SkyscraperCity Forum banner

[Szczecin] Nowa Filharmonia Szczecińska

1107280 Views 4845 Replies 389 Participants Last post by  wojdylom
Za Polskim Radiem Szczecin:

Nawet tysiąc osób będzie mogła pomieścić duża sala Filharmonii Szczecińskiej, która w ciągu najbliższych pięciu lat ma powstać w Szczecinie. Inwestycja będzie kosztować 49 milionów złotych. Po wielu latach starań powstanie w Szczecinie nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej - przypomina dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Jadwiga Igiel-Sak. Większość funduszy na inwestycje ma pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. Pieniądze na projekt architektoniczny zostały już zapewnione w budżecie miejskim - zapewnia dyrektor Andrzej Oryl. Projekt filharmonii powinien być znany do końca przeszłego roku. A już wkrótce w miejscu lokalizacji nowej filharmonii odbędzie się koncert promujący projekt.

Drogą konkursu wygrała praca !ESTUDIO BAROZZI VEIGA


Update czerwiec 2009
aktualizacja 12.2009

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

aktualizacja 04.2011

"Elewacja będzie składała się z dwóch warstw: - Jedna płaszczyzna to będzie płyta warstwowa w kolorze "lekko złamanej" bieli. Tak zwaną "drugą skórę" stanowić będzie elewacja szklana i pomiędzy nimi zamontujemy efektowne oświetlenie, także nocą budynek będzie wyglądał bardzo interesująco "
See less See more
11
  • Like
Reactions: 1
41 - 60 of 4846 Posts
GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

OGŁASZA JEDNOETAPOWY, OTWARTY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA:

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU FILHARMONII PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ W SZCZECINIE


Konkurs organizowany pod honorowym patronatem
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dr nauk techn. inż. Marka Naglewskiego.

Wartość konkursu przekracza kwotę 211 000 EURO.

Określenie przedmiotu konkursu.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Filharmonii w Szczecinie przy ul. Małopolskiej, wraz z projektem zagospodarowania terenu w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.
Wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.
2.1. Uczestnicy konkursu krajowi - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP składają:
- oświadczenie o posiadaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
- oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - usług zawierający co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej,
- ustanowili pełnomocnictwo do reprezentowania ich w konkursie.
2.2. Zagraniczni uczestnicy konkursu - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP składają:
- oświadczenie o posiadaniu aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
- oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem ogłoszenia konkursu a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - usług zawierający co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej.
2.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie.
W przypadku gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz wykonania w okresie ostatnich 3 lat dwóch usług polegających na sporządzeniu projektów budowlanych budynku użyteczności publicznej będą spełnione, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników konkursu biorących udział w konkursie.
2.4. Dokumenty, które będą wymagane od autora pracy konkursowej uznanej za najlepszą.
2.4.1. Uczestnicy konkursu krajowi - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP będą zobowiązani złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że uczestnik konkursu nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki,
d) wypis z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotów zbiorczych.
2.4.2. Uczestnicy konkursu zagraniczni - mający siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP będą zobowiązani złożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. (Dz. U. Nr 87), informujący o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu będącego uczestnikiem konkursu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
c) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia,
d) dokument lub dokumenty, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że uczestnik konkursu nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
e) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
f) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.4.2., dokumenty te zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma miejsce zamieszkania.
2.4.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie.
W przypadku gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz wykonania w okresie ostatnich 3 lat usługi polegającej na sporządzeniu projektów budowlanych budynku użyteczności publicznej będą spełnione, gdy wykaże to przynajmniej jeden z Uczestników konkursu biorących udział w konkursie.
Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin – do 27 listopada 2006 r.
Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Ocena prac będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) powiązanie projektowanego budynku Filharmonii z istniejącym układem przestrzennym,
b) wartości rozwiązania funkcjonalnego,
c) wartości estetyczne i przestrzenne projektu,
d) wartości konstrukcyjne, materiałowe i realizacyjne projektu,
e) sposób zagospodarowania terenu,
f) łączny koszt budowy projektowanego budynku wynikający z pracy konkursowej.
Kryteria wymienione w punktach od "a" do "d" traktowane będą jako równorzędne i decydować będą o ocenie w 90%. Kryteria wymienione w punktach "e" i "f" mają charakter pomocniczy i udział każdego z nich w ocenie stanowić będzie 5%. Kryteria wymienione w pozycjach "a" do "d" oceniane będą ilością punktów od 0 do 22, te wymienione w poz. "e" i "f" - od 0 do 6. Za prace równorzędne uznane zostaną takie, które otrzymają tą samą liczbę punktów.
Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można zamówić w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin, tel. 091 4339181, e-mail: [email protected], poprzez pisemne lub telefoniczne złożenie zamówienia.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami można odebrać osobiście lub na wniosek dokonującego zakupu przesłany zostanie pocztą po uprzednim potwierdzeniu zapłaty przez biuro Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie.
Termin sprzedaży Regulaminu Konkursu - od 19 października 2006 r.
Miejsce i termin składania prac konkursowych:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin – do 28 maja 2007 r. do godz. 13:00
Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu, dyskusja i otwarcie wystawy pokonkursowej:
Sala Sesyjna Rady Miasta, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 – 20 czerwca 2007 r.
Rodzaj i wysokość nagród.
Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
- I nagroda – 40 tysięcy zł,- oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki,
- II nagroda – 35 tysięcy zł,-,
- III nagroda – 25 tysięcy zł,-,
- równorzędne wyróżnienia w liczbie pięciu w wysokości 10 tysięcy zł,- każda, dla uczestników, których prace zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy.​
:)
See less See more


Gdzie stanie nowa Filharmonia Szczecińska

ep 2006-12-07,

Ponad 100 architektów i zespołów projektowych z Polski i zagranicy chce wziąć udział w konkursie na projekt nowego budynku Filharmonii Szczecińskiej na placu przy ul. Małopolskiej, po dawnym Konzerthausie

Konkurs SARP ogłosił w październiku. Po warunki zgłosiły się pracownie z Polski, Niemiec, Danii, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Anglii, Francji i USA - poinformowała nas Ewa Nosek, prezes szczecińskiego oddziału SARP, sekretarz organizacyjny konkursu. Termin rozstrzygnięcia 20 czerwca 2007 r. Gmach filharmonii ma mieć ponad 11 tys. m kw., dwie sale koncertowe (większą na 900 miejsc, mniejszą na 200).

Tymczasem nowy prezydent Piotr Krzystek w wywiadzie dla "Gazety" stwierdził, że należałoby wrócić do dyskusji na temat lokalizacji nowej filharmonii i że powinna ona stanąć na Łasztowni. - Będziemy przekonywać prezydenta, by zmienił zdanie - mówi Jadwiga Igiel-Sak, szefowa Społecznego Komitetu na rzecz Budowy Filharmonii Szczecińskiej.

Także architekt miasta Jan Łukaszewski uważa, że Łasztownia to zbyt odległa perspektywa, więc lepiej zbudować ją przy Małopolskiej.

------

moje marzenie jest takie, aby nowa filharmonia powstała przy Małopolskiej, a opera na wyspie Grodzkiej, bo tam jest dostatecznie dużo miejsca i w połączeniu z ogrodem, mariną etc byłoby super .:cheers:
See less See more
Piotr-Stettin said:
Konkurs SARP ogłosił w październiku. Po warunki zgłosiły się pracownie z Polski, Niemiec, Danii, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Anglii, Francji i USA -
Libeskind? ;)
^^ koniecznie ;) i nieodwracalnie :)
Libeskind? ;)
albo taka jedna pracownia co robi sklepy w Las Vegas hehehe i która zgłosiła się np. do konkursu na muzeum sztuki współczesnej w wawie :D ;)

a serio to ja zdecydowanie wolę, żeby inne (europejskie) pracownie się tam zgłosiły... liczę też na pewne dwie młode ekipy ze Szczecina :)
See less See more
Libeskind? ;)
Nieeeee! Litosci, tylko nie on!
Ten gosciu poki co bombarduje roznymi kosmicznym projektami, ktore przypominaja komiksy z Funky Kovalem, natomiast realizacji ma b. malo i wszystkie wygladaja mniej wiecej tak:


zdjecie pochodzi z sedina.pl

Jesli juz bym sobie mogl marzyc to najchetniej Renzo Piano. To co zrobil w Berlinie i Genui to majstersztyk. Swietnie sie to wszystko wpisalo w stara zabudowe i wlasnie tego potrzeba u nas.
See less See more
^^ muszę się tam przejechać tylko nie wiem kiedy :(. Wyburzają już pewnie ten bunkier:( Mike, ale dałeś porównanie :D
Popieram Piotra, pana Jana Łukaszewskiego i panią Jadwigę Igiel-Sak i wystawiam swoje argmenty ;) : Małopolska to dobra lokalizacja, okolica zaczyna prezentować się bardzo przyzwoicie: biurowiec Maris, odremontowany gmach Kuriera, Zamek jak spod igły, Plac Solidarności, coś tam remontują na Mariackiej (koło mojego byłego liceum ;) ), 13 Muz pod rusztowaniem, Park Żeromskiego też miasto wzięło w obroty. Jednym słowem - okolica jak z obrazka. No i na Małopolskiej można się czuć bezpiecznie :D A na Łasztowni syf i nie wiadomo kiedy to się zmieni - nie ma dojazdu, nie ma nic. Może gdyby coś już zaczęło się tam dziać, to zmieniłbym zdanie, ale teraz nie ;)
See less See more
Popieram Piotra Krzystka. Moim zdaniem Filharmonia powinna powstać na Łasztowni, wszystkie obiekty kulturalne (nawet Pleciuga, choć to mało realne) powinny być sytuowane właśnie tam.
^^ superbus potrafił przedstawić argumenty...
...

Myślę że powstanie filharmonii na terenach Łasztowni mogłoby stać się pierwszym, znaczącym impulsem do rekultywacji tego rejonu. Nie można zaprzepaścić tej okazji, jestem zdecydowanie na tak za opcją Krzystka.
Popieram Piotra, pana Jana Łukaszewskiego i panią Jadwigę Igiel-Sak i wystawiam swoje argmenty ;) : Małopolska to dobra lokalizacja, okolica zaczyna prezentować się bardzo przyzwoicie: biurowiec Maris, odremontowany gmach Kuriera, Zamek jak spod igły, Plac Solidarności, coś tam remontują na Mariackiej (koło mojego byłego liceum ;) ), 13 Muz pod rusztowaniem, Park Żeromskiego też miasto wzięło w obroty. Jednym słowem - okolica jak z obrazka. No i na Małopolskiej można się czuć bezpiecznie :D A na Łasztowni syf i nie wiadomo kiedy to się zmieni - nie ma dojazdu, nie ma nic. Może gdyby coś już zaczęło się tam dziać, to zmieniłbym zdanie, ale teraz nie ;)
Ten obszer miedzy Zamkiem, Walami i Pazimem staje sie najbardziej reprezentacyjnym miejscem Szczecina. Nawet krytykowany aniol (szczegolnie podswietlony) podwyzsza jego atrakcyjnosc. "Tak" dla filharmonii na ul. Malopolskiej! Jesli nie rekonstrukcja Konzertahausu, to przynajmniej cos wysokiej klasy, jak to co sie stawia teraz w Berlinie. Duzo kamienia klasyczne proporcje, zadne tam szklano-aluminiowe wygibasy!
See less See more
FLEXlm said:
Myślę że powstanie filharmonii na terenach Łasztowni mogłoby stać się pierwszym, znaczącym impulsem do rekultywacji tego rejonu. Nie można zaprzepaścić tej okazji, jestem zdecydowanie na tak za opcją Krzystka.
Ale jest już wybrana lokalizacja, jest już konkurs -po co to unieważniać ? Przecież na Łasztowni mogą powstać inne potrzebne Szczecinowi obiekty typu teatr czy opera, albo multiplex ;) ( dajmy na to IMAX).
See less See more
...

Według mnie ta reprezentacyjność okolicy zamku i Placu Solidarności jest skutecznie zepsuta przez wylot trasy zamkowej. Ruch samochodów jaki tam panuje jest odstraszający, poza tym ta szeroka jezdnia jest niezwykle trudna do pokonania w godzinach szczytu. Cała okolica nie jest kameralna, nie ma klimatu a to nie sprzyja gromadzeniu się ludzi. Natomiast Łasztownia ma niezwykły potencjał, przedewszystkim atmosfera, klimat, pewna tajemnica i nieznana przeciętnemu mieszkańcowi historia tego terenu, spowoduje że przy umiejętnie prowadzonym procesie rekultywacji, te tereny zaczną przyciągać i działać na ludzi jak magnes. To może być zupełnie nowa jakość w życiu kulturalnym naszego miasta dlatego nie powinna być zmarnowana żadna okazja a szczególnie ta o której tu mówimy.

PS. IMAX miał być na parkingu wydziału MAT FIZ na wielkopolskiej.
See less See more
Raine! I jeszcze palmiarnia! Ja chcę palmiarnię :D oceanarium też może być ;) dużo może być :D
a ja chce ZOO :( kolo lotniska w dabiu jest duzo miejsca i nic z tym nie robia :/
^^ Witamy na forum :), zoo? A ja uważam, że najlepszym miejscem dla zwierząt jest ich naturalne środowisko ;)
Tam powinno powstać centrum biurowo-administracyjno-handlowe Prawobrzeża :D
^^ zapomniałeś dorzucić rozrywkowe :D, wszak bliskość marin, no i samo lotnisko :D ok robimy OT ;)
Czyli niedługo będzie tam po prostu miasto:). Może nawet ze stadionem. Ciekawe kto przerwie ten koncert życzeń no ale coś strasznie nudno w Szczecińskich wątkach, więc trzeba o czymkolwiek rozmawiac.
41 - 60 of 4846 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top