Skyscraper City Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Kalasin | National Dinosaur Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=957996

Nakhon Ratchasima | Khorat Fossil Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=99337889


Khon Kaen | Phu Wiang Fossil Research Center and Dinosaur Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=130164120

Pathumthani | National Geological Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=130164454

Lampang | Northern Dinosaur Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=130163973

Nakhon Ratchasima | National Mammoth Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=2087133
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
จ.อุบลราชธานี ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี รับฟังความคิดเห็นศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ข่าว : 22 พฤศจิกายน 2555

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี รับฟังความคิดเห็นศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี จัดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากกรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานธรณี ผาชัน – สามพันโบก และบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนา ไปสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะบริเวณบ้านโคกผาส้วม ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ ที่มีการค้นพบความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ ทั้งประเภทที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง ในหมวดหินโคกกรวด อายุประมาณ 100 ล้านปี จึงจัดโครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี ภายใต้ชื่อการมีส่วนร่วมของจังหวัดอุบลราชธานีและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาและการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับสากล

สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมการออกแบบรายละเอียดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่สำคัญในระดับประเทศ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เข้าแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแผนแม่บทและออกแบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษาทางธรณีวิทยา ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล

http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5511220010024
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
มข.รับงานพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อุบลฯ ออกแบบตอบโจทย์ศูนย์องค์ความรู้-ศิลปะพื้นบ้าน

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8061 ข่าวสดรายวัน

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะผู้จัดการโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและออก แบบพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า สืบเนื่อง จากมีการขุดค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในบริเวณ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี และภาครัฐ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกไดโนเสาร์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงความรู้ โดยมอบหมายให้สำนักทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสำนักทรัพยากรธรณีฯ ได้ให้ มข. เป็นที่ปรึกษาโครงการนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จึงได้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขึ้นรศ.ดร.วัชรินทร์กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้วาง แผนออกแบบพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจากโจทย์ที่ว่า พิพิธภัณฑ์ต้องสื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุบลราชธานี เป็นศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมหาวิทยาลัยได้ออกแบบรูปแบบอาคารขึ้นและเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจ.อุบลราชธานี โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สื่อถึงความเป็นตัวตนของชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้มากที่สุด"การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง เพื่อนำสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการออกแบบในขั้นตอนต่างๆ ทีมงานได้ทุ่มเทความรู้ทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างพิพิธ ภัณฑ์นี้ให้มีความสวยงามเหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อก้าวเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในระดับโลก และนอกจากนี้ยังถือเป็นห้องเรียนให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรม ศาสตร์ ที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติงานในสถานที่จริง ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนที่ต่างๆ ซึ่งนักศึกษา จะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง" รศ.ดร.วัชรินทร์กล่าวด้านนายมานพ รักษาสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก ทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) กล่าวว่า คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มข. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ภูเวียง ทั้งนี้ เป้าหมายที่สำนักทรัพยากรธรณีได้วางไว้คือ การสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจะทำให้ จ.อุบลราชธานีเป็นที่รู้จัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำในระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง

หน้า 23

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dNVEkwTVRJMU5RPT0=
 

·
Registered
Joined
·
4,059 Posts
:banana: อาคารดูสวยดี แต่น่าจะมีอะไรสื่อถึงไดโนเสาร์มากกว่านี้ ตอนนี้มีแค่ตัวเดียว
 

·
Registered
Joined
·
1,948 Posts
ดูไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวข้องกับไดโนเสาเลย
เหมือนพิพิธพัณฑ์วิถีชีวิตพื้นบ้านมากกว่า
 
1 - 7 of 7 Posts
Top