เพราะเขาต้องการรักษาประโยชน์เพื่อแผ่นดิน

“เป็นไปได้อย่างไร ที่จะเอาที่ดินของการรถไฟฯ ไปแปรรูป ยกให้เอกชนไปหาประโยชน์ ตราบใดที่คณะรัฐมนตรีไม่ยอมยกเลิกหรือทบทวนมติ ครม.3 มิถุนายน 2552 พันธมิตรฯพร้อมปักหลักสู้ร่วมกับสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟฯ”

เธอบอกว่า ผู้บริหารรถไฟ ไม่เคยคิดถึงคิดประชาชน มาถึงก็จะขึ้นค่าตั๋วรถไฟ 10 เปอร์เซ็นต์ทันที ถามว่า ทำอะไรให้กับประชาชนหรือยัง ในหัวสมองไม่เคยคิดว่า จะพัฒนาฟื้นฟูการขนส่งระบบรางอย่างไร รู้ทั้งรู้ว่า เป็นการขนส่งที่ถูกที่สุด แทบไม่ต้องพูดถึงรถไฟความเร็วสูงว่าเคยคิดหรือไม่ว่า อีกกี่ปีจะพัฒนาให้เหมือนประเทศที่เจริญแล้ว บอกแต่เพียงว่า ขาดทุน ๆ ๆ ถามว่า เอาตัวเลขขาดทุนมาจากไหน

เจ๊นันท์ บอกว่า พันธมิตรฯร่วมต่อสู้กับสหภาพรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เริ่มต้น ต่อต้านตั้งแต่การแปรรูปการบินไทย, ปตท., ไฟฟ้า ฯลฯ ต่อสู้มาทุกรูปแบบ ฉะนั้น จึงไม่เชื่อว่า แผนฟื้นฟูครั้งนี้ ประชาชนจะได้ผลประโยชน์ เพราะประชาชนถูกนักการเมืองหลอกมาตลอด การอ้างแผนฟื้นฟูรถไฟ ก็แค่รูปแบบหนึ่งของการแปรรูปรถไฟเท่านั้น จ้องหากินกับที่ดินของการรถไฟทั่วประเทศ

ขณะที่ นายสุพัฒน์ ทบอุต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ สาขาปากน้ำโพ เปิดเผยว่า ยินดีที่กลุ่มพันธมิตรฯเหนือล่างสนันสนุน เพราะมีแนวความคิดเดียวกัน พร้อมกับร่วมกับชุมชุมต่อสู้ ประท้วงหน้าเวที ที่สถานีปากน้ำโพต่อเนื่องจากวานนี้ (22 มิ.ย.) จนถึงวันนี้ เพื่อรอดูมติ ครม.ว่า ยอมยกเลิกหรือทบทวนมติหรือไม่
 

·
Memory Time Approved
Joined
·
1,085 Posts
^^
รับลูกกันดีจริง แหวะ

:soapbox::bleep:
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,746 Posts
ตกลงจะเอาไงครับ(วะ)

เดี๋ยวก็บ่นว่ารถไฟไม่ได้ขึ้นราคามาตั้งแต่ปี 2528

เดี๋ยวก็บ่นว่าปรับโครงสร้าง ตั้งบริษัทลุกแล้วจะขึ้นราคา 10%

ตกลง ฯพณฯ ประธานสหภาพ จะเอาเยี่ยงไรกันแน่
-----------------------------

ผมเห็นด้วยกับพันธมิตรในหลายๆ เรื่อง แต่บางเรื่องก็ไม่ใช่จะเอาด้วยเสียทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องนี้หล่ะ บอกตามตรงว่าไม่เห็นด้วยเลย
 

·
Piling higher and Deeper
Joined
·
2,212 Posts
รฟท ไม่พัฒนาสักทีก็เพราะมีทรัพยากรมนุษย์คุณภาพแย่ๆแบบคนสหภาพนี่เอง ....
 

·
UnitedThailandStand :)
Joined
·
278 Posts
เกลียด PAD อยู่แล้ว ยิ่งเกลียดเข้าไปใหญ่เลย หนำซ้ำยังเป็น PAD จากบ้านผมอีก
 

·
Registered
Joined
·
541 Posts
เหมือนสหภาพจะแถไปเรื่อยๆ ข้างๆคูๆ ตัวสหภาพมีความสามารถบริหารจัดการทั้งหมดได้ไหม แล้วที่ทำมามันดูดีพอรึเปล่า ประชาชนทั่วไลองถามดูก็ได้ว่ารู้สึกยังไงกับรถไฟไทย
 
1 - 20 of 1006 Posts
Top