SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

Turystyczne dylematy

956 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  krzewi
1 - 4 of 4 Posts
Strasznie ciasno w pionie wyszło. Przeszkadza fragment budynku po lewej i te "plamochmury". Zdjęcie nie jest interesujące.
Widzę grzechool, że zawitałeś do Torunia :) Fajne ujęcie kamienicy, gdzie znajdują się Kasy Stefczyka. Tak jak @1cm sądzę, że za dużo z lewej zostawiłeś.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top