SkyscraperCity Forum banner

?

The Great British Summer

1604 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  henry hill
1 - 6 of 6 Posts
I nawet sprytnie poradziłeś sobie ze słońcem.
I nawet sprytnie poradziłeś sobie ze słońcem.
hehe.. pierwotnie tytul zdjecia mial brzmiec: w swietle latarnii :)
Ode mnie osiem.

Powinieneś dać to zdjęcie na UK UPC. :D Serio.

Tym tytułem wprawisz z pewnością wiele osób w dobry humor, co objawi się "zacnymi punktami". :D
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top