SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Bike It!
Joined
·
25,915 Posts
Was mijn eerste Magreb-land dat ik ooit bezocht, al is dat alweer 15 jaar geleden.
Tunis maakte op mij eerder een stoffige, slaperige indruk. Een trein vlugger dan 40 km/u doen rijden leek er onmogelijk en de 'metro' bleek een boemeltram.

Het verrast me dan ook wat zo'n project daar te zien, dus vraag ik me af of dit niet eerder wishfull thinking van enkele lokale, corrupte potentaten is.

Het kan natuurlijk best zijn dat enkele rijke investeerders uit de golfstaten hun natte dromen naar Noord-Afrika willen overplanten, anders zie ik van het hele project weinig terecht kopen.

Maar in deze wereld is natuurlijk niks onmogelijk, behalve in Brussel dan...
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top