SkyscraperCity banner

2081 - 2088 of 2088 Posts

·
Registered
Joined
·
5,041 Posts
Wie ktoś o co chodzi z tą inwestycją? Z tego co pamietam nie była w planach a podobno miasto tnie wydatki


za UM Suwałki:

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 06.04.2020 r. znak: I.7011.11.9.2019/2020.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2449B ulica Ignacego Krasickiego w Suwałkach z przebudową skrzyżowania z DW 652 ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową ulicy,
budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR4 z budową wyspy kanalizującej na wlocie do ronda na skrzyżowaniu z ul. gen. Władysława Sikorskiego,
budowę pasa wyłączenia o szerokości 3,0 m ze zjazdem publicznym na działkę nr 30251/10 (po podziale nr 30251/12),
budowę ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ulicy,
budowę fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania z ul. gen. Władysława Sikorskiego,
budowę dwóch zjazdów na działki nr 30210/3, 30210/5,
budowę kanału technologicznego,
budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
budowę oświetlenia ulicznego,
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
wycinkę drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1)budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

- przebudowa skrzyżowania typu rondo na ul. gen. Władysława Sikorskiego w zakresie:

a) dowiązania wysokościowego projektowanej jezdni ul. Ignacego Krasickiego z jezdnią ul. gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową fragmentu wyspy kanalizującej,

b) budowy fragmentów drogi rowerowej i chodnika z pasem rozdziału po stronie północnej ronda,

c) budowy wysp kanalizujących wraz z przejściem dla pieszych w obrębie ronda (strony wschodnia i zachodnia),

d) zagospodarowania zielenią,

na działkach nr 30210/4, 30211/3, 30231/5, 30252, 30253, 30254 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652,

2)budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

- przebudowa odcinka kablowej linii oświetleniowej (działki nr 30231/5, 30254),

- budowa kanału technologicznego (działki nr 30231/5, 30252, 30253, 30254),

- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (działka nr 30210/4, 30231/5),

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr:

30231/3 (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 2449B) i w części na działce nr: 30251/10 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30210/4, 30211/3, 30231/5, 30252, 30253, 30254 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 652) (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 30251/10 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 30251/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 30251/12 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30231/3 (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 2449B) i na działce nr: 30251/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30253, 30254, 30252, 30211/3, 30231/5, 30210/4 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 652) (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0007 Miasto Suwałki:

30251/10 o pow. 1,6097 ha dzielona na działki: 30251/11 o pow. 0,0064 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 30251/12 o pow. 1,6033 ha (w dotychczasowym władaniu).
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 

·
Registered
Joined
·
38 Posts
Jak podają lokalne media Miasto wypowiedziało umowę Prasko w sprawie budowy ulicy 100 lecia Niepodległości.Prasko zrobiło to samo w stosunku do miasta. Teraz inwentaryzacja i nowy przetarg. Z tym,że część prac zrobi ZDiZ. W sumie rozsądne, dokończyć chodniki, wyregulować obsiać skarpy to jest w ich zasięgu. Nowy plan oddanie we wrześniu.
 

·
Registered
Joined
·
5,041 Posts
za kuriersuwalski.pl:

Suwalski ratusz złożył oświadczenie o odstąpieniu umowy z wykonawcą ulicy 100-lecia Niepodległości łączącej ulicę Utratę i Sejneńską.

Zgodnie z umową zawartą 2 kwietnia 2019 roku, firma PRASKO Construction Sp. z o.o. miała wybudować ulicę 100-lecia Niepodległości do 15 maja 2020 roku. Prace objęte umową nie zostały wykonane.

W piątek (15 maja) Miasto Suwałki złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy z firmą PRASKO, która była głównym wykonawcą tej inwestycji. Odstąpienie od umowy z Miastem złożył również wykonawca.

By dokończyć inwestycję Miasto Suwałki będzie musiało przeprowadzić inwentaryzację całej budowy i ogłosić przetarg na niedokończone prace. W celu przyspieszenia zakończenia inwestycji część prac wykona Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Inwestycja powinna zostać zakończona do września 2020 roku.
 

·
Registered
Joined
·
5,041 Posts
za Suwalki24.pl:

Ulice Miłosza i Kochanowskiego. Cywilizuje się osiedle przy Staniszewskiego

Do końca września w Suwałkach powinny powstać dwie drogi osiedlowe służące mieszkańcom domów jednorodzinnych, rosnących przy wiodącej do Płociczna ulicy Staniszewskiego.

Przetarg na budowę ulic Czesława Miłosza i Jana Kochanowskiego miasto przeprowadziło w ubiegłym roku. Na realizację inwestycji, w połowie dofinansowanej przez Fundusz Dróg Samorządowych, skłonne było zapłacić 5 mln zł. Zgłosiło się 9 firm. Najdroższe oferty opiewały na 5,6 mln oraz 5,1 mln zł, a zwycięską okazała się złożona przez Transport Ciężarowy z Olecka z kwotą 4,2 mln zł.

Między zmodernizowaną niedawno, wyposażoną w ścieżkę rowerową ulicą Staniszewskiego a torami kolejowymi powstaje osiedle o powierzchni blisko 100 hektarów, na którym znajdzie się nawet 500 działek budowlanych. Większość terenu należy do prywatnych właścicieli. Miasto sprzedało już ponad połowę ze swoich 74 działek.

Największym atutem nowego osiedla jest dobre skomunikowanie oraz bliskość lasu, no i przede wszystkim zalewu na dawnych terenach kopalni kruszywa w Sobolewie.
 

·
Registered
Joined
·
5,041 Posts
za Suwalki.info:

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach poinformował, że w związku z prowadzonymi inwestycjami nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Gen. K. Pułaskiego i częściowe zamknięcie ul. K. S. Szczęsnowicza.

Ulica Szczęsnowicza będzie zamknięta od piątku (29.05) na dwóch odcinkach: od ul. Szpitalnej do ul. M. Reja oraz od ul. Gen. K. Pułaskiego do ul. M. Reja. Wszystko w związku z inwestycją pn.: "Budowa ulicy Bez Nazwy - droga gminna nr 101398B na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. M. Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym".

Utrudnienia w ruchu drogowym od poniedziałku (01.06) wystąpią z kolei na ulicy Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach w rejonie węzła Suwałki Północ. Tu z kolei realizowana jest inwestycja pod pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszk".
 

·
Registered
Joined
·
5,041 Posts
za UM Suwałki:

Firma PDM Suwałki rozpoczęła w piątek (29 maja) budowę ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza. To zupełnie nowa ulica łącząca Szpitalną z Reja i Reja z Pułaskiego. Umowy opiewają na kwotę 2 550 547,26 zł. Podpisana została też umowa na budowę ul. Francuskiej i Włoskiej na tzw. osiedlu Bieryły. Suwalska Firma REM-BUD za blisko 7 mln zł wybuduje te ulice do 30 listopada tego roku. Inwestycje są dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.
zdj. Gober Firma Budowlana

- Ulica Księdza Szczęsnowicza będzie miała 400 metrów długości, asfaltową jezdnię o 6 m szerokości, powstanie chodnik ze ścieżką rowerową oraz blisko 60 miejsc parkingowych – informuje Łukasz Kurzyna, zastępca Prezydenta Suwałk - Warto zaznaczyć, że droga biegnie obok nowych bloków ZBM TBS wybudowanych w formule od Najemcy do Właściciela. Już niedługo będziemy przekazywali klucze najemcom tych budynków. Pod koniec roku będą oni mogli komfortowo dojechać do swoich nowych mieszkań – dodaje Kurzyna.

To nie jedyne drogi osiedlowe, których budowa ruszy w tym toku. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał umowę na ulice: Francuską i Włoską na tzw. os. Bieryły za ogródkami działkowymi przy ulicy Zastawie. Za blisko 7 mln zł układ drogowy w tej części Suwałk zbuduje lokalna firma REM BUD. Ma na to czas do 30 listopada tego roku. Kolejna inwestycja to Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego na budowę których niedawno rozstrzygnięto przetarg. Za 1,171,144.93 zł ulice wykona firma z Olecka. Ma na to czas do 30 października tego roku.


facebook sharing button
Share
twitter sharing button
Tweet
pinterest sharing button
Pin
email sharing button
Email
sharethis sharing button
 
2081 - 2088 of 2088 Posts
Top