SkyscraperCity Forum banner

Stuwdam De La Gileppe (Belgie- Hoge Venen)

10749 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  De Snor
..
1 - 4 of 4 Posts
mooi mooi :)

en een goede esthetische keuze ivm de naam ;)
Wou precies dezelfde reactie geven als *Machiel* hierboven dus da's nu eigenlijk overbodig:)
Onlangs stond een stuwmeer droog in België voor werkzaamheden aan de dam zelf, was dit dit stuwmeer ?
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top