SkyscraperCity Forum banner

Zapraszam...

Trzecia lampa

1120 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  henry hill
1 - 6 of 6 Posts
Denerwuje mnie to drzewo :p Łosiem.
Fajne, tylko moim zdaniem również to drzewo się niepotrzebnie znalazło na zdjęciu :( 8/10
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top