SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 10 of 10 Posts

·
.
Joined
·
3,250 Posts
Discussion Starter · #7 ·
A "Cisza" i wiele innych? To zadaje chyba kłam tej "konwencji". Swoją drogą w przyszłym tygodniu postaram się zaskoczyc was czymś innym. A zakładnikiem to ja jestem abstrakcji, na własne życzenie, bo lubię.
Dzięki Ewo :)
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top