SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
fortuna favet fortibus
Joined
·
1,832 Posts
Odpowiedź jest bardzo prosta.
Walec ogumiony lepiej dogęści warstwę niż walec stalowy. Inne naciski, inne powierzchnie styku.
Jednak walca ogumionego nie można stosować już na warstwę wierzchnią bo po jego przejściu pozostają nierówności które stalowy nie wygładzi.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top