SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Autostradowy Leming
Joined
·
12,066 Posts
Warszawa

W ostatnich latach udało się wybudować jedynie ważny łącznik tramwajowy pomiędzy pętlą Nowe Bemowo, a linią tramwajową biegnącą wzdłuż ulicy Broniewskiego:

Projekt był realizowany w okresie 16 11 2004 — 1 06 2006 r. Umożliwił budowę dwutorowej trasy tramwajowej łączącej dwie dzielnice Warszawy — Bemowo i Bielany. Projektowana trasa długości 2,2 km połączyła dwie istniejące i eksploatowane linie tramwajowe w dzielnicach Bemowo i Bielany. Zaprojektowane połączenie dwóch niezależnych tras tramwajowych umożliwia wprowadzenie nowych połączeń tramwajowych, a zwłaszcza na kierunku: Młociny — Bielany — Bemowo — Wola.

Całkowita wartość projektu: 40 985 753,92 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 32 059 836,73 PLN
Kwota zrefundowana: 15 271 993,78 PLN

W projekcie zawarto również (oprócz budowy torowiska, przystanków, trakcji, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia torowiska na odc. 2,2 km) elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania nowego układu linii tramwajowych.

W związku z tym projekt przewidywał także:
przebudowę dwóch pętli tramwajowych przy istniejących już trasach,
budowę podstacji trakcyjnej,
budowę linii kablowych zasilających podstację trakcyjną.

Celami bezpośrednimi projektu są:
skrócenie czasu przejazdu dla połączeń lokalnych i tranzytowych,
zwiększenie dostępności terenów w obszarze oddziaływania projektu,
wzrost aktywności gospodarczej w obszarze oddziaływania projektu,
podniesienie standardu podróży w obszarze oddziaływania projektu.

Trasę tramwajową zaprojektowano wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Dodatkowo ograniczono wpływ inwestycji na zagrożenie drganiami i hałasem poprzez:
zaprojektowanie specjalnej konstrukcji nawierzchni torowej w maksymalnym stopniu tłumiącej drgania i hałas,
ułożenie na odcinkach najbardziej zbliżonych do zabudowy mieszkaniowej szyn w otulinie gumowej,
zaprojektowanie zieleni niskiej w pasach pomiędzy trasą tramwajową, jezdni i zabudową mieszkaniową,
ograniczenie wpływu inwestycji na glebę i szatę roślinną przez zminimalizowanie ilości wycinanych drzew i krzewów oraz zaprojektowanie nasadzeń pasów zieleni w pasie rozgraniczającym od terenów mieszkaniowych i ogródków działkowych.Źródło: Tramwaje Warszawskie
 

·
Autostradowy Leming
Joined
·
12,066 Posts
Warszawa c.d.

Drugą inwestycją w nowe linie tramwajowe w Warszawie, jest budowa linii tramwajowej na Tarchomin i Nowodwory. Część tej linii zostanie zbudowana razem z Mostem Północnym do końca 2011 r. - połączy istniejącą linię biegnącą ul. Marymoncką, a w konsekwencji z Metrem Młociny, z ... w tej chwili nie wiadomo. Schemat przedstawia się następująco:Źródło: http://tramwar4.republika.pl/tw-tarchomin.html

Odcinek zaznaczony na niebiesko powstanie razem z Mostem. Teoretycznie do tego czasu powinien być już gotowy odcinek czerwony. Jednakże jeszcze nie jest nawet na etapie przetargu, natomiast są problemy z lokalizacją pętli końcowej - developer wykupił niezbędną działkę. Wobec czego na chwilę obecną rozważa się tymczasowe skrócenie linii do pętli awaryjnej przy przystanku Mehoffera.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top