SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 918 Posts

·
Registered
Joined
·
2,128 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Tak jak ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu stowarzyszenia, zakładam nowy wątek dotyczący reklam i szyldów w mieście. Dostaliśmy ostatnio od miasta prośbę o pomoc w walce z reklamowym syfem który nas zalewa. Prośba dotyczyła konkretnie jednej reklamy, ale w rozmowie pojawiła się również chęć szerszej współpracy. Ponieważ wielu z nas bałagan który panuje w mieście również przeszkadza postanowiliśmy w miarę naszych możliwości pomóc. W ten sposób powstał plan, który, mamy nadzieję, że uda nam się wspólnymi siłami zrealizować. Wszyscy wiemy że będzie to walka nierówna, bo prawo nam nie sprzyja, ale zróbmy co w naszej mocy.

Codziennie na forum pojawiają się setki zdjęć z placów budów, remontów i pustych pól. Jeżdżąc po mieście każdy widzi (chociaż ja staram się nie dostrzegać, żeby nie zwariować :p ) paskudne szmaty na budynkach, szyldy sklepowe itd itp. Jak zobaczycie coś takiego, róbcie zdjęcia!

Plan walki wygląda następująco.
  1. Wrzucacie na forum zdjęcia reklam, szyldów i banerów które waszym zdaniem wyjątkowo szpecą miasto.
  2. Wspólnie na podstawie obowiązujących mpzp zastanawiamy się które z nich można pod jakie zapisy podciągnąć.
  3. Jako stowarzyszenie na każdy szyld baner i reklamę niezgodną z mpzp wysyłamy pisemny wniosek wraz ze zdjęciami w załączeniu, do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego który jako jedyny jest w stanie nakazać właścicielowi budynku/najemcy lokalu zdjęcie elementu niezgodnego z mpzp.
  4. Efekty pracy, odpowiedzi PINB wrzucamy na forum, tak żeby każdy mógł się z nimi zapoznać.
W obecnym stanie prawnym możliwosć walki z reklamami pojawia się jedynie na obszarach obowiązujązych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, i też jedynie w ramach zapisu plaów. W różnym miejscach szczecina wygląda to niestety różnie, dlatego poniżej postaram się zrobić wyciąg z planów, dotyczący reklam banerów i szyldów. Niestety z braku czasy na razie będę w stanie opisać jedynie kilka planów, będę sie jednak sukcesynie dopisywać plany i powiększać mapę. Wszystkie pomoce naukowe znaleźć moną na:

Strona z mapą planów obowiazujacych i wszczętych:
http://gis.um.szczecin.pl/UMSzczecinGIS/chapter_85039.asp
Po odnalezieniu interesującego planu, należy kliknąć na ikonkę 'i' i kliknąć na plan, pokaże nam się wtedy sygnatura uchwały uchwalającej mpzp.

Stara strona, nie zawiera planów szczętych:
http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11213.asp

Zestawienie obowiązujących planów w formacie PDF:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/plany_obowiazujace_11_2010.pdf
Wszystkie plany znajdziemy na stronach urządu pod sygnaturą uchwały która dany plan uchwala.

Strona urządu zawierająca teksty uchwał :
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11079.asp?

Stara strona, gdy na nowej nie możemy znaleźć tekstu uchwały:
http://www.szczecin.pl/prawo/default.htm

Zdarza się niestety że na obu stronach tekstu uchwały znaleźć się nie da, wtedy należy sięgnąć na stronę Dziennika Urzedowego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/Strony/DziennikiUrzedowe.aspx
Słowniczek pojęć pojawiających się w planach mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych planach, ale zachowują sens)

reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do ekspozycji napisów i znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny element wyposażenia elewacji, umieszczony na zakończonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa powyżej, stanowiące element pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a także szyld o powierzchni do 0,3 m2;

reklama wolno stojąca – samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama nie jest zagospodarowaniem tymczasowym w rozumieniu planu;


Mapa centrum z zaznaczonymi obowiązującymi planami:

Centrum - Plac Odrodzenia.

Tekst planu: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/D8C4EB84ABB344729E5BB50B633CB812/596.pdf
Załącznik 1 (mapa): http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/15BD3D80B9BE492CA1DDC24A39C1233A/596_zal_1.pdf

Rozdział 2, § 6, pkt 3
17) na całym obszarze zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów związanych z imprezami okolicznościowymi do kilku dni (wystawy, kiermasze świąteczne itp.) lub użytkowaniem sezonowym (letnie ogródki gastronomiczne, itp.), chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
[...]
19) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących oraz przedłużania lokalizacji istniejących na okres dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego planu. Zakaz nie obejmuje tradycyjnych słupów ogłoszeniowych; wyklucza się montaż reklam wbudowanych na elewacjach i dachach obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz w miejscach, w których reklamy emitujące pulsujące światło mogą zakłócać warunki mieszkaniowe – z zastrzeżeniem pkt 20;
20) na elewacjach budynków objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się lokalizację reklam nie przysłaniających wystroju elewacji;
21) zakazuje się lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeń technicznych na słupach oświetleniowych;

Jako obiekty objęte ochrona konserwatorską rozumiemy zarówno wpisane do rejestru zabytków, jak i do gminnej ewidencji zabytków (wszystkie kamienice na obszarze planu są wpiane do ewidencji)
Centrum - A.

Tekst planu: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/411F41E5C31D42FEA2F0C5AE7168EF4F/1256-02.pdf
Tekst planu (Urząd Wojewódzki, pozycja 1722) http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/20021/84-2002.pdf

29) Lokalizację obiektów małej architektury uznanych za niezbędne, takich jak: fontanny, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na śmieci, ławki parkowe, lampy itp. oraz innych obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego np. pomników i form plastycznych warunkuje się:
a) dostosowaniem do istniejącego krajobrazu i stylistyki otaczającej zabudowy,
b) nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych.
30) Na całym obszarze zakazuje się lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolnostojących. Zakaz nie obejmuje tradycyjnych słupów ogłoszeniowych. Wyklucza się montaż reklam wbudowanych na elewacjach obiektów historycznych oraz w miejscach, w których reklamy emitujące pulsujące œwiatło mogą zakłócaæ warunki mieszkaniowe.
Centrum – Brama Portowa

Tekst Planu: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/819503F261C547C4A4BFFBA452E02286/773.pdf
Załącznik 1 (mapa): http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/A45F831332704BBFAFCBBA263232A608/773_zal_1.pdf

Rozdział 2, § 6, pkt 3
15) na całym obszarze zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem obiektów związanych z imprezami okolicznościowymi do kilku dni (wystawy, kiermasze świąteczne itp.) lub użytkowaniem sezonowym (letnie ogródki gastronomiczne, itp.) chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
16) lokalizację obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, tradycyjne słupy ogłoszeniowe warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygnałów drogowych;
17) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących oraz przedłużania lokalizacji istniejących na okres dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia wejścia w Sycie niniejszego planu.
Zakaz nie obejmuje tradycyjnych słupów ogłoszeniowych. Wyklucza się montaż reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące pulsujące światło mogą zakłócać warunki mieszkaniowe oraz na dachach i elewacjach zabytków objętych ochroną konserwatorską w sposób przesłaniający wystrój elewacji, z zastrzeżeniem pkt 26;
18) zakazuje się lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeń technicznych na słupach oświetleniowych;
[...]
26) dopuszcza się reklamy wbudowane o powierzchni do 1 m2, zawierające grafikę informacyjno - reklamową określającą logo firmowe lub charakter prowadzonej działalności w obiekcie i na działce określonej na rysunku planu, na której reklama jest umieszczona;
27) zakazuje się umieszczania reklam/banerów/siatek reklamowych rozpiętych na całej lub części elewacji budynku, za wyjątkiem reklam/banerów/siatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowaniach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie prowadzonych robót budowlanych;
Bolinko- Niemierzyńska

Tekst planu: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/BFCE925BD598434FBBB2BCD73B36920E/1056.pdf
Rysunek planu http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1EE28192F5734022A4786CAF78751D99/1056_zal_1.pdf

Rozdział 3, § 6., pkt 3.
15) na całym obszarze, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej, zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem:
a) obiektów związanych z imprezami okolicznościowymi do kilku dni (wystawy, kiermasze świąteczne itp.),
b) obiektów związanych z użytkowaniem sezonowym (letnie ogródki gastronomiczne, itp.);
16) lokalizację obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego, np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, tradycyjne słupy ogłoszeniowe, warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń dla 8 komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych;
17) zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących oraz przedłużania lokalizacji istniejących na okres dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego planu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. Zakaz nie obejmuje tradycyjnych słupów ogłoszeniowych;
18) wyklucza się montaż reklam wbudowanych na elewacjach i dachach obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz w miejscach, w których reklamy emitujące pulsujące światło mogą zakłócać warunki mieszkaniowe – z zastrzeżeniem pkt 19;
19) na elewacjach budynków objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się lokalizację reklam nie przysłaniających wystroju elewacji;
20) zakazuje się umieszczania reklam/banerów/siatek reklamowych rozpiętych na całej lub części elewacji budynku, za wyjątkiem reklam/banerów/siatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowaniach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie prowadzonych robót budowlanych;
21) zakazuje się lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeń technicznych na słupach oświetleniowych;
22) dopuszcza się utrzymanie zainwestowania i użytkowania nie spełniającego ustaleń planu, istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu, do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z przeznaczeniem terenu – nie dotyczy reklam;
S.06, S.08, S.09, S.16, S.17, S.18, K.09

Tekst planu: http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/19991/dz_urz_nr_44-99.pdf
Działający tekst planu: http://docs.google.com/viewer?a=v&q...nvn0Cn&sig=AHIEtbQSlsB5kSjSnPVcXoKvmVd1I9B5rw

Tekst planu dostępny jest jedynie na stronach Urzędu Wojewódzkiego, niestety plik jest uszkodzony i nie chce się otwierać, ale dokumenty Google sobie z nim radzą, dlatego podałem dwa linki.

Rodział 1. 4) ustalenia form zabudowy – 8.
8.1. W strefie A ochrony historycznej struktury przestrzennej zakaz lokalizacji obiektów budowlanych wg dokumentacji typowej i powtarzalnej.
8.2. W przypadku ustalenia, w ustaleniach szczegółowych planu, formy konkretnego obiektu, jako niezgodnej z planem – ustalenie to obowiązuje do czasu wyburzenia obiektu lub jego przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.
8.3. Dopuszcza się z zastrzeżeniem ustaleń 8.4. - 8.8. Lokalizację nowych i przedłużania lokalizacji istniejących:
Reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu), a także pomników i fontann pod następującymi
Warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla
Umieszczania znaków i sygnałów drogowych.
8.4. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle i wśród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych słupów ogłoszeniowych.
8.5. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu) emitujących światło pulsujące mogące zakłócające warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie.
8.6. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle zabytków (w rozumieniu planu) i zieleni powiązanej z nimi kompozycyjnie.
8.7. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu) na pasach rozdzielających jezdnie ulic i na wydzielonych torowiskach tramwajowych. Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych słupów ogłoszeniowych.
8.8. Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z cegły licówki i z kamienia naturalnego, a także na innych elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np. obramowań portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieńczeń,
płycin i kompozycji sztukatorskich, połaci dachowych itp.
8.9. Dopuszcza się lokalizację nowych i przedłużania lokalizacji istniejących obiektów stanowiących niezbędne wyposażenie obszarów zainwestowania miejskiego, takich jak budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na œśmieci, ławki parkowe, lampy itp. pod następującymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy,
b) brak kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania istotnych ograniczeń w komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej.
8.10. Na obszarze stref ochrony dziedzictwa kulturowego A, B i K obowiązuje wykonanie inwentaryzacji obiektów historycznych przed dokonaniem ich rozbiórki, w zakresie określonym przez organ właœciwy w zakresie ochrony dóbr kultury.
S.02, S.04, S.12, S.14, S.15, S.19, S.20, S.21, S.22, M.01

Tekst planu: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/12884BD77C8D42AE98D42686424FA8BE/ur540_98.pdf

Rodział 1. 4) ustalenia form zabudowy – 8.
8.1. Dopuszcza sie ż z zastrzeżeniem ustalen 8.4.-8.8. ż lokalizacje nowych i przedłużania lokalizacji istniejących:
reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu), a także pomników i fontann pod nastepującymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczen dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygnałów drogowych.
8.4. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle i wżród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych słupów ogłoszeniowych.
8.5. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu) emitujących żwiatło pulsujące mogące zakłócaa warunki mieszkaniowe w bezpożrednim sąsiedztwie.
8.6. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle zabytków (w rozumieniu planu) i zieleni powiązanej z nimi kompozycyjnie.
8.7. ) Nie dotyczy obszaru objetego zmianą planu.
8.8. Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z cegły licówki i z kamienia naturalnego, a także na innych elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowan portali i okien, balustrad, gzymsów i zwienczen, płycin i kompozycji sztukatorskich, połaci dachowych itp.
S.01, S.07

Tekst planu:
Część I: http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/19991/dz_urz_nr_22-99-1.pdf
Część II:http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/19991/dz_urz_nr_22-99-2.pdf
Część II:http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/19991/dz_urz_nr_22-99-3.pdf

S.01- Część I i II
S.07- Część II

Rodział 1. 4) ustalenia form zabudowy – 8.
8.1. Dopuszcza się - z zastrzeżeniem ustaleń 8.4.-8.8. lokalizacje nowych i przedłużania lokalizacji istniejących:
reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu), a także pomników i fontann pod następującymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygnałów drogowych.
8.4. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle i wśród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych słupów ogłoszeniowych.
8.5. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu) emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie.
8.6. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle zabytków (w rozumieniu planu) i zieleni powiązanej z nimi kompozycyjnie.
8.7. ) Nie dotyczy obszaru objętego zmianą planu.
8.8. Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z cegły licówki i z kamienia naturalnego, a także na innych elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowań portali i okien, balustrad, gzymsów i zwieńczeń, płycin i kompozycji sztukatorskich, połaci dachowych itp.
S.25

Tekst planu:http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/19991/dz_urz_nr_20-99.pdf

Tekst tylko w Dzienniku Wojewódzkim, pozycja 296, od strony 1174

Rodział 1. 4) ustalenia form zabudowy – 8.
8.3. Dopuszcza sie - z zastrzeżeniem ustalen 8.4.-8.8. - lokalizacje nowych i przedłużania lokalizacji istniejących:
reklam wolnostojących i wbudowanych (w rozumieniu planu), a także pomników i fontann pod nastepującymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczen dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnałów drogowych.
8.4. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolnostojących (w rozumieniu planu) na tle i wżród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych słupów ogłoszeniowych.
8.5. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolnostojących i wbudowanych (w rozumieniu planu) emitujących żwiatło pulsujące mogące zakłócaa warunki mieszkaniowe w bezpożrednim sąsiedztwie.
8.6. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolnostojących (w rozumieniu planu) na tle zabytków (w rozumieniu planu) i zieleni powiązanej z nimi kompozycyjnie.
8.7. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolnostojących i wbudowanych (w rozumieniu planu) na pasach rozdzielających jezdnie ulic i na wydzielonych torowiskach tramwajowych. Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych słupów ogłoszeniowych.
8.8. Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z cegły licówki i z kamienia naturalnego, a także na innych elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowan portali i okien, balustrad, gzymsów i zwienczen, płycin i kompozycji sztukatorskich, połaci dachowych itp.
S.27, S.28

Tekst planu: http://www.szczecin.uw.gov.pl/prawo/du/19991/dz_urz_nr_46-99.pdf

Tekst planu dostępny jest jedynie na stronach Urzędu Wojewódzkiego, o dziwo jest również rysunek planu.

S.27 - Pozycja 712, zaczyna się od strony 2342
S.28 - Pozycja 713, zaczyna się od strony 2354.

Rodział 1. 4) ustalenia form zabudowy – 8.
8.1. Dopuszcza sie ż z zastrzeżeniem ustalen 8.4.-8.8. ż lokalizacje nowych i przedłużania lokalizacji istniejących:
reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu), a także pomników i fontann pod nastepującymi warunkami:
a) dostosowanie obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy,
b) braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczen dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej, w tym dla
umieszczania znaków i sygnałów drogowych.
8.4. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle i wżród zorganizowanej zieleni wysokiej o charakterze publicznym (w rozumieniu planu). Ustalenie nie dotyczy tradycyjnych słupów ogłoszeniowych.
8.5. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących i wbudowanych (w rozumieniu planu) emitujących żwiatło pulsujące mogące zakłócaa warunki mieszkaniowe w bezpożrednim sąsiedztwie.
8.6. Zakaz lokalizacji nowych i przedłużania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących (w rozumieniu planu) na tle zabytków (w rozumieniu planu) i zieleni powiązanej z nimi kompozycyjnie.
8.7. ) Nie dotyczy obszaru objetego zmianą planu.
8.8. Zakaz umieszczania nowych reklam wbudowanych (w rozumieniu planu) na elewacjach z cegły licówki i z kamienia naturalnego, a także na innych elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowan portali i okien, balustrad, gzymsów i zwienczen, płycin i kompozycji sztukatorskich, połaci dachowych itp.
 

·
Polish Space Marines
Joined
·
16,616 Posts
Ale chyba lepiej zacząć jak uprzątną najpierw ten wyborcy syf. Wtedy będzie widać kto psuje miasto permanentnie, a nie tylko wyborczo(mimo, że bardzo mi się to nie podoba).
 

·
Registered
Joined
·
1,336 Posts
I usuńcie tą kropkę z nazwy, bo nie wiem czemu, ale strasznie mnie razi w oczy :D
Zasady pisowni i interpunkcji
[343] 87.7. Po tytule części dzieła (rozdziału, podrozdziału, ustępu lub paragrafu) możemy postawić kropkę, jeśli pierwsza litera tego tytułu jest napisana wielką literą, a pozostałe małymi:
I. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI
1) Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej.
A. Funkcje znaków przestankowych.
a) Charakter polskiej interpunkcji.
Albo:
A. Funkcje znaków przestankowych
a) charakter polskiej interpunkcji
W drugim przykładzie nie postawiliśmy kropki, ponieważ podpunkt a)
rozpoczyna się małą literą.

http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629749
 

·
Moderator
Joined
·
38,953 Posts
^^ Na forum mamy własne zasady ;).
Wątek dubluje estetykę, ale w słusznej sprawie :). Po zakończeniu działań możemy je połączyć.
 

·
bramaportowa.pl
Joined
·
11,102 Posts
włóczykij_;67607003 said:
Zasady pisowni i interpunkcji
[343] 87.7. Po tytule części dzieła (rozdziału, podrozdziału, ustępu lub paragrafu) możemy postawić kropkę, jeśli pierwsza litera tego tytułu jest napisana wielką literą, a pozostałe małymi:
I. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI
1) Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej.
A. Funkcje znaków przestankowych.
a) Charakter polskiej interpunkcji.
Albo:
A. Funkcje znaków przestankowych
a) charakter polskiej interpunkcji
W drugim przykładzie nie postawiliśmy kropki, ponieważ podpunkt a)
rozpoczyna się małą literą.

http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629749
Potraktuj forum jako czasopismo :)

http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629754

[347] 88.3. Po tytułach artykułów w czasopismach, np.
Wasz prezydent — nasz premier
Zwycięstwo i klęska
A bardziej literalnie: http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629755

[348] 88.4. Po żywej paginie (tzn. po tekście umieszczanym w nagłówku strony). Jeśli żywa pagina składa się z tytułu nadrzędnego i podrzędnego, to tytuły te oddzielamy myślnikami, np.
Microsoft Windows 3.1 — Uruchamianie
(podkreślenie moje)A tak bardziej na temat - to rozumiem, że Stowarzyszenie chce wnioskować osobno o usunięcie każdej (pojedynczej) reklamy?

Nie lepszy byłby obywatelski projekt uchwały?
 

·
Registered
Joined
·
2,128 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Tak, będziemy wnioskować o zdjęcie każdej reklamy osobno. Oczywiście projekt obywatelskiej uchwały to również byłby dobry pomysł, gdybyśmy żyli w normalnym kraju. Tutaj ciężko byłoby zakazać wieszania szyldów o określonej wielkości czy kolorze na podstawie uchwały bo tylko mpzp może takie rzeczy regulować.
 

·
bramaportowa.pl
Joined
·
11,102 Posts
Tak, będziemy wnioskować o zdjęcie każdej reklamy osobno. Oczywiście projekt obywatelskiej uchwały to również byłby dobry pomysł, gdybyśmy żyli w normalnym kraju. Tutaj ciężko byłoby zakazać wieszania szyldów o określonej wielkości czy kolorze na podstawie uchwały bo tylko mpzp może takie rzeczy regulować.
A projekt uchwały powołujący instytucję plastyka miejskiego (reklamy, barierk, stolarka okienna itp. itd.)?
 

·
Registered
Joined
·
2,128 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Tylko że plastyk miejski znowu bedzie mógł mieć tylko funkcję opiniodawczą, wiec nie będzie się wiele różnił w kwestii barierek od np Miejskiego Konserwatora Zabytków, która jak sama mówiła wielokrotnie wydawała negatywną opinię na temat barierek w Śródmieściu (dopóki ZDITM o taką opinie jeszcze w ogóle występował), opinia byla po prostu przez ZDITM zgodnie z prawem ignorowana.
 

·
bramaportowa.pl
Joined
·
11,102 Posts
Tylko że plastyk miejski znowu bedzie mógł mieć tylko funkcję opiniodawczą, wiec nie będzie się wiele różnił w kwestii barierek od np Miejskiego Konserwatora Zabytków, która jak sama mówiła wielokrotnie wydawała negatywną opinię na temat barierek w Śródmieściu (dopóki ZDITM o taką opinie jeszcze w ogóle występował), opinia byla po prostu przez ZDITM zgodnie z prawem ignorowana.
Dlatego chodzi mi o powołanie plastyka miejskiego który opiniowałby szyldy / reklamy z mocą wydania decyzji o charakterze administracyjnym. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do kolegium samorządowego i w świetle prawa decyzja taka jest uchylana z uzasadnieniem, że to tylko opinia plastyka / MKZ ale to już jest procedura administracyjna i na zasadzie wstępnej selekcji mogłoby to zniechęcać np. do spontanicznego wywieszania "SPRZEDAM TANIO" na tzw. bannerze "przez okno".
 

·
Registered
Joined
·
2,128 Posts
Discussion Starter · #13 ·
No więc skoro będzie opinią, to nie będzie decyzją. Więc nie będzie się od czego odwoływać i nie będzie czego uchylać. Zgodnie z wyrokiem NSA dbanie o estetykę nie jest zadaniem własnym gminy.

Dlatego nie ma możliwości decydowania o tym co ładne a co nie, wszelkie szyldy reklamy i inne śmieci mogą być usuwane tylko w oparciu o kryterium obiektywne, jak rozmiar niezgodny z mpzp, lub przesłanianie elementów elewacji. Teoretycznie można uchwalić w mpzp również kolorystykę szyldów, ich konkretny rozmiar, wybór dozwolonych czcionek, jednak śmiem wątpić czy by się to w naszych realiach sprawdziło.

Niestety innej formy wpływu na ten badziew nie ma. Jedynie na poziomie ustawowym mogżn ograniczyć to barachło (chociażby przygotowywana ustawa o planowaniu reklam, rodzi się w bólach i niestety i tak pewnie polegnie pod naporem lobbystów).
 

·
Załomiak
Joined
·
3,506 Posts
Ale chyba lepiej zacząć jak uprzątną najpierw ten wyborcy syf. Wtedy będzie widać kto psuje miasto permanentnie, a nie tylko wyborczo(mimo, że bardzo mi się to nie podoba).
Czas wcale nie najgorszy, bo znając życie wystąpią problemy właśnie z całym tym "wyborczym syfem". Na tym można poćwiczyć - ktoś ostatnio gdzieś mówił, że plakaty wyborcze mogą wisieć przez określony czas po wyborach (2 tygodnie?) - teraz (a właściwie ze te być może 2 tygodnie) to chyba byłoby warto tym się zająć, aby sytuacja z poprzednich wyborów się nie powtórzyła. A sprawa wydaje się łatwiejsza, więc dobra do praktyki ;)
 

·
( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚
Joined
·
9,027 Posts
Te ściąganie plakatów często wygląda tak, że są po prostu zrywane, a na słupach pozostają na dłuuugo resztki w postaci opasek zaciskowych, czasami także w komplecie np. z drewnianymi listewkami.
 

·
PB RWD jest wysoko
Joined
·
18,085 Posts
Odnośnie plakatów wyborczych to każdy komitet wyborczy powinien zapłacić określoną składkę i sprzątaniem tego badziewia powinna zająć się jedna firma wyznaczona przez miasto na terenie całego miasta. U mnie na dzielnicy część plakatów została zdjęta, a część wisi niewiadomo jak długo jeszcze.
 

·
Registered
Joined
·
2,128 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Super! Właśnie o to chodziło. Kamienice są na obszarze obowiązywania placu Centrum - Plac odrodzenia, który szczęśliwie zdążyłem przeczytać :D więc mogę od razu napisać czym się zajmiemy:Z tego zdjęcia jedynie żabka nie zastosowała się do wytycznych. Roleta zaznaczone po lewej nie dostosowała się do:

15) dopuszcza się wprowadzanie nowych żaluzji i rolet zewnętrznych w poziomie parterów i przyziemia wyłącznie w formie zwijanych lub składanych krat, pod warunkiem umieszczenia ich w obrysie ościeża okna lub witryny;

Natomiast jeżeli chodzi o sam szyld sklepowy umieszczony nad otworem okiennym, będę musiał sprawdzić czy przesłania jakikolwiek element elewacji, bo jeżeli nie, to nie można z nim nic zrobić.

Pozostałe sklepy szyldy mają umieszczone jedynie w obrębie otworów okiennym, w związku z tym nie zasłaniają żadnego elementu elewacji, czyli nie mamy się do czego przyczepić.


Tutaj szkoła nauki jazdy pojechała po całości, i nie dość że zawiesili 3 szyldy przesłaniające elementy elewacji, czyli naruszyli ustęp 20 z rozdziału 2, § 6, pkt 3:
20) na elewacjach budynków objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się lokalizację reklam nie przysłaniających wystroju elewacji;

To jeszcze postawili reklamę wolnostojącą która również jest niezgodna z ustępem 19 rozdziału 2, § 6, pkt 3 mpzp.
Jutro odpowiedni wnioski trafią do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Niestety co do pozostałych zdjęć nie można się do niczego przyczepić. Razi zwłaszcza piękne kute ogrodzenie w przedgródku narożnika Monte Cassino i placu odrodzenia. Syf który tam panuje jest niemiłosierny. Kamienica ta jest oznaczona jako zakwalifikowana do wpisu do rejestru zabytków. Częściową ochronę takich obiektów zapewnić może Miejski Konserwator Zabytków i tam będę starał się ten temat poruszyć (tak samo jak wiszące do tej pory reklamy na muzeum narodowym na wałach).
 

·
Załomiak
Joined
·
3,506 Posts
Natomiast jeżeli chodzi o sam szyld sklepowy umieszczony nad otworem okiennym, będę musiał sprawdzić czy przesłania jakikolwiek element elewacji, bo jeżeli nie, to nie można z nim nic zrobić.
No niestety małe jest prawdopodobieństwo, żeby szyld zasłaniał jakiś element wystroju elewacji, bo przy adoptowaniu parterów kamienic na lokale i powiększaniu okien na witryny najczęściej wszystkie dekoracje są niszczone (obramowania okien, których już nie będzie, a nawet likwidacja boniowania). A właśnie - wiadomo jak to jest z dostosowywaniem parterów kamienic nie wpisanych do rejestru zabytków na lokale usługowe? Czy można likwidować zdobienia wokół (nad) okien, które przerabia się na witryny?Tutaj szkoła nauki jazdy pojechała po całości, i nie dość że zawiesili 3 szyldy przesłaniające elementy elewacji, czyli naruszyli ustęp 20 z rozdziału 2, § 6, pkt 3:
20) na elewacjach budynków objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się lokalizację reklam nie przysłaniających wystroju elewacji;

To jeszcze postawili reklamę wolnostojącą która również jest niezgodna z ustępem 19 rozdziału 2, § 6, pkt 3 mpzp.
Boniowanie kamienicy uznaje się za element dekoracyjny?

A czy to zdobione ogrodzenie nie jest elementem elewacji tej kamienicy (kamienica chyba objęta jest ochroną konserwatorską mimo braku wpisu do rejestru?)? Bo w takim przypadku trzy zaznaczone przeze mnie reklamy zasłaniają jej elementy dekoracyjne. Natomiast czwarta, "świecąca" reklama zasłania elewację podobnie jak reklamy szkoły jazdy, o których pisałeś.

Tutaj dokładnie nie widzę - czy ta świecąca reklama jest szyldem "odstającym" od elewacji? Jeżeli nie, to podobnie jak niebieska płachta za nią zasłaniają zdobienia pod oknem pierwszego piętra.
 

·
Registered
Joined
·
196 Posts
Kilkuminutowy spacer wzdłuż Jagiellońskiej zaowocował następującymi obserwacjami:

Jagiellońska 11:
Czepiam się przede wszystkim: sklepu z zabawkami i lombardu.


Jagiellońska 12
Razi mnie sklep z zabawkami (należy zdaje się do tego samego właściciela).


Jagiellońska 14
Przede wszystkim baner solarium. Szczerze wątpię aby za nim nie było okna.


Jagiellońska 85
Tutaj chodzi mi oczywiście o banery.


Pozdrawiam
 
1 - 20 of 918 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top