SkyscraperCity Forum banner

Transport Publiczny - identyfikacja wizualna

6116 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  pixeolo
Witam,

poszukuję do najlepszych systemów identyfikacji i informacji (grafika + produkt) w zakresie transportu publicznego w miastach.

Byłbym wdzięczny za pomoc, bo google nie pomaga ;) Stawiam piwo.

Na zachętę, Koleje Wielkopolskie autorstwa Kamila Kurzajewskiego (Diagram)

See less See more
1 - 1 of 3 Posts
A nie możesz napisać po polsku o co Ci chodzi?

O jakie "do"? O jaką grafikę i o jaki produkt? No i o jaki zakres?
:)
1 - 1 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top