SkyscraperCity Forum banner

Twierdza Warszawa

2121 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Abbeville
od jakiegoś czasu, m.in. z inicjatywy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytów, trwają prace przygotowawcze mające na celu kompleksową i całościową ochronę, zagospodarowanie i przywrócenie systemu Twierdzy Warszawy, a tym samym wszystkich wchodzących w jego skład obiektów.
Prace z tym związane nabierają tempa i w najbliższy weekend odbędą się warsztaty i seminarium poświęcone tej inicjatywie. (Szczegóły poniżej).
z tego powodu postanowiłem stworzyć nowy wątek poświecony tej problematyce.

http://www.twierdzawarszawa.pl/

"OTWARTE WARSZTATY PROJEKTOWE „ZESPÓŁ XIX-WIECZNYCH FORTYFIKACJI
TWIERDZY WARSZAWA
system przywrócony miastu
konsultacje – zagospodarowanie – zarządzanie”
Panel konsultacji społecznych do projektu planu ochrony parku kulturowego zespołu XIX-wiecznych fortyfikacji Twierdzy Warszawa"
See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top