SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1,771 Posts
Bradzo dobry pomysł. Zawsze chciałem mieć na tym forum takie aktualne zestawienie budowanych linii tramwajowych w Polsce :)
Super, że zaznaczyłeś to na mapkach i schemacie sieci.
Czekamy na kolejne posty :)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top