SkyscraperCity Forum banner

[Tarnów] Wizja miasta

2319 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  daFFF
Mam nadzieję że w prowadzeniu wątku pomogą mi inni Tarnowianie :).
Proszę o wystawianie opini i sugestie odnośnie moich koncepcji.

No to na start, przedstawiam tereny, którymi się zajmę.

Grabówka

Północno-Wschodnia część miasta1. CH Gemini Jasna Park (w budowie)
2. Nowa siedziba Urzędu miasta. (planowane)
3. Centrum Sportowo-Rekreacyjne & Park Zdrowia (planowane)
4. Centrum Kultury (moja koncepcja)
5. Nowe osiedla (w budowie)
6. Tereny pod zabudowę biurową i przemysłową (moja koncepcja)
7. Tereny zielone & Skate Park (moja koncepcja)
8. Teren pod zabudowę hotelową (moja koncepcja)
9. Tereny pod zabudowę mieszkaniową [bez terenu zaznaczonego na szaro](moja koncepcja)
10. Tereny pod zabudowę mieszkaniową (moja koncepcja)
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
Śródmieście/Mościce
Centrum miasta1. Galeria Tarnovia (w budowie)
2. Biurowce średniej klasy (moja koncepcja)
3. Centrum Handlowo-Rozrywkowe z Hotelem i Biurami (planowane)
4. Multiplex (moja koncepcja)
5. Centrum Rozrywkowe (moja koncepcja)
6. Apartamentowiec (moja koncepcja)
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top