SkyscraperCity Forum banner

Umarl blok, niech zyje blok!

2110 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  tomi1975
Moze to i glopie pytanie ale dlaczego w warszawie wszyscy nielubia blokowisk i placza ze nie ma piezej ze brakuje tkanki miejskiej itp. idt. a ciagle jedyne inwestycje mieszkaniowe (i nie tylko) to wolnostojace bloczki, bloczydla, molochy, osiedla i tym podobne? nie ma planu zagospodarowania? czy moze jest do d...py? o co chodzi bo sie nie orjetuje?
1 - 1 of 6 Posts
1 - 1 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top