SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
20,589 Posts
Ik ben op de hoogte van de aanleiding en van het werk dat ook on onze premier heeft verzet om het voor Unilever en soortgelijke multinationals aantrekkelijk maakt om in Nederland gevestigd te zijn.

Met Brexit op komst kun je als multinational in een hevig gereguleerde bedrijftsak beter in de EU zitten. Ongetwijfeld is dat niet de enige factor maar het speelt wel mee.

Ook zijn de salarissen in Nederland lager en kun je voor de prijs van een bezemkast in Londen een mooi appartement krijgen in Rotterdam. Ongetwijfeld gaat dit de huizenmarkt in Rotterdam een boost geven.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top