SkyscraperCity Forum banner

UŞAK | Tabakhane Street Urban Renewal

3100 Views 6 Replies 5 Participants Last post by  KenanO
  • Like
Reactions: 2
1 - 3 of 7 Posts
Ben o kısa binaların ne olduğunu anlamadım, ofis mi, sanayi bölgesi mi, dükkan mı?
Projeyi yapan taşeron firmanın sitesinde aciklamali diyagramlar var ama çok küçük olduğu için okunmuyor. Sanırım ofis ve dükkan olarak kullanılacak. Sanayi olması cok abes olurdu.
1 - 3 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top