Skyscraper City Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
1,462 Posts
Nie wydaje mi się, żeby potrzebne było zakładanie nowego wątku, tylko po to, aby umieścić w nim link do zdjęć tej ulicy. Równie dobrze mogłeś pozostawić taką informację w wątku o toruńskich zabytkach, lub też dzielnicach Torunia.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top