SkyscraperCity Forum banner

The House Residence | BOMONTİ | Com

2050 Views 9 Replies 7 Participants Last post by  marty88
  • Like
Reactions: 5
1 - 10 of 10 Posts
Manhattan vari bir iş olmuş çok beğendim
  • Like
Reactions: 1
Bana da buram buram İngiliz havası kokuyor gibi geldi :)

Binanın üzerinde Bomonti yazmasa inanmam, o derece başarılı bir çalışma olmuş.

İnşaatını nasıl kaçırdık hayret.
  • Like
Reactions: 1
Hayır değil :)
  • Like
Reactions: 1
Valla helal olsun öyleyse harika iş çıkartmışlar.
Istedimi oluyor la iste yapiyonuz
  • Like
Reactions: 1
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top