SkyscraperCity Forum banner

Transport Publiczny - identyfikacja wizualna

6112 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  pixeolo
Witam,

poszukuję do najlepszych systemów identyfikacji i informacji (grafika + produkt) w zakresie transportu publicznego w miastach.

Byłbym wdzięczny za pomoc, bo google nie pomaga ;) Stawiam piwo.

Na zachętę, Koleje Wielkopolskie autorstwa Kamila Kurzajewskiego (Diagram)

See less See more
1 - 2 of 3 Posts
Ogólnie chodzi o kompleksowe rozwiązania graficzne i "dizajnerskie" z zakresu transportu publicznego, poczynając od logo, poprzez mapy i piktogramy na przystankach po same przystanki. W tej chwili jestem na etapie poszukiwań samej grafiki.

Tu kilka przykładów, skupiających się m. in. na przystankach:
http://www.konsultacje.olsztyn.eu/f...olsztyna/1163-wizerunek-komunikacji-miejskiej
1 - 2 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top