SkyscraperCity Forum banner

Stationsgebied Elst

2170 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  VerlorenZoon
4
Altijd een troosteloos gezicht; de Heinz fabrieken en het verlaten rangeerterrein bij station Elst, dat overigens dezelfde prachtige wachtkamer is als te Velp.Maar dat gaat 'helaas' veranderen:

Elst wordt kopstation voor de lijn naar Tiel :happy:

NH Kerk Elst:

See less See more
1 - 4 of 4 Posts
Bikkel said:
Elst wordt kopstation voor de lijn naar Tiel :happy:
Ik weet niet waarom jij er zo happy van wordt, maar ja.

Wel een goede 'uitbreiding' Elst, wanneer beginnen ze?
Heinz blijft toch wel op die plek? Ik vind het altijd wel leuk, om weer eens langs een `voedselproducent` te rijden, dan zie je hoe het er daar aan toe gaat buitenom. Want bij het bedrijf, waar ik werk, ben ik ook verantwoordelijk voor de inrichting van het buitenterrein. En dat is een stuk netter dan elders...
Als het goed is wordt Elst geen kopstation, maar zal de trein richting Tiel doorrijden richting Arnhem, en mogelijk een tussenstop gaan maken in Arnhem-Zuid.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top