Skyscraper City Forum banner

.

1 - 3 of 3 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,143 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,143 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Tartar wynikał ze skojarzenia z Krainą Hadesa. Sam długo nad tym później myślałem, ale tak mi się kojarzy to zdjęcie.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top