SkyscraperCity Forum banner

[Tarnobrzeg] Infrastruktura drogowa

186946 Views 673 Replies 67 Participants Last post by  mtbg
4


Pierwszy post (ostatnia edycja: 07.10.2010)

Trwające inwestycje:
-
-
Inwestycje planowane w najbliższej przyszłości/przetarg.
-
-
Układ ważnych dróg w m. Tarnobrzeg

Droga wojewódzka w woj. świętokrzyskim (zaledwie niecały kilometr) i podkarpackim, o łącznej długości 12 km, łącząca DK77 w Sandomierzu z DW871 w Tarnobrzegu.

Droga wojewódzka w województwie podkarpackim łącząca ze wschodu na zachód Stalową Wolę z Tarnobrzegiem. Liczy ok. 40 km. Na odcinku od skrzyżowania Sikorskiego-Mickiewicza-Wisłostrada do węzła z drogami 9 E371, 985 w Nagnajowie jest dwujezdniowa z jednym skrzyżowaniem jednopoziomowym, oraz terenem zabudowanym na długości około 500-600 metrów przed/za wiaduktami nad DK9. Ten odcinek przed 2000 r. miał oznaczenie DK84.

Droga krajowa nr 9 – droga krajowa o długości 292 kilometrów, prowadząca z Radomia do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Jest częścią międzynarodowej trasy E371. Przejście w Barwinku jest jednym z najruchliwszych drogowych przejść granicznych na południowej granicy Polski. W Opatowie (województwo świętokrzyskie) droga nr 9 ma wspólny, kilkusetmetrowy odcinek z drogą krajową nr 74. W miejscowości Łoniów oddalonym od Tarnobrzega o około 8 kilometrów DK9 krzyżuje się z DK79 prowadzącą z Warszawy do przez m.in Kraków, Katowice do Bytomia.

DK9 w granicach administracyjnych m. Tarnobrzeg to zaledwie około 400-500 metrów. Rozpoczyna się mostem w Nagnajowie (miejskie osiedle) i kończy się za ważnym bezkolizyjnym węzłem z DW 871 łączącą Tarnobrzeg i Stalową Wolę oraz DW 985 łącząca miasto z Mielcem i Dębicą.
Plany na przyszłość czyli: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rozwój terytorialny miasta wymagać będzie:

1.budowy nowych elementów układu ulicznego dla obsługi terenów zainwestowanych;
2.modernizacji i rozbudowy tras wylotowych;
3.preferowanie polityki zmierzającej do racjonalnego wyboru realizacji elementów układu drogowego przynoszącego efekty w funkcjonowaniu układu ulicznego;
4.wdrożenie systemu sterowania ruchem ulicznym;
5.dostosowanie rozwoju systemu ulicznego do strategii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta;
6.zapewnienia odpowiedniej ochrony akustycznej budynków przed rosnącym obciążeniem ruchu drogowego.

Zakładany rozwój miasta wymagać będzie przebudowy istniejących elementów zewnętrznego układu drogowo-ulicznego i budowy nowych w celu zapewnienia przejezdności przy stałym wzroście ilości pojazdów.

  • Wyznacza rezerwę terenu pod przebieg drogi ekspresowej „S-74” relacji Piotrków Trybunalski – Sulejów – Nisko – Rzeszów z nową przeprawą mostową przez rzekę Wisłę i proj. węzłem nr 4 na skrzyżowaniu z planowanym przebiegiem obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723. Rezerwę terenu pod przebieg drogi ekspresowej zakłada się pomiędzy osiedlami Wielowieś i Sielec.

  • Zachowuje się istniejący przebieg drogi krajowej nr 9 relacji Radom – Barwinek w klasie „GP”.

  • Zachowuje się istniejący przebieg drogi wojewódzkiej nr 723 na odcinku pomiędzy proj. węzłem nr 5 i granicą miasta na osiedlu Wielowieś w klasie „G”.

  • Zachowuje się istniejący przebieg drogi wojewódzkiej nr 871 na dwóch odcinkach: pomiędzy istniejącym węzłem drogowym z drogą krajową nr 9 na osiedlu Nagnajów a proj. węzłem nr 7 i pomiędzy proj. węzłem nr 8 i granicą miasta na osiedlu Mokrzyszów w klasie „G”.

Projektuje się nowe przebiegi ciągów dróg wojewódzkich na terenie miasta:

  • droga wojewódzka nr 723 relacji Sandomierz – Tarnobrzeg. Projektuje się nowy przebieg w klasie „G”. Szerokość w liniach rozgraniczających powinna umożliwić wykonanie drogi w pełnych parametrach technicznych wymaganych dla tej klasy (G) wraz z budową węzłów, skrzyżowań drogowych i kolejowych oraz przejść dla pieszych i dróg zbiorczych (serwisowych) dla obsługi ruchu lokalnego a także systemu odwodnienia. W rejonie planowanych węzłów i skrzyżowań drogowych oraz kolejowych należy przewidzieć odpowiednio większe rezerwy terenu umożliwiające lokalizację elementów węzła i skrzyżowania wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Dostępność planowanej drogi powinna być zapewniona tylko poprzez węzły i skrzyżowania bez możliwości wykonania bezpośrednich zjazdów - w wyjątkowych sytuacjach zjazdy mogą być dopuszczone w miejscach i na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi. Przebieg projektowanej drogi: proj. węzeł nr 1 – proj. przebieg wzdłuż linii kolejowej do proj. węzła nr 5 z ul. Warszawską na osiedlu Wielowieś. Planowana droga jest ujęta w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – zadanie nr 3.14 Budowa „przełożenia” drogi wojewódzkiej Nr 723 na odcinku Tarnobrzeg – Wielowieś – Sandomierz.

  • droga wojewódzka nr 871 relacji Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola. Projektuje się nowy przebieg w klasie „G”. Szerokość w liniach rozgraniczających powinna umożliwić wykonanie drogi w pełnych parametrach technicznych wymaganych dla tej klasy (G) wraz z budową węzłów, skrzyżowań drogowych i kolejowych oraz przejść dla pieszych i dróg zbiorczych (serwisowych) dla obsługi ruchu lokalnego a także systemu odwodnienia. W rejonie planowanych węzłów i skrzyżowań drogowych oraz kolejowych należy przewidzieć odpowiednio większe rezerwy terenu umożliwiające lokalizację elementów węzła i skrzyżowania wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Dostępność planowanej drogi powinna być zapewniona tylko poprzez węzły i skrzyżowania bez możliwości wykonania bezpośrednich zjazdów - w wyjątkowych sytuacjach zjazdy mogą być dopuszczone w miejscach i na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
    Przebieg projektowanej drogi: proj. węzeł nr 7 – proj. przebieg do węzła nr 1 (połączenie z drogą wojewódzką nr 723) – proj. przebieg do węzła nr 8. Planowana droga jest ujęta w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – zadanie nr 3.14 Budowa „przełożenia” drogi wojewódzkiej Nr 871 na odcinku Tarnobrzeg – Stale.

  • droga wojewódzka nr 758 relacji Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica – Tarnobrzeg. Projektuje się nowy przebieg w klasie „G”. Szerokość w liniach rozgraniczających powinna umożliwić wykonanie drogi w pełnych parametrach technicznych wymaganych dla tej klasy (G) wraz z budową węzła oraz przejść dla pieszych a także systemu odwodnienia. W rejonie planowanego węzła należy przewidzieć odpowiednio większe rezerwy terenu umożliwiające lokalizację elementów węzła wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Dostępność planowanej drogi powinna być zapewniona tylko poprzez węzeł bez możliwości wykonania bezpośrednich zjazdów.Przebieg projektowanej drogi: proj. most na rzece Wisła (granica miasta) – proj. węzeł nr 6 (połączenie z drogą wojewódzką nr 871). Planowana droga jest fragmentem „większego” przełożenia drogi wojewódzkiej nr 758 na terenie miasta i gminy Koprzywnica (pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie) zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica.
Źródło: tarnobrzeg.pl
^^ tekst odnosi się do planszy polityki układu komunikacyjnego.
Do wglądu tu: --> http://www.tarnobrzeg.pl/php/studium/nr 6 plansza polityki układ komunikacyjny 30-03-10.pdf <--
See less See more
1 - 20 of 674 Posts
Tu będą aktualizowane zdjęcia ukończonych inwestycji.
2007


W środę ruszył remont dwupasmowej Wisłostrady. Drogowcy rozpoczęli prace na pasie od strony Wisły, który w całości został wyłączony z ruchu.

Pierwszą czynnością jest zrywanie wierzchniej około 5-centymetrowej warstwy asfaltu. – Dziennie możemy usunąć taką warstwę na odcinku700 metrów – mówią pracownicy świętokrzyskiej firmy TRAKT, która remontuje drogę. – Zatem – dodają – zrywanie tej warstwy potrwa jakieś dwa tygodnie. Jak się z tym uporamy, zabierzemy się za warstwę dolną i kamienny podkład.

Asfalt można by zrywać od razu bardziej głęboko, ale wtedy, byłby on zmieszany z kamieniami i ziemią. A taki niezanieczyszczony jeszcze się przyda. I to bardzo.

- Przy okazji robót kanalizacyjnych trzeba było rozkopywać szereg dróg, w tym i tych mniej uczęszczanych, często polnych – mówi zajmujący się inwestycjami miejskim wiceprezydent Andrzej Wojtowicz. - Te utwardzane często tłuczniem drogi mimo ich wyrównania po robotach nie były takie jak poprzednio: kamienie przemieszały się z gliną i po deszczu bieda było przejść, a umyty samochód już po paru metrach jazdy po takim podłożu wyglądał jak dobra rajdówka. A gdy było sucho z nawierzchni kurzyło się niemiłosiernie.

Postanowiono temu zaradzić w prosty sposób: zerwany z Wisłostrady pokruszony asfalt przewożony jest na te ulice. Tam się go wyrównuje i walcuje przykrywając w ten sposób przeszkadzającą i przy dobrej i przy złej pogodzie starą nawierzchnię. Sam asfalt z Wisłostrady – mimo ze stary – zachował część swoich właściwości i pod naciskiem walca w miarę dobrze się skleja tworząc całkiem niezły standard jak na utwardzane nim drogi. Takie rozwiązanie nie jest zapewne rozwiązaniem docelowym, bo prędzej czy później na tych drogach „zagości” normalny już asfalt, ale na razie robi lepiej niż było przed robotami kanalizacyjnymi.

Miejscy urzędnicy zajmujący się drogami przygotowali już listę tych, gdzie kładziony będzie wisłostradowy asfalt. W czwartek umieszczano go na ulicy Jabłoniowej. W kolejce czeka kilkanaście następnych – m.in. Św. Barbary, Senatora Wiącka boczna Wałowa, Czereśniowa, Kwiatowa i in. Ta niepełna jeszcze lista obejmuje ulice o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m. kw. Ź: tarnobrzeg.pl
Inwestor po dziurach nie przyjedzie
Coraz trudniej wyjechać z Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej. Konieczna sygnalizacji i lepsza nawierzchnia na drogach dojazdowych.


O konieczności poprawy infrastruktury drogowej, Marek Indyk, dyrektor Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mówił podczas sesji powiatowej w Tarnobrzegu. (K. Tajs) - Tylko firma Izolbex będzie wozić na dobę 50 ciężarówek piachu, dlatego inwestorzy za rok, przy obecnej infrastrukturze, nie wyjadą ze strefy - apelował na sesji w powiecie Marek Indyk, dyrektor Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To kolejny apel dyrektora Indyka do samorządów, by poprawiły drogi dojazdowe do strefy.

Apel i wystąpienie dyrektora przed powiatowymi radnymi, którym przybliżył dziesięć lat działalności strefy, był nieprzypadkowy. - Chcę wykorzystać mój pobyt w tym miejscu - mówił Marek Indyk. - Mimo tego, że apeluję do władz Tarnobrzega i Nowej Dęby, nie robi się nic. Za każdym razem słyszę, by najpierw sprowadzić inwestorów, a dopiero potem poprawi się infrastrukturę. Tymczasem to, że do tej pory nie mieliśmy specjalnych efektów w strefie wynikało między innymi z tego, że inwestorzy widząc drogi szukają bardziej dogodnych warunków.

RADOM TEŻ ZWLEKA
Mówiąc o nadejściu poważnych inwestorów, dyrektor Indyk, miał na myśli między innymi firmę Izolbex. - Za rok ta firma będzie dziennie wozić 50 ciężarówek piachu i cementu zapowiada dyrektor. - Ponadto przygotowaliśmy dwie olbrzymie hale, które także zostaną zagospodarowane. Już dziś po godzinie 15, węzeł na Wisłostradzie, jest praktycznie zablokowany. Jeżeli wprowadzimy kolejnych inwestorów, a jest to kwestia miesięcy, to my ten teren zupełnie zablokujemy.

Za przykład samorządu, który zwlekał z poprawą infrastruktury, dyrektor Indyk, podał władze Radomia. - Kiedy weszliśmy do Łucznika, rondo kozienickie, na którym krzyżują się drogi na Rzeszów, Kozienice i Zwoleń, praktycznie było puste - przypomniał dyrektor. - Ostrzegaliśmy, że 20 inwestorów przyjdzie i nie będzie można przejechać. W tej chwili władze Radomia, pospiesznie robią podwójne skrzyżowanie w tym miejscu. Nie dopuśćmy do takiej sytuacji u nas.

COŚ SIĘ RUSZYŁO
Apelując do władz Tarnobrzega, dyrektor Indyk, miał na myśli remont ulicy Zakładowej, głównej drogi dojazdowej do strefy. Niestety, w tym wypadku, na rychły remont nawierzchni, dyrektor liczyć nie może. - Remontujemy pobliską Wisłostradę - wyjaśnia Paweł Antończyk z Urzędu Miasta Tarnobrzega. - Decyzji o remoncie ulicy Zakładowej, nie możemy podjąć zbyt pochopnie, chociażby z tego względu, że planujemy budowę obwodnicy, która nie wykluczone, że będzie biegła blisko tych terenów. Ten remont trzeba zaplanować i zdobyć pieniądze.

Zdecydowanie lepsze wieści nadchodzą od samorządu Nowej Dęby. Tutaj dyrekcja strefy zaapelowała o remont nawierzchni drogi lokalnej łączącej tereny inwestycyjne z sołectwem Chmielów. - To dwukilometrowy odcinek drogi, który zamierzamy połączyć z drogą krajową nr 9, w taki sposób, by nie przechodziła przez sołectwo - zapowiada Zygmunt Żołądź wiceburmistrz Nowej Dęby. - Zleciliśmy już opracowanie dokumentacji. Przebudowę wykonamy za pieniądze unijne. Ź: echodnia.eu
Na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej z EFRR znalazł się projekt Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg za kwotę 10,3 mln EURO
2008

Zakończył się ostatni etap budowy "ciągu komunikacyjnego" łączącego skrzyżowanie Wyspiańskiego-Mickiewicza-Moniuszki , z skrzyżowaniem Wyspiańskiego-Sikorskiego(DW871)-Kopernika
na czerwono zaznaczyłem wyremontowana drogę
Fotorelacja: dostępna tu: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=19623409&postcount=459

Tarnobrzeg > Położą nowy asfalt na Wisłostradzie

Prezydent Jan Dziubiński przyznał podczas sesji rady miasta, że trwający odbiór Wisłostrady wykazał szereg usterek. Zastrzeżenia są co do jakości jezdni, ale też rowów odwadniających i zjazdów z drogi. - Tralka na jezdni od strony zbiornika machowskiego będzie usunięta – zapewnił. Wykonawca położy nową nawierzchnię i zadba o odpowiednią jakość robót związanych z całościowym wykonaniem drogi.
Tarnobrzeg > Nie zapłacą kary, bo wymalują oznakowanie

Świętokrzyska firma Trakt zgłosiła do odbioru poprawkowe roboty, jakie miała wykonać na Wisłostradzie po tym, jak okazało się, że remont drogi wojewódzkiej nie spełnia oczekiwań. Urzędnicy mieli od dzisiaj sprawdzać, czy wykonanie napraw jest zadowalające.

Za niedotrzymanie terminu zakończenia drogowej inwestycji miasto naliczyło firmie karę, około 100 tysięcy złotych. Jednocześnie uzgodniło z wykonawcą, że zamiast ją zapłacić wymaluje oznakowanie poziome na całej długości szosy.

Ź:echodnia.eu
Wisłostrada jeszcze bez malowania

^^ firma Trakt się niestety nie popisała w 100%
TARNOBRZEG, 31 lipca 2008 - 0:01

Ruszają remonty ulic w Tarnobrzegu
Już za kilkanaście dni powinny ruszyć dwie nowe inwestycje w mieście. Chodzi o remonty ulic Polnej i Warszawskiej. Chociaż jedni się cieszą, to inni przeklinają, bo remonty ulic zawsze oznaczają utrudnienia.

- Przetargi się już zakończyły, więc teraz tylko drogi zostaną przekazane wykonawcom i można zaczynać prace - mówi Józef Michalik, rzecznik prasowy tarnobrzeskiego magistratu. - Są to milionowe inwestycje, które na pewno ucieszą wielu mieszkańców - dodaje.

Polna już nie polna

Z remontu swojej ulicy najbardziej cieszą się mieszkańcy domków jednorodzinnych przy Polnej. To oni od lat czekali i prosili władzę, aby w końcu wyremontowała drogę.

- Całe miasto wie, kto mieszka na ulicy Polnej. To widać, w szczególności latem i jesienią, kiedy jeździmy samochodami całymi w błocie - mówi pan Krzysztof, który od kilku lat mieszka na tej ulicy. - Latem samochód jest cały w kurzu. Palcem można po nim pisać. Za to jak popada, to jest cały w błocie. Ulicą wtedy nie da się przejść, bowiem dziury w drodze są tak duże, a błoto tak grząskie, że połowa zostaje na nas - dodaje.

Na ulicy Polnej po prawej stronie zostanie ułożony chodnik z kostki. Do tej pory takiego tam jeszcze nie było. Na jezdni zostanie położony asfalt na długości ponad kilometra. Zostaną także wykonane zjazdy do posesji. Prace remontowe potrwają do 30 września 2009 roku. Ich koszt, to ponad 2 mln zł.

To początek zmian

Jak mówi Józef Michalik, tegoroczne prace na ulicy Polnej, to dopiero początek. Miasto chce bowiem w ramach poprawy infrastruktury komunikacyjnej, wyremontować ulicę Polną na odcinku aż do Wielowsi. Wtedy ta droga stałaby się alternatywą dla ulicy Warszawskiej, którą każdego dnia przejeżdża kilka, o ile nie kilkanaście, tysięcy samochodów.

- Na pewno byłoby to odciążenie dla Warszawskiej. W razie wypadku na tej ulicy, samochody można by kierować na objazd właśnie na odcinek Polna - Wielowieś - dodaje.

W dużą cierpliwość będą musieli uzbroić się kierowcy jeżdżący ulicą Warszawską. W sierpniu rozpocznie się remont kolejnego odcinka o długości 650 metrów. Oprócz poszerzenia drogi, zostanie także zrobiony chodnik oraz ścieżka rowerowa. Miasto na swój koszt przesunie niektóre ogrodzenia, jeśli będą kolidowały z nowym chodnikiem. Kierowców zmartwi informacja, że także tu prace zakończą się dopiero we wrześniu 2009 roku. Oba remonty wykona firma Skanska. art. z dzisiejszych Nowin
Koniec prac na Wisłostradzie

Wykonawca remontu Wisłostrady zakończył prace. Mimo że roboty ukończono końcem maja, to jednak w trakcie odbioru ujawniono szereg usterek, związanych głównie z jakością nawierzchni i odwodnieniem. Miasto zrezygnowało z naliczenia stosownych kar (które wyniosłyby nieco ponad 100 tysięcy złotych), bo w zamian drogowcy zobowiązali się do wykonania oznakowania poziomego i pionowego (ich koszt byłby wyższy niż naliczona kara). Remont Wisłostrady rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Kosztował 14,870 mln zł, z czego 8,9 mln zł stanowiły środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Remont ulicy Słomki

Trwa remont ul. Słomki. To efekt prac porządkowych po zakończonym Programie Gospodarki Wodno-Ściekowej.
Na etapie zawierania umów z wykonawcami ustaliliśmy, ze drogi zniszczone czy rozkopane pod budowę kanalizacji będą odremontowane, i to w standardzie wyższym niż przed budową kanalizacji - mówi prezydent Jan Dziubiński. Miasto ze swojej kasy odnowi część chodników i krawężników oraz fragment jezdni przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską. Resztę wykona Skanska S.A. w ramach prac pokanalizacyjnych.
Naprawy na ul Słomki zbiegły się w czasie z rozpoczęciem prac na nieodległej ulicy Polnej. To może powodować utrudnienia w ruchu - mówią miejscy drogowcy - ale najtrudniejsze prace związane z frezowaniem już za nami i remont powinien zakończy się za kilka dni.
Remont ulicy Mickiewicza:fot: ardiano
TARNOBRZEG. Jeśli plany wypalą, w mieście powstanie ponad 20 km ścieżek rowerowych.

Miłośnicy jazdy na rowerze już wkrótce będą mogli bezpiecznie i wygodnie podróżować po kilku nowych trasach przygotowanych specjalnie dla nich.

Prezydent miasta przystąpił do przygotowania przetargu na kompleksowe opracowanie planu budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta.

- Taki kompleksowy plan w połączeniu z istniejącą ścieżką wzdłuż ul. Warszawskiej oraz już projektowaną ścieżką nad zalew i planowaną wzdłuż wału wiślanego, spowoduje, że Tarnobrzeg stanie się miastem o najlepszej infrastrukturze ścieżek rowerowych w regionie - przewiduje prezydent Jan Dziubiński.

Rowerzyści, prócz wymienionych wyżej ścieżek, będą mogli liczyć na jeszcze jedną trasę, która ma powstać przy okazji kompleksowej modernizacji drogi 871, czyli ulic Sikorskiego i Sienkiewicza. Koszt tej przebudowy to około 40 mln zł, miasto pozyska te środki z unijnego programu Rozwoju Polski Wschodniej. Zakres tego zadania, prócz budowy wiaduktu, remontu skrzyżowań, dróg i chodników obejmie także budowę ścieżki rowerowej na całej długości.

W sumie więc, w ciągu najbliższych kilku lat powinno na terenie miasta powstać ponad 20 km tras rowerowych. Ź: SN
Tarnobrzeg inwestuje w drogi
Ponad 3 mln. zł. wydał w tym roku tarnobrzeski magistrat na remonty i modernizację dróg i ulic.

Dzięki temu nową nawierzchnię zyskało kilkadziesiąt kilometrów dróg. Kierowcy będa mogli teraz jeździć bezpieczniej i wygodniej.

- W tym roku na wielu osiedlowych ulicach pojawiła się nowa nawierzchnia. Tam gdzie były prowadzone prace kanalizacyjne, zniszczone drogi były odtwarzane w nowoczesnym standardzie - mówi Paweł Antończyk, rzecznik prasowy tarnobrzeskiego magistratu.

Na niektóre remonty mieszkańcy czekali od lat. W końcu po dobrej drodze mogą jeździć kierowcy na miechocińskim odcinku ulicy Mickiewicza oraz między Miechocinem a Ocicami.
Nowa nawierzchnia pojawiła się także w Sobowie na ul. Szlacheckiej, Edukacji i Handlowej oraz na Zamkowej w Mokrzyszowie. W Wielowsi odremontowano m.in. fragmenty ul. Grobla.

Miasto wspólnie ze spółdzielniami wyremontowało i wybudowało nowe parkingi m. in. przy blokach w rejonie ul. Wyspiańskiego, Zwierzynieckiej, Kossaka i Konstytucji 3 Maja.

W tym roku oddano też do użytku zmodernizowaną Wisłostradę i skrzyżowanie Sikorskiego - Wyspiańskiego - Kopernika. Ź: Nowiny
Kto ustąpi miejsca pod budowę wiaduktu?
Budowa wiaduktu nad torami w Tarnobrzegu wymaga, by niektórzy właściciele działek ustąpili miejsca.
Milion złotych przeznaczył Tarnobrzeg w budżecie na 2009 rok na wykup nieruchomości niezbędnych do wybudowania wiaduktu nad torami przy ulicy Sienkiewicza.
Budowa wiaduktu to element projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 871. Tarnobrzeg uzyskał na nią dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Będzie to najważniejsza i najkosztowniejsza inwestycja drogowa w mieście. Ma ruszyć w przyszłym, a zakończyć się w 2012 roku. Wiadukt przy ulicy Sienkiewicza będzie przygotowany na połączenie z przyszłą obwodnicą miasta. Wykup niezbędnych nieruchomości pod tę inwestycję miasto planowało na 2010 rok, ale zostało zobowiązane do przyspieszenia tej procedury. Rozpocznie się w połowie przyszłego roku i potrwa dwa lata.

Jeszcze nie straszmy
Projektant wiaduktu ma czas do końca maja na przedstawienie miastu uzgodnionego pod względem prawnym projektu. Wymaga to uzgodnień między innymi z PKP. Jest kilka koncepcji inwestycji, ale już wiadomo, że w każdej wersji do wykupienia są spore ilości prywatnych terenów. Które i gdzie, tego urzędnicy nie chcą jeszcze powiedzieć. Wykup nieruchomości to zbyt poważna sprawa. Zamieszanie nikomu nie sprzyja, ani miastu ani mieszkańcom.
- Po wybraniu projektu zrobimy bilans terenów niezbędnych i wycenimy te ziemie. Dopóki nie będzie konkretów, mówienie kogo będziemy wykupywać jest przedwczesne, podawaniem takiej informacji straszymy ludzi - uważa zastępca prezydenta Andrzej Wójtowicz.

Jak ominąć ZUS?
Najważniejsza rzecz to umiejscowienie zjazdów z wiaduktu, tym bardziej kontrowersyjne, że przy ulicy Sienkiewicza, w obrębie planowanej inwestycji działa wiele instytucji i firm. Na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Likwidacja tej siedziby nie wchodzi w grę.
- Jedynie dostępność drogowa do ZUS będzie inna niż w tej chwili, podobnie chcemy wyznaczyć inny dojazd do nieruchomości za ZUS-em - informuje Wójtowicz.
Na pewno wykupione będą budynki, gdzie jeden z przedsiębiorców założył pizzerię. Szans na prowadzenie działalności w tym miejscu nie ma. Źródło: ED


Zdjęcia z miejsca przeznaczonego na wiadukt + opisy:
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=29691980&postcount=960
2009

Planowane nowe ronda w mieście
A co do ronda Piłsudskiego-Targowa, mam nadzieję, że nie będzie to malutkie rondo obejmujące tylko skrzyżowanie tych ulic (sama nazwa to niestety podpowiada). A ulica Szeroka będzie dochodzić do Piłsudskiego zaraz za rondem. Zaś przy wyjeździe z szerokiej dadzą nakaz jazdy w prawo, żeby ruch upłynnić.
Niestety taka wersja jest prawdopodobna, bo po prostu jest tańsza.

Ja jednak chciałbym, żeby w tym miejscu zrobić nieco większe rondo obejmujące i ulicę Szeroką. Można by wtedy wywalić kawałek tego placu zabaw (który jak go ostatnio widziałem był w strasznym stanie, co prawda było to dosyć dawno, ale nie sądze żeby od tej pory coś się zmieniło).
Dopełnienie wcześniejszego postu.

Ulica Polna:

Ulica Chrobrego:

I jeszcze na koniec ulica Warszawska."Echo Dnia"
W Tarnobrzegu ruszy budowa wiaduktu. Będą wywłaszczenia
KLAUDIA TAJS

Po wielu latach zapowiedzi, w tarnobrzeskim osiedlu Mokrzyszów ruszy budowa wiaduktu. W przyszłości połączy on drogę ekspresową Warszawa - Rzeszów.


Na pewno wywłaszczyć trzeba będzie jeden dom, pozostali mieszkańcy z terenów, których ziemie przylegają do wiaduktu otrzymali ofertę wywłaszczeniową od miasta. Czy z niej skorzystają. Powinni, bo mieszkanie przy wiadukcie nie będzie komfortowe - sugeruje Marian Kołodziej, przewodniczący osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.

(Klaudia Tajs)
Lokalny samorząd ostro zabiera się do pracy, tymczasem część mieszkańców Mokrzyszowa coraz głośniej zastanawia się, czy warto dla 300 metrowego wiaduktu poświęcić ojcowiznę.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Mokrzyszowa miało charakter informacyjny. Urzędnicy przedstawili ogólną wizję modernizacji biegnącej pod ich oknami drogi wojewódzkiej i budowy wiaduktu. Poruszono także temat wykupu niezbędnych pod inwestycję gruntów.

PRZENIEŚMY DROGĘ WOJEWÓDZKĄ

Okazało się, że wykup niezbędnej ziemi pod budowę dróg dojazdowych do ronda, nie pójdzie łatwo. Część mieszkańców, mimo zapowiedzi wysokich odszkodowań, niechętnie myśli o odstąpieniu gruntu, czy opuszczeniu domów. Ze strony tych, którzy nie zamierzają nic odsprzedawać, pojawił się nawet pomysł, by przenieść drogę wojewódzką w inne miejsce.

Słowa wiceprezydenta Andrzeja Wójtowicza, który zapewniał, że za każdy pas ziemi, będzie przysługiwała adekwatna rekompensata, u niektórych osób wywołało zdenerwowanie. - To nasza ojcowizna - mówi pan Mieczysław. - Nie można sprzedać czegoś, co należy do rodziny od wielu lat. Tutaj urodzili się nasi dziadkowie, ojcowie. Tutaj przychodzą nasze wnuczki.Mieszkańcy, którym budowa obwodnicy staje się solą w oku, mają cichy żal do gospodarzy miasta, że ten buduje im pod oknami wiadukt. - Co my przez okna zobaczymy, przęsła i sznur samochodów - dodaje inny mieszkaniec ulicy Sienkiewicza. - Czy nie można było przesunąć wiaduktu bardziej na bok, trochę dalej od naszych okien.

Po poniedziałkowym spotkaniu mieszkańcy Mokrzyszowa dzielą się na tych, którzy popierają inwestycje, i tych, którzy wolą obecny stan rzeczy. Ci pierwsi mają nadzieję, że lokalny samorząd użyje wszystkich sposobów, by przekonać drugich do odsprzedaży terenów. Ci drudzy liczą na zmianę planów. - A kiedy jeszcze większy kryzys przyjdzie to, kto budowę sfinansuje - pyta jeden z mężczyzn. - Na planach się skończy, a my dalej przy Sienkiewicza, jak teraz bez obwodnicy żyć będziemy.

WZORCOWA INWESTYCJA

Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 871 i budowa wiaduktu, który w przyszłości połączy drogę ekspresową Warszawa - Rzeszów, to jedna z dwóch największych inwestycji unijnych, do jakich w tym roku przystępuje samorząd Tarnobrzega. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedną nieruchomość władze miasta będą musiały wywłaszczyć lub wykupić. - W stosunku do kilkunastu nieruchomości, chcielibyśmy zająć niewielkie pasy terenu pod budowę dróg pomocniczych - zapowiada Andrzej Wojtowicz, wiceprezydent Tarnobrzega. - Z wiaduktu będzie zjazd na ulicę Dworcową i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co wymaga dodatkowych terenów na budowę zjazdów. Podobnie, po drugiej stronie wiaduktu, od strony Mokrzyszowa, będzie dodatkowy zjazd na ulicę Zakole.

Wiceprezydent dodaje, że samorządowi udało się już wynegocjować z władzami Polskich Kolei Państwowych wszystkie warunki techniczne dla wiaduktu. - PKP poszło nam na rękę i obniżyliśmy wiadukt o pół metra w stosunku do kryteriów, które są przyjmowane - dodaje. - W przyszłości wiadukt zostanie włączony w drogę ekspresową. Dyrekcja kolei wykonuje już studium wykonalności na potrzeby tej inwestycji. W kolejnych latach przystąpi do modernizacji tej trasy. Stąd nasz wiadukt musi być przystosowany do odpowiedniej prędkości i charakteru trasy. Ponadto kolej ograniczyła liczbę torowisk z siedmiu do czterech, dzięki czemu zbliżyliśmy podpory wiaduktu i obniżyliśmy koszty. W przyszłości pod wiaduktem będzie biegła obwodnica.

OSTATECZNIE SĄD ZDECYDUJE

W tegorocznym budżecie miasta na inwestycję zaplanowano milion złotych. W śmiałych zamierzeniach władze miasta już w tym roku planują ruszyć z inwestycją. - W wakacje zamierzamy zdobyć wszystkie pozwolenia, tak by z końcem roku inwestor mógł przygotować się na wejście - planuje wiceprezydent Wójtowicz. - Wiosną przyszłego roku inwestycja powinna ruszyć pełną parą.

Wykup gruntów ruszy jeszcze w tym roku. Samorząd jest pełen optymizmu i wierzy, że oferując dobrą cenę za ziemię, mieszkańcy nie staną na przeszkodzie modernizacji ulicy Sienkiewicza i budowy wiaduktu. - Wyszliśmy od jasnej deklaracji, że chcemy rozmawiać i proponujemy dobre zadośćuczynienie - zapewnia wiceprezydent. - Zdajemy sobie sprawę, że tutaj są emocje, ludzie mieszkają od wielu lat, bo to jedna z najstarszych ulic Tarnobrzega.

Wiceprezydent Wójtowicz dodaje także, że prawo w przypadku wykupu gruntów na potrzeby budowy dróg jest dość restrykcyjne. - Jeśli my złożymy deklarację kupna, a mieszkaniec nie zgodzi się, to sąd może wydać nakaz opuszczenia parceli w ciągu dwóch tygodni - dodaje wiceprezydent. - Pozostaje zawsze pytanie, czy mieszkanie w pobliżu wiaduktu nie będzie zbyt uciążliwe. Czy nie lepiej zamienić funkcję mieszkalną na hotel lub inną działalność gospodarczą, a zamieszkać w innym miejscu.

AMERYKA W MOKRZYSZOWIE

Myśli o wstrzymaniu modernizacji drogi wojewódzkiej i budowy wiaduktu nie dopuszcza Marian Kołodziej, przewodniczący osiedla Mokrzyszów. - Ponad 40 lat czekaliśmy, aż nam tutaj wiadukt wybudują - przypomina przewodniczący. - Pieniądze od lat szły w Polskę albo na inne tereny Podkarpacia. W końcu się doczekaliśmy.

Mówiąc o planowanej inwestycji, Marian Kołodziej wylicza kolejne jej zalety. - Na Sienkiewicza za wiaduktem w stronę Grębowa nie będzie już rowów i poboczy - przekonuje. - Z jednej strony będzie chodnik, z drugiej ścieżka rowerowa. Most na Mokrzyszówce zostanie wymieniony na lepszy. Do domów będą prowadziły zjazdy. Ulica zostanie doświetlona.

Argumentem, który zdaniem przewodniczącego powinien przekonać opornych mieszkańców do odsprzedaży gruntów, jest informacja, że wraz z modernizacją drogi wojewódzkiej, w Mokrzyszowie zostanie wybudowana kanalizacja. - Tyle lat się o nią ludzie upominali, to w końcu będą mieli - zapowiada. - Osiedle wreszcie zostanie doinwestowane. Powinnyśmy się z tego cieszyć, ale niestety, niektórym mieszkańcom ciężko dogodzić.
Originally Posted by Dawid_tbg View Post
Ogłoszono kilka nowych przetargów w mieście:

1) Przetarg na budowę sygnalizacji świetlna w rejonie skrzyżowania ulic: Warszawska - Sobowska wraz z remontem drogi powiatowej nr 1095 w ciągu ulic: Sobowska i Szlachecka w Tarnobrzegu

2)Opracowanie projektu budowlanego stanicy wodniackiej nad Zbiornikiem Machowskim w Tarnobrzegu

3)Przetarg na budowę remizy OSP - os. Mokrzyszów w Tarnobrzegu - II etap.
trwają prace przy ul. Warszawskiej:


Zauważyłem, że remont ulicy Warszawskiej (np. chodniki wzdłuż ulicy), jakoś podświadomie działaja na kierowców i wolniej tamtędy jeżdżą. No i Wielowieś zaczyna wyglądać jak dzielnica miasta Tarnobrzeg, a nie jak wieś pod nim.
Przetarg na rozbudowę ulicy T. Kościuszki wraz z remontem ulic: Dominikańskiej, Dr Lilien i Szkolnej w Tarnobrzegu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Wiejska w Tarnobrzegu wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie tego skrzyżowania”

[/qoute]

W Tarnobrzegu powstaną kolejne ronda

W Tarnobrzegu powstaną kolejne ronda. Miasto chce przebudować skrzyżowanie ulic Kopernika i 11 Listopada na osiedlu Siarkowiec. Na tym nie koniec.

Projektu przebudowy skrzyżowania ulic 11 Listopada i Kopernika ma być gotowy do końca roku.

(G. Lipiec)

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zakończył się w minionym tygodniu. Wykonawca ma czas do końca roku, aby uporać się z tym zadaniem. Przebudowa zaplanowana jest na przyszły rok. Będzie to rondo małe, czterowlotowe z pierścieniem wokół wyspy środkowej oraz z wysepkami wzdłuż ulicy Kopernika i 11 listopada.

Tłok jest za duży

Jak dowiedzieliśmy się celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznej trasy alternatywnej dla mieszkańców i odciążenie dzięki temu drogi wojewódzkiej w kierunku na Stalową Wolę. Urzędnicy tłumaczą: rondo to najbezpieczniejsze skrzyżowanie. Przewidują także budowę ronda na przecięciu ulic Targowej, Piłduskiego i Szerokiej.

- Wszyscy wiemy, że ulicą Kopernika pojazdy jeżdżą zbyt szybko. Istniejące skrzyżowanie nie ma sygnalizacji świetlnej i jest bardzo niebezpieczne. Przebudowa spowolni ruch. Mieszkańcy na pewno to zrozumieją. - mówi Paweł Antończyk z biura informacji i promocji urzędu miasta.

Dobrze, ale, po co?

Nie wszyscy mieszkańcy osiedla zgadzają się z tym. Nie wszyscy lubią ronda. Argumentują, że na dodatek w Tarnobrzegu są one zbyt ciasne.

- To poroniony pomysł. Za dużo jest rond w mieście. Przecież dosłownie obok, przy stacji Statoil też jest rondo - mówi Adam Fedoruk, mieszkaniec ulicy Kopernika. Ź: echodnia.eu
Miasto znajdzie pieniądze na remont nawierzchni ulic na osiedlu Borek

Jest dobra wiadomość dla mieszańców osiedla Borek w Tarnobrzegu. Władze miasta zobowiązały się publicznie, że do końca roku wykonają dokumentację techniczną na modernizację ich dróg.

Chodzi o ulicę Borek, Sosnową i Porucznika Sarny, której mieszkańcy w akcie desperacji złożyli do Urzędu Miasta wniosek przedsądowny. Zapowiadają w nim, że jeśli lokalny samorząd nie zmodernizuje nawierzchni ich ulic, która od ponad 50 lat przypomina klepisko, oddadzą sprawę do sądu. Dla mieszkańców, którzy przypominają, że mieszkają w centrum miasta, obok Szpitala Wojewódzkiego, czyli miejsca, które jest wizytówką miasta, kwestia remontu ulic stała się sprawą priorytetową, gdyż nie mogą normalnie żyć i mieszkać. Tumany kurzu i pyłu, jaki wywołują przejeżdżające tamtędy samochody, zamieniają życie mieszkańców w koszmar.

O tym, że miasto znajdzie pieniądze na dokumentację techniczną na remont nawierzchni wymienionych ulic jeszcze w tym roku, zapowiedział Paweł Antończyk z Urzędu Miasta, który w piątek spotkał się z mieszkańcami.

Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli zapowiedź urzędnika. Jednak nadal z niecierpliwością czekają na odpowiedź prezydenta miasta na swoje pismo, w którym domagają się między innymi zaprzestania zwożenia materiałów zastępczych na nawierzchnie ulic, które emitują pył i kurz oraz wypłaty odszkodowań z tytułu uciążliwości wynikających z wdychania pyłu. Ź: echodnia.eu
TID.IV.341-8/01/09 Tarnobrzeg, 2009 – 06 -10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „ Rondo w rejonie skrzyżowania ulic: Targowa – Piłsudskiego – Szeroka w Tarnobrzegu wraz z przebudową drogi na całej długości ulicy Targowej, przebudową skrzyżowania ulic: Szpitalna – Mickiewicza – Niepodległości w Tarnobrzegu i remontem dróg na wyznaczonych odcinkach ulic: Piłsudskiego i Szpitalnej”

Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „ Rondo w rejonie skrzyżowania ulic: Targowa – Piłsudskiego – Szeroka w Tarnobrzegu wraz z przebudową drogi na całej długości ulicy Targowej, przebudową skrzyżowania ulic: Szpitalna – Mickiewicza – Niepodległości w Tarnobrzegu i remontem dróg na wyznaczonych odcinkach ulic: Piłsudskiego i Szpitalnej” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Pracownia Projektowa „B &W” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

za cenę brutto: 194 590 zł.

Oferta ta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych.
2009 - ciąg dalszy

Przetarg "Przebudowa ulicy Św. Barbary w Tarnobrzegu na odcinku 400m"
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn : Przebudowa ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu nas odcinku 400 m.
Ulice, które już niedługo będą remontowane:

ul. Św. Barbaryul. Dominikańska

ul. Kościuszki
Miasto musi wybudować ekrany dźwiękochłonne przy przyszłej obwodnicy

- Montaż ekranów na tak długim odcinku to wydatek kolejnych 60 milionów złotych, których nie mamy, dlatego negocjujemy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, by wytłumić hałas wokół wiaduktu w innym sposób - mówi Andrzej Wójtowicz, wiceprezydent Tarnobrzega. Sprawa montażu ekranów wstrzymuje dalsze prace projektowe przy budowie wiaduktu w Tarnobrzegu.

Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 871 i budowa wiaduktu, który w przyszłości połączy drogę ekspresową Warszawa - Rzeszów, to jedna z dwóch największych inwestycji unijnych, do jakich w tym roku przystępuje samorząd Tarnobrzega.

Dlatego władze miasta ostro podeszły do sprawy i kończą już konsultacje z mieszkańcami z ulic Sikorskiego i Sienkiewicza, gdzie w przyszłości stanie wiadukt. - W zasadzie można powiedzieć, że porozumieliśmy się już z tymi osobami, w sąsiedztwie których stanie wiadukt - mówi Andrzej Wójtowicz. - Mieszkańcy znają zakres projektu. My natomiast mamy rzetelne propozycje co do cen wykupu nieruchomości

Niestety, nieoczekiwanie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wstrzymała dalsze uzgodnienia z samorządem projekt budowy wiaduktu w zakresie środowiskowym. Główne zastrzeżenie dotyczy poziomu hałasu - Jest tu pewien paradoks, bo na pewno poprzez tę inwestycję zmniejszymy poziom dotychczasowego hałasu na istniejącym układzie drogowym - przekonuje Andrzej Wójtowicz.

- Nie mniej nie osiągniemy parametrów, które powinny być osiągnięte dla takiej zabudowy, jak w Tarnobrzegu. Problem dotyczy tego, że powinniśmy na kilkunastu kilometrach wybudować ekrany, które są wymogiem ochrony środowiskowej, a które pod względem efektywności ochrony przed hałasem niewiele zmieniają. Przy takiej inwestycji, koszty budowy wzrosłyby dwukrotnie. Wyniosłaby nie 60 milionów, a 120, których nie mamy.

Samorząd, w ramach alternatywnego rozwiązania zaprojektował w ramach rozbudowy wiaduktu obwodnicę. - Zakładamy, że ta obwodnica przeniesie w przeważającej części większość ruchu z układu ulic Sikorskiego i Sienkiewicza - tłumaczy wiceprezydent Wojtowicz.

Samorząd próbuje przekonać także Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do cichego asfaltu. - To specjalna nawierzchnia, o 30 procent droższa od normalnej, która osiąga podobne parametry co ekrany - dodaje wiceprezydent. - Koszty inwestycji są dużo tańsze od ekranów. Negocjacje trwają, czekamy na odpowiedź ze strony dyrekcji. Ź: echodnia.eu
Warszawska II etap, gotowa, jeszcze bez malowania

5
2009 - ciąg dalszy

Przetarg na Remont-wykonanie nawierzchni bitumicznych w ulicach Zakrzowska, Wrzosowa, Zagórze, Dąbrowa, Olszowa, Nizinna w TarnobrzeguDokończenie ul Wisłostrady + zdjęcia węzła Nagnajów (obecnie w remoncie - stan na wrzesień/październik 2010)
fot: Piąteczka
See less See more
3
2009 - ciąg dalszy.

Ul. Polna
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Przemysłowej w Tarnobrzegu - I etap

FULL ROZMIAR MAPY --> http://img511.imageshack.us/i/przemyslowatbg.jpg/
Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej w Tarnobrzegu na odcinku od wjazdu do SP Nr 9 do skrzyżowania z ul. Wiejską. PROJEKT --> http://img39.imageshack.us/img39/282/kdzikowskiej.jpg
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont-wykonanie nawierzchni bitumicznych w ulicach Zakrzowska, Wrzosowa, Zagórze, Dąbrowa, Olszowa, Nizinna w Tarnobrzegu”

Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego na „Remont-wykonanie nawierzchni bitumicznych w ulicach Zakrzowska, Wrzosowa, Zagórze, Dąbrowa, Olszowa, Nizinna w Tarnobrzegu”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
ul. Ćmielowska 4
27-500 Opatów
za cenę brutto: 478 514,50 zł.
Remont ul. Kościuszki.

fot: Baczy
http://img829.imageshack.us/img829/4743/kosciuszki2.jpg
fot: ardiano

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Odcinek nowo-projektowanej drogi pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Zwierzyniecką o długości ok. 5 km. w Tarnobrzegu"
Skan dokumentu: http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery/79/78/7978/obwieszczenie_RDOS_str1.jpg
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni bitumicznej w ulicy Słomki w Tarnobrzegu na powierzchni 2500 m2”

Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni bitumicznej w ulicy Słomki w Tarnobrzegu na powierzchni 2500 m2” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Marian Wojtas
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM-PIASECZNO”
27-670 Łoniów
Piaseczno 84/21-26

za cenę brutto: 100 101 zł.

Oferta ta była jedną ofertą złożoną w postępowaniu i spełniała wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Remont jezdni i chodnika w ulicy Tracza na odcinku od ul. Targowej na długości 144 mb w Tarnobrzegu


[/qoute]
See less See more
2009 - ciąg dalszy

Zdjęcia są z 11 września: (ul Świętej Barbary)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Przemysłowej w Tarnobrzegu – I etap”

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulicy Przemysłowej w Tarnobrzegu – I etap” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 8
37-450 Stalowa Wola
za cenę brutto: 793 032,16 zł.
"Remont dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej relacji Tarnobrzeg – Stalowa Wola, w okolicy Jeziórka będzie kontynuacją prac prowadzonych w ubiegłym roku. To szczególny odcinek, którego nawierzchnia od dawna upominała się o kompleksową przebudowę. Wysokie koleiny, nierówna nawierzchnia oraz szkody górnicze spowodowały, że zarządca drogi z myślą o bezpieczeństwie kierowców wprowadził ograniczenie prędkości do 60 kilometrów na godzinę.

Jednym z warunków rozpoczęcia przebudowy, było wyznaczenie przez wykonawcę objazdu. Jeszcze we wrześniu, tarnobrzeski starostwa w jednej z propozycji zasugerował, by trasa objazdu biegła po drogach starostwa. Aby jednak tak się stało, po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej, dyrekcja zarządu dróg wojewódzkich, musiałaby wypłacić sześć milionów złotych starostwu, które pokryłyby straty wywołane zniszczenia. Dyrekcja zarządu odrzuciła propozycję. Szukano innego wyjścia. - Ostatecznie wróciliśmy do pierwotnej wersji, by drogę objazdową poprowadzić po drodze siarkowej, na terenie byłej kopalni w Jeziorku – zaznacza Wacław Wróbel, tarnobrzeski starosta. – Drogi te zostaną utwardzone i na tym zakończy się sprawa.
Objazd będzie liczył do czterech kilometrów. Droga niemal w całości zbudowana jest z płyt, tylko jej końcowy odcinek wymaga remontu. – Dla porównania do pierwotnej propozycji, która mówiła o 17 kilometrach, obecna propozycja jest korzystniejsza – dodaje Jacek Hynowski, wicestarosta tarnobrzeski. – Objazd będzie biegł równolegle do remontowanej drogi wojewódzkiej. Po zakończeniu głównej drogi, poprawiona droga z płyt będzie służyła lokalnej społeczności jako dojazd do zbiorników i ścieżki turystyczne." Źródło: echodnia.eu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Odcinek nowo-projektowanej drogi pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Zwierzyniecką o długości ok. 5 km. w Tarnobrzegu"
Stan ulicy Mickiewicza prowadzącej do centrum Tarnobrzega od strony osiedla Miechocin pogarsza się z roku na rok. Cały czas tylko się mówi o remoncie, a dziur w drodze przybywa.

Ulica Mickiewicza z racji bliskiego położenia dworca autobusowego oraz skrzyżowania z Wisłostradą jest drogą bardzo ruchliwą. Przez którą w ciągu doby przejeżdża kilkaset tysięcy samochodów.

- Z tego, co pamiętam, to ulica Mickiewicza nie była remontowana chyba od kilkudziesięciu lat. Kiedy w końcu ta jedna z ważniejszych ulic w Tarnobrzegu zyska odpowiedni wygląd - mówi Zdzisław Chorab.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega został przygotowany przez Urząd Miasta, Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz wiele innych instytucji. W toku konsultacji społecznych, każda organizacja mogła nadsyłać swoje propozycje działań inwestycyjnych na terenach, które będą objęte rewitalizacją.
Najgorzej jest po deszczu

- Bardzo dobrze, że buduje się i remontuje kolejne ulice, ale czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy zapomnieli o tej części miasta - żali się Zdzisław Chorab mieszkający na osiedlu Miechocin. - Przecież nie da się tędy jeździć. Czasami trzeba wykonać niezły slalom między dziurami, aby nie uszkodzić swojego samochodu.

Jak dodaje nasz Czytelnik najgorzej jest na wiosnę, kiedy roztopiony śnieg odkrywa nowe wyrwy. Natomiast jesienią, po intensywnych opadach deszczu w dziurach zalega woda, utrudniając tym samym jazdę po ulicy.

Trzeba czekać

Zapytaliśmy w tarnobrzeskim magistracie, czy w najbliższym czasie planowany jest remont ulicy Mickiewicza?

- Skrzyżowanie ulic Sikorskiego, Mickiewicza oraz Wisłostrada zostanie naprawione w ramach bardzo dużego projektu modernizacji drogi wojewódzkiej numer 871. Całkowity koszt tej operacji to prawie 60 milionów złotych, a prace powinny rozpocząć się już w przyszłym roku - tłumaczy Paweł Antończyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Tarnobrzegu.

Jak dodaje remont dalszej części ulicy Mickiewicza może ułatwić koncepcja tak zwanego "traktu społecznego”, który ciągnie się od Zamku Dzikowskiego przez plac Bartosza Głowackiego do samego jeziora machowskiego.

- Dużo zależy również od ilości zabezpieczonych pieniędzy na ten cel. Na razie nie możemy zacząć jakichkolwiek prac, bo czekamy na podjęcie decyzji dotyczących zagospodarowania terenów przy samej drodze przez PKS Orbis. Mam tutaj na myśli, choćby plan przeniesienia dworca autobusowego, czy też remont alei Niepodległości (w ramach, którego poprawione zostanie skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza - przyp./gli/), który rozpocznie się jednak dopiero po zakończeniu prac na stadionie Klubu Sportowego "Siarka” - kończy Antończyk.

O sprawie przeniesienia dworca autobusowego oraz propozycjach zagospodarowania tego terenu będziemy Państwa informować na bieżąco.
ul. Dominikańska
ul. Świętej Barbary


ul. Konfederacji Dzikowskiej
Fot: ardiano
2009, 27 grudzień.

ul. Konfederacji Dzikowskiejul. Świętej Barbaryul. Kościuszki

fot: ardiano
2010

ul. Kościuszki


fot. ardiano
ul. Szeroka


2010

Remont miejskich dróg opóźnia się, bo w magistracie brakuje inżynierów

Z chwilą wykonania projektu technicznego, władze Tarnobrzega zabierają się za od dawna zapowiadany remont części ulicy Zakładowej. Jednak prace mogą opóźnić się, bo miasto nie ma wystarczającej liczby pracowników budowlanych.

Tak, tak, już nie pieniądze, lecz deficyt wykwalifikowanych pracowników budowlanych, a dokładniej inżynierów spowalnia tempo prac na ulicy Zakładowej w Tarnobrzegu. Ulicy, o remont której upomina się od dawna dyrekcja tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. Upominają się także liczni przedsiębiorcy, których firmy zlokalizowane są na terenie tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej, do której prowadzi właśnie ulica Zakładowa. O modernizację nawierzchni, budowę chodników i przebudowę skrzyżowania, upominają się coraz głośniej mieszkańcy pobliskich domów i wszyscy, którzy korzystają z poboczy Zakładowej.

200 TYSIĘCY NA POCZĄTEK

Na kompleksowy remont Zakładowej potrzeba około 1 milion złotych. W tegorocznym budżecie, miasto zarezerwowało tylko 200 tysięcy złotych. Remont ruszy, ale brakuje tych, którzy będą nadzorować prace.

– Pieniądze w budżecie są i powoli zabieramy się do pracy, ale jak już mówiłem szczerze do radnych na sesji, nie mamy możliwości zatrudnienia drogowców za takie pieniądze, za które zatrudnia ich rynek – tłumaczy Andrzej Wójtowicz, wiceprezydent Tarnobrzega. – Mieliśmy trzech specjalistów i jeden już zrezygnował. Ludzie uciekają do prywatnych firm, gdyż płacą więcej od zarobków prezydenta. Mamy określone możliwości płac. Ogłaszaliśmy kilka konkursów, ale ludzie z takimi uprawnieniami nie chcą pracować w urzędzie miasta. Dziś mamy zatrudniamy dwóch specjalistów od budownictwa drogowego.
I tak już ogromny zakres robót dla miejskich drogowców, zwiększył się po powodzi. – Wykaz remontowy obejmuje 63 drogi – wylicza wiceprezydent. – Na każdej z tych dróg musi być wykonany kosztorys. Ci ludzie pracują przez całą dobę, dlatego musimy ich też zrozumieć.

CHCEMY ZROBIĆ WSZYSTKO

Ulica Zakładowa spośród miejskich ulic wyznaczonych do modernizacji w tym roku, miała być wykonana jako jedna z pierwszych. – To, co zaplanowaliśmy na maj, zrobimy później, ale na pewno zrobimy – zapowiada Andrzej Wójtowicz.

Roboty ruszą z chwilą wykonania projektu technicznego. Zarezerwowane 200 tysięcy złotych pozwoli na zmianę nawierzchni przy siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu i budowę ciągu chodników, po jednej ze stron drogi. Pojawił się także pomysł zagospodarowania ogromnego placu, który w czasach działalności kopalni siarki, pełnił funkcję dworca autobusowego. – Plac chcemy zlikwidować całkowicie z możliwością zasiania trawy – zapowiada wiceprezydent. – Zaobserwowaliśmy, że część placu już dziś tiry wykorzystują jako parking, dlatego myślimy o urządzeniu miejsca postojowego pod ciężki sprzęt. Czy w ramach tych pieniędzy uda nam się to zrobić? Pewnie nie. Ale docelowo, ten wybetonowany plac zmodernizujemy.

Projekt nie przewiduje rozwiązań technicznych samego skrzyżowania ulicy Zakładowej z Wisłostradą w osiedlu Nagnajów, które, zgodnie z opinią ekspertów musi być gruntownie przebudowane i wzbogacone o dodatkowy wiadukt, zjazd i lewoskręt. Prace pochłoną około 30 milionów złotych, których dziś miasto nie jest w stanie wygospodarować. Ź: echodnia.eu
W Tarnobrzegu na Sikorskiego będzie szerzej i bezpieczniej

Ruszyła przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wiejskiej w Tarnobrzegu. Miasto rozstrzygnęło już przetarg na realizację inwestycji, którą wyceniono na 600 tysięcy złotych.

Jak na razie "drogowcy” przygotowują się do poszerzenia ulicy Sikorskiego. Zamknięto przejście dla pieszych tuż obok komisu samochodowego. Piesi mogą przejść przez ruchliwą ulicę Sikorskiego, kilkadziesiąt metrów dalej.

W ramach pierwszego etapu prac, wydzielony zostanie także lewoskręt w kierunku od centrum miasta na Sandomierz, który ułatwi zjazd w ulicę Wiejską. Dodatkowo ulica Sikorskiego zostanie poszerzona, a robotnicy położą nową nawierzchnię. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Sikorskiego z Wiejską będzie sterowana komputerowo, co umożliwi z jednej strony wyjazd z ulicy Wiejskiej, z drugiej w końcu przejazd ulicą Sikorskiego w godzinach drogowego szczytu może będzie nieco bardziej płynny. Prace w tej części Tarnobrzega potrwają do końca listopada.
Drogowcy zaczęli właśnie zrywać zniszczony asfalt w Jeziórku, na drodze relacji Tarnobrzeg - Stalowa Wola.
Utrudnienia na odcinku drogi wojewódzkiej w Jeziórku będą występować do jesieni.


Modernizacja dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 871 potrwa najpóźniej do października. Do tego czasu kierowcy muszą korzystać z dość uciążliwego objazdu.

Już w weekend kierowcy jadący tą drogą musieli nadrobić sześć i pół kilometra trasy, taką bowiem długość ma objazd. To spore utrudnienie, zwłaszcza dla kierowców tirów - objazd w znacznej części przebiega przez teren kopalni, jest kilka bardzo ostrych skrętów na wąskiej drodze.

Objazd jest dobrze oznakowany. Od strony Tarnobrzega zaczyna się za Stalami, od zjazdu w drogę do Bud Stalowskich i dalej w stronę dawnej siedziby dyrekcji kopalni, kończy się wyjazdem na drogę wojewódzką nr 871 obok kąpieliska.

Remont odcinka drogi wojewódzkiej finansuje Kopalnia Machów, gdyż to wskutek działania kopalni zniszczone zostały nawierzchnia i pobocza drogi.
2010
Ukończona ścieżka rowerowa nad Zalew Machowskiul. Sarny


fot: ardiano.
2010

Skrzyżowanie Sikorskiego-Wiejska

fot: ardiano.
4
Remont węzła Nagnajów na DK9. Autorem zdjęć jest użytkownik Baczy.
See less See more
1 - 20 of 674 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top