SkyscraperCity Forum banner

:)

Statua Wyraźności.

1258 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  henry hill
1 - 7 of 7 Posts
O ja cię nie pierdziu, jest coraz mętniej albo za dużo (m)etanolu wyłoiłem :D
Jakiś pomysł był, ale trochę przesadzone chyba :) I czy nie leci na prawo aby? Czy tylko mi się zdaje?:D
Siedem. Jak by nie było, gratki za tytuł.

:cheers:
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top