SkyscraperCity Forum banner

St Malo Bretange

2967 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  EuroMaster
80
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.
See less See more
1 - 1 of 7 Posts
Heb er ooit gekampeerd bovenop een van de oude forten aan de haven, met uitzicht op de stad en haven. We wachtten er op de ferry naar Jersey.
Achteraf gezien hadden we ons de peperdure boot naar Jersey kunnen besparen, want Saint-Malo en omgeving is stukken interessanter dan pakweg Saint-Helier.
Mooie serie, bedankt!
1 - 1 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top