SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
18 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Cześć,zainstalowałem u siebie Google earth.Widziałem ładnie zrobione śródmieście Warszawy jako-3d Warehouse.Chciałbym cos podobnego zrobić dla Suwałk.Jednak ja poprostu nie umiem-nigdy nie umiałem rysować.Może by ktoś zrobił coś takiego dla Suwałk.Przepraszam,że tak to innym proponuję. Podobno nasza "starówka" została zbudowana na wzór Nowego Światu w Warszawie.Myślę,że warto ją pokazać światu.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top