SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
2,145 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
رییس سازمان تحقیقات شیلات کشور در گفتگو با ایانا خبر داد:

بزرگترین پارک تفریحی ماهیان زینتی کشور وارد فاز اجرایی شد
رییس موسسه تحقیقات شیلات کشور در ادامه اظهار داشت: فاز اول و دوم نخستین و بزرگترین پارک ماهیان زینتی در تبریز به اتمام رسیده و در حال حاضر در فاز اجرایی قرار داریم.

رییس سازمان تحقیقات شیلات کشور با اعلام این مطلب گفت: آکواریومهای طبیعی برای تفریح مردم و استفاده از آبنماها و فضای پارکها طراحی شده است و اولین پارک تفریحی ماهیان زینتی در آذربایجان شرقی ثبت سفارش شد.

دکتر عباسعلی مطلبی افزود: در حال حاضر عملیات احداث این پارک وارد فاز اجرایی شده، در حالی که مطالعات بسیار خوبی در این زمینه به انجام رسیده است.بزرگترین پارک تفریحی با نگاه ماهیان زینتی در نزدیکی فرودگاه تبریز و در پارک بزرگ تبریز قرار دارد.رییس سازمان تحقیقات شیلات کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب گفت: آکواریومهای طبیعی برای تفریح مردم و استفاده از آبنماها و فضای پارکها طراحی شده است و اولین پارک تفریحی ماهیان زینتی در آذربایجان شرقی ثبت سفارش شد.

دکتر عباسعلی مطلبی افزود: در حال حاضر عملیات احداث این پارک وارد فاز اجرایی شده، در حالی که مطالعات بسیار خوبی در این زمینه به انجام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: از استانهایی چون مرکزی، خراسان رضوی، اصفهان و تهران نیز درخواستهایی برای احداث چنین پارکهایی شده است.

مطلبی درباره استان تهران تصریح کرد: آکواریومی از ماهیان زینتی در آبنماهای پارکهای تهران و تبریز طراحی شده است که پس از انجام مطالعات اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: در زمینه آب شیرین و آب شور نیز مزیتهای بسیاری در کشور وجود دارد که آکواریوم ماهیان آبهای شور در جزیره کیش و ماهیان آبهای شیرین در استان گلستان طراحی شده است.

رییس سازمان تحقیقات شیلات کشور یادآور شد: تولید قابل قبولی در زمینه ماهیان زینتی در کشور وجود دارد و بر پایه چنین آکواریومهایی نیز می تواند به عنوان رویکردی جدید در صادرات ماهیان زینتی موثر واقع شود./

http://www.iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=20712
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top