SkyscraperCity Forum banner

????

Termitiera

1675 Views 10 Replies 6 Participants Last post by  Machoney
1 - 3 of 3 Posts
Moim zdaniem najmniej ciekawe Twoje zdjęcie z seri tego typu. Troche jakby naciągane wrażenie jakieś ciekawej geometri i powtarzalności. Nie wiem... ode mnie 6.
tez cenie sobie kolorowe zdjecia, no ale nie wszystko musi sie zawsze udać ;-)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top