SkyscraperCity Forum banner

Timelapse - Time of Da Nang (Viet Nam)

1820 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Dientkd
5
A gift from a friend

Link Vimeo: http://vimeo.com/90445725
Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BbBYXYO-J_E


Hi, I'm Rai, over a year of exploring every single corner in Da Nang, I have completed a short clip about this city. This is the place that I was born and brought up. I love it with all my heart. Even that i couldn't deliver all the beauties of this city but I do hope that you guys would love it like I do. I would be very appreciated if you could support this clip as well as my up coming clips about other cities.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phim ngắn về thành phố Đà Nẵng, nơi tôi sinh ra, nơi tôi sống, nơi tôi yêu. Bộ phim được thực hiện bởi tôi, Rai! Trong suốt hơn 1 năm qua ở các ngóc ngách của thành phố này. Dù không thể đem hết mọi cảnh đẹp của đà nẵng vào nhưng tôi mong mọi người đón nhận nó như chính tình yêu tôi dành cho thành phố này và các thành phố khác sắp đến trên chuyến hành trình của tôi!
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua để hoàn thành bộ phim này .
Music: Time to run-Dexter Britain (soundcloud.com/dexterbritain/the-time-to-run-)

See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top